Område Flytårnet

Naboinformasjon spesielt for området rundt Flytårnet på Fornebu. Denne nettsiden oppdateres fortløpende med informasjon.

Oppstart sprengningsarbeider ved Flytårnet

18. mars 2022

Etter omfattende arbeider med spunt og bergsikring er de to byggegropene som skal danne sjakter ned til hovedtunnel og stasjonsbygning, klargjort for bergsprengning. Vi starter arbeidet i uke 12.

Oversiktsbilde over Flytårnet anleggsområde på Fornebubanen
Oversiktsbilde over Flytårnet anleggsområde på Fornebubanen. Bilde: Oslo kommune
Oversiktsbilde av anleggsområdet ved Flytårnet. Sprengning skal foregå i de to sjaktene markert som firkanter i det gule feltet.

Arbeidstider

Vi har fått tillatelse til å gjennomføre sprengning:
Mandag - fredag: 08:00-19:00.
Lørdag 08:00-16.00.

Arbeidstider for øvrig arbeid

Mandag - fredag: 07.00-19.00.
Lørdag: 07.00-15.00.

Sterkt støyende arbeider, som spunting, utføres mandag - fredag 08.00-17.00. Massetransport vil foregå mandag - fredag 07.00-23.00 og lørdag 07.00-19.00.

Vi viser til øvrige tillatelser som er beskrevet nærmere i nabovarsel fra juni 2021

SMS-varsel ved sprengning

Vi har opprettet SMS-varsel for naboer. For å motta SMS-varsler om planlagte sprengninger, registrerer du ditt mobilnummer på https://nabovarsling.no/fornebubanen.

Trykk på «Abonner», tast inn ditt navn, mobilnummer, gateadresse, og velg deretter området "Flytårnet dagsone" i dialogboksen som kommer opp. Du kan velge å abonnere på et eller flere av de andre områdene også. På samme nettside kan du avregistrere SMS-varslingen når du måtte ønske det.

Forskriftsmessig varsling

Avfyring av salver varsles ved bruk av kraftig sirene med i ca. 1 minutt som angir at sprengning skal skje. Det blir korte stopp i trafikken i forbindelse med hver sprengsalve.

Les mer om bergsprengning.

Overvåkning av støv, støy og rystelser

Fornebubanen vil under hele anleggsperioden overvåke støv, støy og vibrasjoner forårsaket av anleggsarbeidene. Støymålere, støvnedfallsbøtter og vibrasjonsmålere som kontinuerlig måler de nevnte parameterne er allerede montert opp på utvalgte bygg og konstruksjoner rundt anleggsområdet. Forcit og Nexconsult utfører dette arbeidet på vegne av Fornebubanen.

Fornebubanen vil sørge for at støv, støy og vibrasjoner holder seg innenfor gjeldende grenseverdier gitt av aktuelle standarder og utslippstillatelser. Utførende entreprenør vil også utføre spesielle tiltak for å dempe støy og redusere mengden nedfallsstøv forårsaket av anleggsarbeidene.

For nærmere informasjon om arbeidene ta kontakt med

Hilde E. Håve
Kommunikasjon og nabokontakt
hilde.elisabeth.have@fob.oslo.kommune.no

Hovedrengjøring av veinettet på Fornebu

Nattarbeid 16. -19. mars 2022

For å få bukt med støvet fra våre anleggsområder har vi daglige faste rutiner på vask og feiing av hovedveinettet rundt våre anlegg på Fornebu. Nå iverksetter vi ytterligere tiltak og utfører en hovedrengjøring i et utvidet område på Fornebu.

Det blir nedvask av alle veier, inkludert midtrabatter og kantstein innenfor blå markering i kartet.

Kart som viser område for rengjøring av veier på Fornebu 16-19 mars 2022
Kart som viser område for rengjøring av veier på Fornebu 16-19 mars 2022. Bilde: Oslo kommune

Dette inkluderer disse veiene:

 • Snarøyveien fra Hundsund til E-18
 • Rolfsbuktveien fra Hundsund - Snarøyveien
 • Martin Linges vei fra Rolfsbuktveien til rundkjøring
 • Skogenbuen
 • Forneburingen
 • Dagny Bergers vei
 • Bernt Balchens vei
 • Odd Nansens vei
 • Widerøeveien
 • John Strandrudsvei
 • Oksenøyveien fra Kilenveien til Fornebuveien
 • Fornebuveien til Lilløyveien

Arbeidet utføres på natten da det skaper minst ulemper for trafikk og myke trafikanter. Det må påregnes støy fra 4-5 rengjøringsmaskiner.

Fornebubanen har i tillegg tatt initiativ til en felles handlingsplan der vi håper å få med de andre aktørene, inkludert Bærum kommune og Viken fylkeskommune til en felles rutine for tiltak mot støv.

Etablerte rutiner og tiltak mot støv

Det er etter hvert mange aktører i sving her ute på Fornebu og vi klarer vi ikke å ta unna alt støv til enhver tid.

Vi foretar støvmålinger kontinuerlig og har strenge krav som skal overholdes. Når det generelt er meldt om moderat til høy luftforurensning i området er det ekstra utfordrende.

På dager med klarvær og vind vises støvet ekstra godt. Det er dessuten en krevende årstid nå, da vi kan ikke vaske veiene når det blir frost om natten. Da fryser det til is og gir glatte veier. Piggdekk som virvler opp støv er heller ikke gunstig. Den generelle vårrengjøring av veinettet (inkludert gang/sykkelveier) er heller ikke utført ennå. Vi er i dialog med Bærum kommune og Viken om dette og vi håper det blir iverksatt en rengjøring av alle områder så fort som mulig.

Vi har iverksatt daglige avbøtende tiltak mot støv

 • Feie/kostebil i og rundt anleggsområdene og på strekningen Fornebu sør - Fornebuporten flere ganger om dagen.
 • Underspylingsanlegg for anleggsbiler som kjører ut av anleggsområdene og rengjøring av utkjøringsramper fra anleggsområdet som gjør at det blir mindre skitt ut i veinettet.
 • Spyling av masser i anleggene slik at støvmengden på last ut minimeres.
 • Sanntidsmålinger som gir oss mulighet blant annet til å iverksette strakstiltak dersom støvverdiene blir høye. Vi ser at verdiene er høyest på ettermiddagen når det er mest trafikk i området.

Med et kontinuerlig fokus på dette fra alle aktører håper vi forholdene på Fornebu blir bedre.

Åpning av avkjøringen fra Snarøyveien til Telenor/Martin Linges vei

26. november 2021

Noe støy fra anleggsmaskiner må påregnes i forbindelse med etablering av avkjøringen.

I byggegropa holder vår entreprenør nå på med boring av rørspunt. Dette er i fremdriftsplanen ment å vare frem til mars 2022 men vår entreprenør jobber nå med å få inn flere spuntrigger slik at vi får enda bedre fremdrift i anlegget. Dersom de lykkes med det vil den støyende perioden forhåpentligvis bli noe kortere. Vi er alltid forsiktig med å antyde eksakte tidsrom for de ulike arbeidene vi utfører. Man vet aldri helt sikkert hva som befinner seg under jorden og det kan av ulike grunner oppstå forsinkelser og vi vil ikke gi noen falske forhåpninger.

Vi har startet på den delen av rørspunt som er nærmest kontorbyggene i Martin Linges vei og beveger oss vestover. Når rørspunten er på plass begynner vi utlasting av masser i gropene. Da vil de etterfølgende støyende aktiviteter bevege seg lengere og lengere ned i gropene og naboer vil dermed bli bedre skjermet mot støy for de fremtidige aktiviteter.

Snarøyveien mot sentrum legges om natt til fredag 22. oktober

20. oktober 2021

Kvelds- og nattarbeid må påregnes fra torsdag kveld. Utgående felt mellom Bernt Balchens vei og Odd Nansens vei legges nå om og bussholdeplassen ved Telenorbygget flyttes et lite stykke mot sentrum. Adkomst blir skiltet.

Det blir lyd fra anleggsmaskiner, flytting av tung sikring, montering av skilt og veimerking. Dette er ikke sterkt støyende arbeid. Arbeidet utføres når det er minst mulig trafikk, både av sikkerhetsmessige grunner og for ikke å skape forsinkelser for kollektivtrafikk og andre trafikanter. Fartsgrensen på den omlagte strekningen settes til 40 km/t.

I forbindelse med grunnarbeider og bygging av Flytårnet stasjon blir veien liggende slik til Fornebubanen er ferdig bygget i 2027. Les mer om arbeidene og se illustrasjon av Flytårnet stasjon i vår digitale publikumsmodell.

Informasjon om kvelds- og nattarbeid

I kveld 11. oktober og natt til i morgen blir det utført arbeider i forbindelse med omlegging av Snarøyveien ved Flytårnet. Det blir lyd fra anleggsmaskiner, flytting av tung sikring, montering av skilt og veimerking. Dette er ikke sterkt støyende arbeid.

Dette skal gjøres:

 • Snarøyveien (retning fra sentrum) legges om på strekningen Odd Nansens vei – Bernt Balchens vei
 • Bernt Balchens vei åpner igjen for gjennomkjøring
 • Odd Nansens vei blir stengt med bom og det er kun utrykningskjøretøy og anleggstrafikk som kan benytte veien
 • Gangvei langs omlagt Snarøyvei åpner og bussholdeplass fra sentrum er flyttet nærmere Odd Nansensvei og undergangen til Telenor

Snarøyveien legges om i sin helhet (begge retninger) i slutten av oktober. I forbindelse med grunnarbeider og bygging av Flytårnet stasjon blir veien liggende slik til Fornebubanen er ferdig bygget i 2027. Les mer om arbeidene og se illustrasjon av Flytårnet stasjon i vår digitale publikumsmodell

Bilister fra Bernt Balchens vei som skal mot sentrum må svinge til høyre og benytte rundkjøring ved Technopolis. Myke trafikanter skal krysse Snarøyveien ved Bernt Balchens vei må benytte undergang mot Technopolis og ved Telenor. Det vil ikke være tilrettelagt fro kryssing av Snarøyveien før omleggingen er åpnet i sin helhet (begge retninger) i slutten av oktober. Nærmeste busstopp for Bernt Balchensvei er ved Technopolis i retning sentrum.

Planlagt omlegging av Snarøyveien ved Flytårnet stasjon
Planlagt omlegging av Snarøyveien ved Flytårnet stasjon. Bilde: Oslo kommune

Odd Nansens vei stenges for gjennomkjøring

27. september 2021

Fra og med 27. september stenger Odd Nansens vei for gjennomkjøring frem til slutten av oktober. Det blir omkjøring via Forneburingen. Se preferert kjøremønster i denne illustrasjonen:

Omkjøring Forneburingen
Omkjøring Forneburingen. Bilde: Oslo kommune

Denne stengingen er nødvendig på grunn av arbeidene med omlegging av Snarøyveien mellom Odd Nansens vei og Bernt Balchens vei. Omleggingsveien åpner mot slutten av oktober. I skissen under illustrerer det gule feltet anleggsområdet der stasjonen Flytårnet skal bygges. Det lilla/rosa området viser det nåværende anleggsområdet som er gjerdet inn nå, vis a vis boligene i Bernt Balchens vei. Dette området omgjøres til en ren riggplass når omleggingen av Snarøyveien er fullført. Da er planen at Bernt Balchens vei gjenåpner for gjennomgangstrafikk. Det vil være direkte utkjørsel fra riggområdet ut på Snarøyveien og Bernt Balchens vei skal ikke brukes til anleggstrafikk/massetransport. Det etableres nye bussholdeplasser på omlagt Snarøyvei (markert med røde bokser i skissen)

Omlegging av Snarøyveien ved Flytårnet
Omlegging av Snarøyveien ved Flytårnet. Bilde: Oslo kommune

Bernt Balchens vei stenges for gjennomkjøring

Bernt Balchens vei stenges for gjennomkjøring fra og med 31. august – 31. oktober (med mulighet for forlengelse). I forbindelse med omlegging av Snarøyveien skal det legges ned infrastruktur som krysser veien og Bernt Balchens vei må graves opp og veien stenges derfor for gjennomkjøring. Innkjøring til eiendommene berøres ikke av arbeidene men det vil ikke være mulig å kjøre direkte ut på Snarøyveien i perioden. Alternative veier er Odd Nansens vei og Dagny Bergers vei.

Kartskisser (PDF 0,5 MB)

Informasjon om anleggsarbeidene ved Flytårnet stasjon og tunneldriving Fornebu-Lysaker

25. august 2021

Vi har gjerdet inn og sikret anleggsområdet mellom Bernt Balchens vei og Odd Nansens vei. Det er etablert nødvendig infrastruktur til anlegget (vann, strøm, brakker med mer), og vi er i gang med anleggsarbeidene i fase 1.

Arbeider som utføres i fase 1

Vi gjør nå forberedende arbeider for etablering av byggegroper og sjakter. Vi frigjør områder og legger derfor om eksisterende infrastruktur som veilys, ledninger og kabler i bakken. Det skal foretas en større veiomlegging av Snarøyveien ved fremtidige Flytårnet stasjon og det foretas noe sprenging i området blant annet for å etablere en overvannsgrøft.

Dersom du ønsker å holde deg orientert om tidspunkt for sprenging kan du melde deg på SMS-varsel via denne linken: https://nabovarsling.no/fornebubanen Du vil da få en SMS i god tid for sprenging finner sted.

I uke 35 starter vi også opp med etablering av poretrykksmålere og grunnvannsbrønner langs hele T-bane traseen. Vi starter ved Fornebu sør og jobber oss innover til Majorstuen. Det må påregnes støy ved hvert enkelt borepunkt. Boring varer normalt 30–60 minutter per punkt. Nedsetting av poretrykksmåler tar 30–75 minutter per punkt. Dette arbeidet kan du lese mer om her.

Fase 2

I fase 2 (fra medio september) vil vi etablere byggegrop og sjakter og det vil foregå masseuttak fra disse. Massene fraktes på lastebiler via Snarøyveien og ut på E-18 til ulike deponi. Noe av massen skal også fraktes til Skanska industrials sitt gjenvinningsanlegg ved Forneburingen/Telenor arena.

Avbøtende tiltak mot støv

Det kan tidvis bli mye støv fra anleggsområdet. Fornebulandet er flatt og vindutsatt og ikke gunstig for støvende arbeider.

Vår entreprenør vil ta i bruk vannkanoner og andre avbøtende tiltak for å holde støvet i sjakk. Vi har montert støvmålere som måler støvmengder kontinuerlig og vi overholder myndighetenes utslippskrav.

Hvor finner jeg informasjon?

 • Vi vil med jevne mellomrom sende ut lokale oppdateringer som dette via SMS. Den samme informasjonen finner du også på våre nettsider.
 • Facebook og Instagram oppdaterer vi jevnlig med smått og stort om anleggsdriften.
 • I vår publikumsmodell kan du se skisser over de ulike stasjonsområdene og lese deg opp på fremdrift i anleggsarbeidene.
 • Meld deg gjerne på vårt nyhetsbrev der du får siste nytt om hele strekningen fra Fornebu – Majorstuen.

Dersom du har spørsmål eller innspill til oss, kan du ta kontakt på
kommunikasjon@fob.oslo.kommune.no

Vi er en støyende og krevende nabo for mange, men vi vil gjøre det beste ut av situasjonen gitt de retningslinjene vi har fått.

Vi gleder oss til å ferdigstille Fornebubanen i 2027 slik at vi alle kan ta T-banen til Majorstuen fra Fornebu på bare 12 minutter. Da vil mye av trafikken, ikke minst de fleste bussene som trafikkerer inn og ut fra Fornebu, forsvinne. Det er noe å se frem til.

Med vennlig hilsen Fornebubanen

Hilde E. Håve kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt