Naboinformasjon om Fornebubanen

Fornebubanens vakttelefon 400 34 217

Når du ringer Fornebubanens vakttelefon 400 34 217 i kontortiden 09.00 - 16.00 mandag til fredag, vil du komme til våre nabokontakter. Du får tastevalg som hjelper deg å komme til nabokontakt for ditt område. Kveldstid og helger vil vakttelefonen bli besvart av kontrollingeniør på vakt. Etter 16.00 er det kun henvendelser om akutte hendelser knyttet til våre arbeider som blir fulgt opp. Vakttelefonen 400 34 217 kan ikke motta SMS.

Nabomøter og kontaktinformasjon for naboer

Fornebubanen holder jevnlige møter for naboer og andre interesserte. Vi inviterer til informasjonsmøter før oppstart av byggearbeider, slik at du som bor eller jobber der vi skal bygge, blir informert på forhånd. Større arrangementer som er åpne for alle finner du også på vår Facebookside.

Du kan ringe til nabokontaktene i kontortiden kl. 09.00 - 16.00 på hverdager. Du kan også sende en e-post direkte til nabokontaktene eller til kommunikasjon@fob.oslo.kommune.no

Kontaktperson for media

Line Fredriksen
Kommunikasjonsdirektør
Telefon: 913 62 254
E-post: line.fredriksen@fob.oslo.kommune.no

Kontaktperson for naboer på Majorstuen og nord for Sørkedalsveien

Jon Magnus Lindløkken Bjørsom
Telefon: 400 34 217
E-post: jonmagnus.bjorsom@fob.oslo.kommune.no

Kontaktperson for naboer i områdene Frognerparken - Skøyen - Bestum

Andreas Faye-Schjøll
Telefon: 400 34 217
E-post: andreas.faye-schjoll@fob.oslo.kommune.no

Kontaktperson for naboer på Vækerø og Lysaker

Sarah Pierstorff
Telefon: 400 34 217
E-post: sarah.pierstorff@fob.oslo.kommune.no

Kontaktperson for naboer på Fornebu

Hilde Elisabeth Håve
Telefon: 400 34 217
E-post: hilde.elisabeth.have@fob.oslo.kommune.no

Publikumsmodell

Publikumsmodellen er en digital modell av hele utbyggingsprosjektet Fornebubanen. Våre naboer, og andre som er interessert, kan få informasjon, se kart over traseen og stasjonene og følge prosjektets fremdrift i publikumsmodellen. Gå til publikumsmodellen.

Publikumsmodellen

Elektronisk nyhetsbrev

Våren 2020 startet Fornebubanen opp med nyhetsbrev på e-post. Du kan melde deg på nyhetsbrevet her.

Se våre tidligere utsendte nyhetsbrev.

Støy og alternativ overnatting for naboer

I perioder med støyende arbeider kan berørte naboer på forespørsel få tilbud om alternativ overnatting. Ved nattarbeid tilbyr Fornebubanen overnatting for de som har behov for det og som søker om det. De av Fornebubanens naboer som arbeider på natten og har behov for å sove på dagtid, og kan dokumentere dette, kan vi tilby alternativ oppholdssted på dagtid.

Dersom du har en helsetilstand som gjør deg sårbar for støy, støv og rystelser, kan vi tilby alternativt oppholdssted. Vi ber i slike tilfeller om en erklæring fra din lege.

Fornebubanen har avtale med utvalgte oppholdssteder i nærområdet. Det er ikke mulig å få kompensasjon dersom andre alternativ benyttes.

Dersom du har behov for å benytte deg av dette tilbudet kan du sende en mail med personalia, bostedsadresse og antall personer forespørselen gjelder til kommunikasjon@fob.oslo.kommune.no.

Merk mailen med «Alternativ overnatting»

Merk: Sensitive personopplysninger skal ikke sendes oss per e-post. Dersom du skal sende legeerklæring, ber vi om at du sender den med eDialog. Dette er en trygg og enkel måte å sende oss brev digitalt, inkludert sensitive opplysninger enten som tekst eller vedlegg. eDialog krever innlogging med Bank ID.

Send oss post med eDialog

Les mer i vår personvernerklæring om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

Tillatelser og dispensasjoner

Juni 2024

Informasjonsmøte om tunnelarbeider under Volvat terrasse

Onsdag 5. juni inviterte Fornebubanen naboer i Volvat terrasse og nærliggende område til informasjonsmøte på vår byggherrerigg i Frognerparken. Nedenfor finner du presentasjonen som ble vist i møtet.

Fornebubanen Informasjonsmøte Vovlat terrasse 05-06-24 (PDF 3,6 MB)

Vækerø: Stenging av Nedre Skogvei mot Vækerøveien fortsetter ut 2024

Fornebubanens entreprenør Veidekke har fått innvilget søknad om forlenget arbeidsvarsling ved Vækerøveien 3. Dette betyr at dagens skilting, hastighetsbegrensning, alternative gangveier og stenging av Nedre Skogvei mot Vækerøveien fortsetter til og med 31.12.2024. Se tillatelse med kart nedenfor:

Fornebubanen Vækerøveien K2B - Arbeidsvarsling - Innvilget søknad (PDF 0,3 MB)

Statsforvalteren i Oslo og Viken gir Fornebubanen tillatelse til tiltak i Frognerelva

Geotekniske grunnundersøkelsene viser at i forbindelse med påkoblingen av Fornebubanen til Røabanen er det behov for tiltak for å ivareta områdestabiliteten i området. Fornebubanens entreprenør NRC Group skal derfor utføre erosjonstiltak der Frognerelva ligger åpen og deretter går i kulvert under T-banesporene mellom Majorstuen og Volvat.

Tiltakene går ut på:

  • Kalksementstabilisering av banefylling.
  • Midlertidig utgravning for kalksementstabilisering.
  • Etablere en natursteinsmur over eksisterende kulvert.
  • Erosjonssikring inn mot eksisterende kulvert i Frognerelva for å sikre ny natursteinsmur og berørt sideterreng.
  • Etablering av drensledning for håndtering av drensvann fra vestre landkar på Volvat bru med utløp i fylling mot Frognerbekken

Naboer og reisende med T-banen vil i perioden kunne se maskiner i arbeid ved Frognerelva. Se tillatelse nedenfor for detaljer.

Tillatelse til fysiske tiltak og dispensasjon til hogst i kantsone - Frognerelva (PDF 0,2 MB)

Område for tiltak

Mai 2024

Oppstart sprengningsarbeider i sjakt B på Skøyen

Fornebubanen starter snart arbeidene med å sprenge nedover i sjakten for stasjonsadkomst B på Skøyen. Dette er sjakten som avgrenses av Hoffsveien, Tingstuveien og jernbanen. Det skal sprenges ca. 40 meter ned. Planlagt oppstart er i starten av juni 2024.

Arbeidene vil pågå i intervaller der det blir avfyrt flere salver i løpet av samme dag med påfølgende uttak av bergmasser. Deretter fortsetter arbeidene med sikring av sjakten (boring av bolter og stag) før oppstart av neste intervall med sprengning og berguttak. Dette vil pågå frem til sommeren 2025.

De nærmeste naboene er varslet med SMS via varsling24. Se lenke til nabovarsel nedenfor.

Nabovarsel - Oppstart sprengning i sjakt B Skøyen (PDF 0,09 MB)

Tillatelse til etablering av midlertidige parkeringsplasser ved Thaulows vei 7 A og B

Plan- og bygningsetaten godkjenner Fornebubanens søknad om etablering av 10 mildertidige parkeringsplasser langs Thaulows vei.

Det er søkt om etablering av midlertidige parkeringsplasser ved Thaulows vei 7A og B, bydel Vestre Aker. Tiltaket skal benyttes inntil 1,5 år. Tiltaket skjer i forbindelse med etablering av rigg- og anleggsareal i området, tilknyttet arbeider med Fornebubanen.

Tillatelse til midlertidig tiltak ved Thaulows vei 7 A og B (PDF 0,09 MB)

Støvmålinger for Fornebubanen i april

Fornebubanen har utplassert støvmålere og støvnedfallsbøtter flere steder rundt våre anleggsområder. Vedlagt ligger avlesningsrapport fra Fornebubanens støvmålere for mars.

Støvmålinger Fornebubanen april 2024 (PDF 0,1 MB)

Er du en våre naboer og har spørsmål om støv der du bor eller jobber, eller hva tallene i støvmålingene betyr? Kontakt oss på kommunikasjon@fob.oslo.kommune.no eller ta direkte kontakt med en av våre nabokontakter. Du finner kontaktinformasjon øverst på denne nettsiden.

Klart for midlertidig snuplass for buss ved Vestre gravlund

Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune godkjenner Fornebubanens søknad om igangsettingstillatelse for etablering av midlertidig snuplass for buss ved Vestre gravlund. Snuplassen skal benyttes i perioder med buss for T-bane mellom Majorstuen og Borgen T-banestasjon.

Tiltaket omfatter etablering av midlertidig snuplass for buss ved Vestre gravlunds parkeringsplass ved Sørkedalsveien 64, bydel Ullern. Det er behov for å midlertidig fjerne granittelementer, midtdeler og blomsterbed samt deler av eksisterende vegetasjon. Elementer som blir fjernet blir tilbakeført i løpet av våren 2026.

Igangsettingstillatelse - Sørkedalsveien 64 (PDF 0,08 MB)

Tillatelse til riving av Thaulows vei 7 C (garasjer)

Fornebubanen har mottatt tillatelse fra Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune til tiltaket som går ut på å rive garasjeanlegget med adresse Thaulows vei 7 C. Riving av bygningen er nødvendig for å etablere sammenkoblingen mellom Fornebubanen og dagens T-banespor. Det er merknader til tillatelsen. Se dokumentet nedenfor.

Tillatelse til tiltak - Thaulows vei 7 C (PDF 0,2 MB)

Tillatelse til riving av Thaulows vei 4 B og 6

Fornebubanen har mottatt tillatelse fra Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune til tiltaket som går ut på å rive bygningene med adresse Thaulows vei 4 B og 6. Riving av disse bygningene er nødvendig for å etablere sammenkoblingen mellom Fornebubanen og dagens T-banespor. Kulverten der T-banen til Østerås og Kolsås i dag kjører inn under Thaulows vei og Sørkedalsveien vil bli rehabilitert. Det er merknader til tillatelsen. Se dokumentet nedenfor.

Tillatelse til tiltak - Thaulows vei 4 B og 6 (PDF 0,2 MB)

April 2024

Fornebubanen har fått dispensasjon fra støyforskriften for arbeider ved Majorstuen

Helseetaten i Oslo kommune har fattet vedtak om dispensasjon fra støyforskriften for Fornebubanens arbeider ved Majorstuen og Volvat. Dispensasjonen gjelder til mai 2026. Se vilkår for dispensasjonen og tiltak for støyreduksjon i dokumentet nedenfor.

Støydispensasjon Fornebubanen K1A grunnarbeider Majorstuen (PDF 0,1 MB)

Presentasjon fra informasjonsmøte om entreprise K1A innføring Majorstuen

Den 24. april inviterte Fornebubanen naboer og interessenter på Majorstuen og Volvat til informasjonsmøte i Majasalen på Majorstuen skole. Nedenfor finner du presentasjonen som ble vist i møtet. Har du spørsmål kan du sende oss en e-post på kommunikasjon@fob.oslo.kommune.no

Fornebubanens informasjonsmøte 240424 K1A Majorstuen (PDF 9,53 MB)

Igangsettingstillatelse for vannledning for brannvann ved Majorstuen

Fornebubanen har mottatt igangsettingstillatelse til å legge ny ledning for brannvann på Sporveiens område langs Sørkedalsveien. Dette tiltaket medfører graving, etablering av kummer og spunting rundt disse, og graving og legging av en vannledning (rør). Ny ledning for brannvann må på plass for at Fornebubanen og entreprenør NRC Group Norge kan etablere brakkerigg og nødvendige fasiliteter for arbeidet med påkobling av Fornebubanen ved Majorstuen.

Igangsettingstillatelse - Sørkedalsveien ved Majorstuen (PDF 0,2 MB)

Støvmålinger for Fornebubanen i mars

Fornebubanen har utplassert støvmålere og støvnedfallsbøtter flere steder rundt våre anleggsområder. Vedlagt ligger avlesningsrapport fra Fornebubanens støvmålere for mars.

Støvmålinger Fornebubanen mars 2024 (PDF 0,1 MB)

Er du en våre naboer og har spørsmål om støv der du bor eller jobber, eller hva tallene i støvmålingene betyr? Kontakt oss på kommunikasjon@fob.oslo.kommune.no eller ta direkte kontakt med en av våre nabokontakter. Du finner kontaktinformasjon øverst på denne nettsiden.

Igansettingstillatelse for rømningstunnel i Bestumveien

Fornebubanen har mottatt igangsettingstilatelse fra Plan- og bygningsetaten for arbeider med adkomst til rømningstunnel ved Bestumveien 1. Se lenke til dokumentet nedenfor for detaljer. Rømningstunnelen går mellom T-banens hovedløp mellom Skøyen og Vækerø og kommer ut ved Bestumveien 1.

Arbeidene skal utføres ved Bestumveien 1 og vil medføre midlertidig inngjerding av et mindre område, omtrent som markert på kart nedenfor. Fortau og del av gate vil bli gjerdet inn midlertidig. Arealet skal deretter tilbakeføres til opprinnelig standard og bruk.

De nærmeste naboene er varslet i eget nabovarsel:

Nabovarsel rømningstunnel Bestumveien (PDF 0,2 MB)

Igangsettingstillatelse Bestumveien 1 (PDF 0,09 MB)

Bestum rømningstunnel

Mars 2024

Støvmålinger for Fornebubanen for februar

Fornebubanen har utplassert støvmålere og støvnedfallsbøtter flere steder rundt våre anleggsområder. Vedlagt ligger avlesningsrapport fra Fornebubanens støvmålere for februar.

Støvmålinger Fornebubanen februar 2024 (PDF 0,1 MB)

Er du en våre naboer og har spørsmål om støv der du bor eller jobber, eller hva tallene i støvmålingene betyr? Kontakt oss på kommunikasjon@fob.oslo.kommune.no eller ta direkte kontakt med en av våre nabokontakter. Du finner kontaktinformasjon øverst på denne nettsiden.

Oppstart av anleggsarbeider på Volvat

I forbindelse med utbyggingen av Fornebubanen blir det i april igangsatt anleggsarbeid i området Volvat vest for Majorstuen. Her skal Fornebubanen kobles på dagens T-banenettverk. Arbeidene vil påvirke trafikken i området og i perioder også T-banetrafikken.

En rekke forskjellige arbeider skal utføres og disse er nærmere beskrevet i nabovarselet nedenfor. Her finner du også arbeidstider, varighet på arbeider, kart og illustrasjoner som viser planlagt gjennomføring.

Fornebubanen kaller inn til åpent informasjonsmøte for naboer onsdag 24. april klokken 18.00 til 19.00 på Majorstuen skole, Majasalen. Benytt hovedinngangen. Velkommen!

Nabovarsel K1A Majorstuen og invitasjon til nabomøte (PDF 1,2 MB)

Arbeidstider i påsken

Det blir påskeferie på Fornebubanens anleggsområder og i tunnel helligdagene i påsken. Oppstart etter påske blir tirsdag 2. april, alle steder langs traseen. Dette er detaljene:

Fornebu, Flytårnet og Fornebuporten: Her er det opphold i arbeidene bare i helligdagene torsdag – mandag.

Lysaker og Vækerø: Siste tunnelskift før påske går av vakt lørdag 23. mars, men det er planlagt arbeider i sjaktene både på Lysaker og ved Vækerøveien / Nedre Skogvei de første dagene i påskeuken. Påskeferie er planlagt i helligdagene torsdag – mandag.

Skøyen og Madserud adkomsttunnel: Siste tunnelsalve før påske er planlagt lørdag 23. mars, men det er lagt opp til mindre støyende arbeider i adkomsttunnel ved Madserud / Hundejordet i Frognerparken alle dager i påsken inkludert helligdagene. Asfaltering er planlagt utført 31. mars og 1. april.

Presentasjon fra nabomøte på Vækerø 13. mars

Onsdag 13. mars inviterte vi naboer og interessenter på Vækerø til et åpent informasjonsmøte i lokalene til Vedal i Vækerøveien 3. Nedenfor finner du presentasjonen som vi viste i møtet.

Presentasjon nabomøte Vækerø mars 2024 (PDF 4,4 MB)

Presentasjon fra nabomøte på Fornebupiloten 5. mars

Fornebubanen inviterte naboer på Fornebu til informasjonsmøte på Fornebupiloten 5. mars. Nedenfor finner du presentasjonen som ble vist i møtet.

Informasjon fra Nabomøte på Fornebupiloten 050324 (PDF 3,1 MB)

Tillatelse til støyende arbeider på Fornebu

Folkehelsekontoret i Bærum kommune gir tillatelse til støyende arbeider i forbindelse med bygging av Fornebu stasjon og base. Tillatelsen gjelder for perioden 04.03.2024 – 30.11.2027. Se fullstendig tillatelse nedenfor med type arbeid og arbeidstider.

Tillatelse til støyende arbeider Fornebubanen K5A (PDF 0,2 MB)

Februar 2024

Bærum kommune gir dispensasjon til støyende arbeider på Fornebu

Tillatelsen gjelder Fornebubanens entreprise K2A tunnel og grunnarbeider Lysaker - Fornebu. Se fullstendig tekst i dokumentet nedenfor, som beskriver type arbeid og arbeidstider.

Dispensasjon for bygge- og anleggsstøy Lysaker - Fornebu (PDF 0,1 MB)

Igangsettingstillatelse for oppføring av T-banestasjon og driftsbase på Fornebu

Bærum kommune har gitt igangsettingstillatelse for oppføring av T-banestasjon og driftsbase på Fornebu. Arbeidene skal utføres i byggegrop på Fornebu sør med adresser til Snarøyveien og Rolfsbuktveien. Igangsettingstillatelsen inneholder krav til gjennomføring og dokumentasjon av utførte arbeider. Se detaljer i dokumentet nedenfor.

Igangsettingstillatelse - oppføring av T-banestasjon med driftsbase på Fornebu (PDF 0,3 MB)

Oppstart av anleggsarbeider på Fornebu sør

I forbindelse med utbyggingen av Fornebubanen blir det medio mars igangsatt bygging av Fornebu stasjon og base, på området Fornebu sør. Anleggsperioden for bygging av Fornebu stasjon og base er beregnet til mars 2024- desember 2027.

Arbeidene vil foregå i eksisterende byggegrop, og vil i hovedsak bestå av betongstøp for å etablere råbygg for blant annet stasjonshall og verksted. Fornebu stasjon og base blir et stort betongbygg under bakken med en utstrekning på omtrent 500 ganger 100 meter, og vil inneholde over 350 små og store tekniske rom.

I løpet av 2026 skal Snarøyveien forbi Lille Ruts vei reetableres og åpnes for trafikk igjen.

De nærmeste naboer har mottatt eget nabovarsel, se kopi av nabovarsel nedenfor for detaljer og arbeidstider.

Nabovarsel - Oppstart anleggsarbeid Fornebu sør (PDF 0,2 MB)

Støvmålinger for Fornebubanen for januar

Fornebubanen har utplassert støvmålere og støvnedfallsbøtter flere steder rundt våre anleggsområder. Vedlagt ligger avlesningsrapport fra Fornebubanens støvmålere for januar.

Støvmålinger Fornebubanen januar 2024 (PDF 0,1 MB)

Er du en våre naboer og har spørsmål om støv der du bor eller jobber, eller hva tallene i støvmålingene betyr? Kontakt oss på kommunikasjon@fob.oslo.kommune.no eller ta direkte kontakt med en av våre nabokontakter. Du finner kontaktinformasjon øverst på denne nettsiden.

Januar 2024

Utvidet støydispensasjon for arbeider i tunnel, sjakt og byggegrop Fornebu - Lysaker

Folkehelsekontoret i Bærum kommune utvider Fornebubanen sin dispensasjon for støyende arbeider på prosjekt K2A tunnel Lysaker - Fornebu. Arbeidene vil foregå i perioden 22.01.2024 – 23.02.2024. Se dokument under for detaljer.

Støydispensasjon K2A tunnel og grunnarbeider Lysaker-Fornebu (PDF 0,2 MB)

Støvmålinger for Fornebubanen for desember

Fornebubanen har utplassert støvmålere og støvnedfallsbøtter flere steder rundt våre anleggsområder. Vedlagt ligger avlesningsrapport fra Fornebubanens støvmålere for desember.

Støvmålinger Fornebubanen desember 2023 (PDF 0,1 MB)

Er du en våre naboer og har spørsmål om støv der du bor eller jobber, eller hva tallene i støvmålingene betyr? Kontakt oss på kommunikasjon@fob.oslo.kommune.no eller ta direkte kontakt med en av våre nabokontakter. Du finner kontaktinformasjon øverst på denne nettsiden.

Desember 2023

Arbeidstider i julen

Siste arbeidsdag før jul blir fredag 22. desember. Da tar vi og våre entreprenører julefri til vi starter opp igjen tirsdag 2. januar. Dette gjelder alle våre anleggsområder.

Selv om vi tar juleferie, vil vi og våre entreprenører ferdes på og rundt anleggsområdene for å ivareta sikkerhet, fremkommelighet og sjekke at alt er som det skal.

Vækerø: Nedre Skogvei stenges mot Vækerøveien

Nedre Skogvei er allerede stengt for bilkjøring mot Vækerøveien. Nå er det fattet vedtak i Oslo kommune Bymiljøetaten om at strekningen stenges også for gående og syklende, av hensyn til sikkerhet. Årsaken er Fornebubanens anleggsarbeider i Vækerøveien, der vi anlegger adkomst til Vækerø stasjon.

For alle som går og sykler betyr dette at man må bruke Øvre Skogvei og Bestum tverrvei som alternativ rute. Alle beboere i Nedre Skogvei vil fortsatt ha tilkomst til egen bolig via Nedre Skogvei, men det vil ikke lenger være mulig å gå fra Vækerøveien rett inn i Nedre Skogvei.

Stengingen er foreløpig planlagt å vare fra januar 2024 til sommeren 2024. Entreprenør Veidekke planlegger å sette opp skilt i uke 1, mens asfaltering av fartshumper, oppmerking av nye fotgjengeroverganger og selve stengingen er planlagt i uke 2.

Se vedtak om arbeidsvarsling nedenfor med kart, skiltplan og detaljer.

Vedtak om arbeidsvarsling ved Vækerøveien 3 (PDF 0,24 MB)

Støvmålinger for Fornebubanen for november

Fornebubanen har utplassert støvmålere og støvnedfallsbøtter flere steder rundt våre anleggsområder. Vedlagt ligger avlesningsrapport fra Fornebubanens støvmålere for november.

Støvmålinger Fornebubanen november 2023 (PDF 0,1 MB)

Er du en våre naboer og har spørsmål om støv der du bor eller jobber, eller hva tallene i støvmålingene betyr? Kontakt oss på kommunikasjon@fob.oslo.kommune.no eller ta direkte kontakt med en av våre nabokontakter. Du finner kontaktinformasjon øverst på denne nettsiden.

November 2023

Igangsettingstillatelse for tiltak i Nedre Skogvei og Vækerøveien

Fornebubanen har mottatt igangsettingstillatelse for de planlagte arbeidene med sjakt og adkomst til Vækerø stasjon fra Vækerøveien og Nedre Skogvei. Tillatelsen omfatter etablering av riggområde, etablering av midlertidig støttemur for anleggsgjerde, flytting av eksisterende bom i Nedre Skogvei. Se fullstendig tillatelse for detaljer.

Tillatelse til tiltak - Nedre Skogvei - Vækerø (PDF 0,5 MB)

Støvmålinger for Fornebubanen for oktober 2023

Fornebubanen har utplassert støvmålere og støvnedfallsbøtter flere steder rundt våre anleggsområder. Vedlagt ligger avlesningsrapport fra Fornebubanens støvmålere for oktober.

Støvmålinger Fornebubanen oktober 2023 (PDF 0,1 MB)

Er du en våre naboer og har spørsmål om støv der du bor eller jobber, eller hva tallene i støvmålingene betyr? Kontakt oss på kommunikasjon@fob.oslo.kommune.no eller ta direkte kontakt med en av våre nabokontakter. Du finner kontaktinformasjon øverst på denne nettsiden.

Asfaltering nattarbeid på Skøyen

Fornebubanens entreprenør Implenia har fått dispensasjon fra støyforskriften i Oslo til å utføre asfaltering på Skøyen. Arbeidene er planlagt utført 8.11 til 10.11.23 i tidsrommet kl. 01.00 - 07.00. Se dispensasjon under for detaljer.

Forlengelse av dispensasjon fra støyforskriften i Oslo (PDF 0,08 MB)

Oktober 2023

Sprengningsarbeider på Vækerø

Fornebubanen er i gang med anleggsarbeidene for Vækerø T-banestasjon. Det er planlagt oppstart av sprengningsarbeider for stasjonsadkomst A i Vennersborgveien 4 i månedsskiftet oktober/november 2023, og for stasjonsadkomst B Vækerøveien 3/Nedre Skogvei (ved Vedal) i november.

Tunnelarbeidene befinner seg nå under Vækerø terrasse og forventes å være ved Vækerøveien på nyåret 2024.

Det er sendt ut eget varsel til naboer på Vækerø. Her informerer vi også om arbeidstider og generelt om tunnelsprengning. Se nabovarsel under for detaljer.

Nabovarsel - Fornebubanen utfører sprengningsarbeid på Vækerø (PDF 0,2 MB)

Utvidet dispensasjon til støyende arbeider på Fornebu

Fornebubanen og entreprenør Skanska har fått utvidet støydispensasjon fra Bærum kommune. Dispensasjonen gjelder for støyende arbeider i byggegropen på Fornebu sør frem til 22. desember 2023. Se fullstendig dokument nedenfor for detaljer.

Fornebubanen støydisp til 22-12-23 (PDF 0,2 MB)

Støvmålinger for Fornebubanen for september 2023

Fornebubanen har utplassert støvmålere og støvnedfallsbøtter flere steder rundt våre anleggsområder. Vedlagt ligger avlesningsrapport fra Fornebubanens støvmålere for september.

Støvmålinger Fornebubanen september 2023 (PDF 0,1 MB)

Er du en våre naboer og har spørsmål om støv der du bor eller jobber, eller hva tallene i støvmålingene betyr? Kontakt oss på kommunikasjon@fob.oslo.kommune.no eller ta direkte kontakt med en av våre nabokontakter. Du finner kontaktinformasjon øverst på denne nettsiden.

Tillatelse til riving av Nedre Skogvei 16 A og B

Plan- og bygningsetaten i Oslo godkjenner Fornebubanens søknad om riving av boliger i Nedre Skogvei 16 A og B og felling av trær. Arbeidene utføres i forbindelse med etablering av Vækerø T-banestasjon. Se fullstendig tillatelse nedenfor.

Tillatelse til riving av Nedre Skogvei 16 A og B (PDF 0,45 MB)

Dispensasjon til støyende anleggsarbeid på Skøyen

Bydel Ullern har gitt Fornebubanen dispensasjon fra støyforskriften i Oslo. Vedatket gjelder for området rundt Hoffsveien 9 på Skøyen. Det utføres støymålinger i forbindelse med arbeidene. Se fullstendig dispensasjon nedenfor.

Dispensasjon fra støyforskriften - Hoffsveien 9 (PDF 0,3 MB)

Tillatelse til tiltak i Vækerøveien

Fornebubanen har mottatt tillatelse fra Plan- og bygningsetaten i Oslo til å utføre tiltak ved Vækerøveien 3, ved Vedal sitt bygg og der Nedre Skogvei slutter. De mest merkbare tiltakene som skal utføres nå er etablering av ny avkjørsel (permanent), utvidelse av eksisterende veiforbindelse (permanent), samt omlegging av eksisterende gang- og sykkelvei (tidsbegrenset). Se fullstendig tillatelse under for detaljer.

Fornebubanen tillatelse til tiltak Vækerø B (PDF 1,0 MB)

September 2023

Presentasjonen fra nabomøte for Vækerø

Onsdag 20. september holdt Fornebubanen et digitalt informasjonsmøte for naboer som bor nær våre arbeider på Vækerø. Nedenfor finner du presentasjonen fra møtet.

Fornebubanens informasjonsmøte til naboer på Vækerø (PDF 3,4 MB)

Støvmålinger for Fornebubanen for august 2023

Fornebubanen har utplassert støvmålere og støvnedfallsbøtter flere steder rundt våre anleggsområder. Vedlagt ligger avlesningsrapport fra Fornebubanens støvmålere for perioden 01.08.2023 - 01.09.2023.

Støvmålinger Fornebubanen august 2023 (PDF 0,085 MB)

Presentasjonen fra nabomøte for Majorstuen - Skøyen

Onsdag 6. september holdt Fornebubanen et digitalt informasjonsmøte for naboer som bor nær våre planlagte arbeider på strekningen Majorstuen - Skøyen. Nedenfor finner du presentasjonen fra nabomøtet.

Fornebubanen K1B Majorstuen - Skøyen (PDF 3,1 MB)

August 2023

Støvmålinger for Fornebubanen for juli 2023

Fornebubanen har utplassert støvmålere og støvnedfallsbøtter flere steder rundt våre anleggsområder. Vedlagt ligger avlesningsrapport fra Fornebubanens støvmålere for perioden 01.07.2023 - 01.08.2023.

Støvmålinger Fornebubanen juli 2023 (PDF 0,1 MB)

Er du en våre naboer og har spørsmål om støv der du bor eller jobber, eller hva tallene i støvmålingene betyr? Kontakt oss på kommunikasjon@fob.oslo.kommune.no eller ta direkte kontakt med en av våre nabokontakter. Du finner kontaktinformasjon øverst på denne nettsiden.

Velkommen til åpen dag hos Fornebubanen!

Vi inviterer til åpen dag på vårt anleggsområde på Lysaker søndag 27. august kl. 12.00 - 15.00. Inngang fra Strandveien ved Lysakerelven. Vi kan by på en kikk i vårt anlegg på Lysaker, en tur ned i tunnelen, mat, drikke, leker for barna og mye annet som vi håper kan friste på en søndag. Vi oppfordrer de som kjører bil til å parkere på CC Vest og gå ned til oss via Lilleakerveien. Legg søndagsturen innom Fornebubanen på Lysaker!

Åpen dag hos Fornebubanen søndag 27. august

Juli 2023

Oppstart av tunnel- og grunnarbeider på strekningen Majorstuen - Skøyen

I forbindelse med utbyggingen av ny T-banetunnel fra Majorstuen til Fornebu vil Fornebubanen starte opp anleggsarbeider fra Majorstuen til Skøyen. Disse arbeidene påbegynnes i løpet av august 2023. Utførende entreprenør er Veidekke Entreprenør AS. De nærmeste naboene er varslet i eget nabovarsel.

Nabovarsel – Tunnel og grunnarbeider på strekningen Majorstuen - Skøyen (PDF 0,9 MB)

Fornebubanen har fått dispensasjon fra Bydel Ullern til å utføre støyende arbeider på strekningen.

Dispensasjon for bygge- og anleggsstøy (PDF 0,05 MB)

Juni 2023

Støvmålinger for Fornebubanen for mai 2023

Fornebubanen har utplassert støvmålere og støvnedfallsbøtter flere steder rundt våre anleggsområder. Vedlagt ligger avlesningsrapport fra Fornebubanens støvmålere for perioden 02.05.2023 - 01.06.2023.

Støvmålinger Fornebubanen mai 2023 (PDF 0,1 MB)

Er du en våre naboer og har spørsmål om støv der du bor eller jobber, eller hva tallene i støvmålingene betyr? Kontakt oss på kommunikasjon@fob.oslo.kommune.no eller ta direkte kontakt med en av våre nabokontakter. Du finner kontaktinformasjon øverst på denne nettsiden.

Mai 2023

Dispensasjon fra støyforskriften i Oslo

Fornebubanen har fått dispensasjon fra støyforskriften i Oslo for å kunne utføre omlegging av Hoffsveien og Harbitzalleen på kveldstid, når det er mindre trafikk på veiene. Bydel Ullern har gitt dispensasjon til tiltaket som betyr at vi utfører støyende arbeider i perioden 29.05.2023 til 14.07.2023 i tidsintervallet kl. 07:00-23:00. Implenia utfører arbeidene på vegne av Fornebubanen.

Dispensasjon fra støyforskriften i Oslo (PDF 0,07 MB)

Presentasjon fra informasjonsmøte om Vækerø

Mandag 22. mai inviterte Fornebubanen våre nærmeste naboer på Vækerø til et informasjonsmøte om oppstart av anleggsvirksomhet der Vækerø T-banestasjon skal etableres, samt pågående tunnelarbeider fra Lysaker mot Vækerø. Møtet ble avholdt fysisk i Fornebubanens lokaler på Lysaker torg 45. Nedenfor finner du presentasjonen fra informasjonsmøtet.

Fornebubanen informasjonsmøte om Vækerø 23 mai 2023 (PDF 3,7 MB)

Fornebubanen søker dispensasjon til kveldsarbeid i Hoffsveien

I forbindelse med omleggingen av Hoffsveien fra rundkjøring til T-kryss ved Hoffsveien 9, ser Fornebubanen nødvendigheten for å arbeide utover allerede godkjente arbeidstider. Det er nå sendt inn en søknad om støydispensasjon til kveldsarbeid klokken 19.00-23.00 i Hoffsveien.

Fornebubanen har allerede godkjent støydispensasjon for arbeider fra klokken 07.00 – 19.00. Søknad om utvidet støydispensasjon gjøres fordi det er mindre trafikk og færre myke trafikanter i tidsrommet 19.00 – 23.00.

Har du spørsmål? Kontakt nabokontakt Joachim Barth på: joachim.christian.barth@fob.oslo.kommune.no

Oppstart av forberedende arbeider for bygging av Fornebu stasjon og base

Fornebubanen informerer våre naboer på Fornebu sør om at det nærmer seg oppstart av forberedende arbeider for entreprise K5A, bygging av Fornebu stasjon og base.

De forberedende arbeidene vil inkludere sprengning og støyende arbeid i byggegropen på Fornebu sør. Se skriv til naboer nedenfor for detaljer.

Naboinformasjon Fornebu sør forberedende arbeider K5A (PDF 0,2 MB)

Fornebubanen har mottatt igangsettingstillatelse for tiltak i Hoffsveien 9

Plan- og bygningsetaten godkjenner Fornebubanens søknad om igangsettingstillatelse for etablering av tidsbegrenset rigganlegg fram til 31.12.2029, midlertidige avkjørsler, permanent omlegging av trasé for vann og avløp og riving av bygningen Margarinfabrikken Snorre, i dag kjent som Flisekompaniet, i Hoffsveien 9 på Skøyen.

Igangsettingstillatelse - Hoffsveien 9 (PDF 0,5 MB)

Oppstart av tunneldriving på strekningen Skøyen - Vækerø

I forbindelse med tunneldriving på strekningen Skøyen – Vækerø planlegges det sprengningsarbeider fra mai 2023 til Q4 2024. Salvene vil avfyres i tidsrommet mellom kl. 07.00 – 23.00 mandag – fredag og 08.00 – 16.00 på lørdager. For flere detaljer, se nabovarsel nedenfor.

Nabovarsel - oppstart tunneldriving Skøyen - Vækerø (PDF 0,2 MB)

Har du spørsmål om tunnelsprengning, rystelser og påvirkning på omgivelsene? Ta kontakt med nabokontakt Joachim Barth på joachim.christian.barth@fob.oslo.kommune.no.

Stenging av Tingstuveien

I forbindelse med Fornebubanens planlagte arbeider på Skøyen vil Tingstuveien bli stengt for gjennomkjøring i løpet av de kommende ukene. Tingstuveien stenges mellom Hoffsveien og Tingstuveien nr. 36, den delen av veien som går over jernbanen og ut i Hoffsveien. Tingstuveien vil da forbli stengt mot Hoffsveien frem til arbeidene er ferdig i 2029. For mer informasjon om arbeidene som skal utføres, se tidligere utsendt nabovarsel.

Den delen av Tingstuveien som stenges blir en del av anleggsområdet til Fornebubanen og vil være helt stengt for all ferdsel, på grunn av sikkerhet. Beboere og besøkende til Tingstuveien må ferdes inn via Bestumveien.

Har du spørsmål om stengingen? Ta kontakt med nabokontakt Joachim Barth på joachim.christian.barth@fob.oslo.kommune.no.

April 2023

Støvmålinger for Fornebubanen for mars 2023

Fornebubanen har utplassert støvmålere og støvnedfallsbøtter flere steder rundt våre anleggsområder. Vedlagt ligger avlesningsrapport fra Fornebubanens støvmålere for perioden 01.03.2023 - 30.03.2023.

Støvmålinger Fornebubanen mars 2023 (PDF 0,1 MB)

Er du en våre naboer og har spørsmål om støv der du bor eller jobber, eller hva tallene i støvmålingene betyr? Kontakt oss på kommunikasjon@fob.oslo.kommune.no eller ta direkte kontakt med en av våre nabokontakter. Du finner kontaktinformasjon øverst på denne nettsiden.

Dispensasjon for bygge- og anleggsstøy Skøyen - Vækerø

Fornebubanen ved utførende entreprenør Implenia har mottatt dispensasjon for bygge- og anleggsstøy fra Bydel Ullern. Dispenasjonen gjelder for tunnel- og grunnarbeid Skøyen - Vækerø. Dispensasjonen gis med krav om overholdelse av arbeidstider og flere andre vilkår, se dokumentet nedenfor for detaljer.

Dispensasjonen for bygg og anleggsstøy K2D Skøyen- Vækerø (PDF 0,05 MB)

Fornebubanen har mottatt igangsettingstillatelse for tiltak i Hoffsveien

Plan- og bygningsetaten gir Fornebubanen igangsettingstillatelse for tidsbegrenset omlegging av Hoffsveien og krysset Hoffsveien-Harbitzalléen. Arbeidene vil starte opp så snart som mulig.

For naboer og forbipasserende vil det mest merkbare tiltaket være at rundkjøringen Hoffsveien-Harbitzalléen blir avviklet og bygget om til et vikepliktsregulert T-kryss. Videre blir fortau på østsiden av Hoffsveien og sykkelfelt mellom Hoffsveien, Nedre Skøyen vei og Drammensvei fjernet etter innspill fra Bymiljøetaten. Det blir også etablert inn- og utkjøring fra Hoffsveien 9 (Flisekompaniet-tomten) for å tilrettelegge for bygg- og anleggstrafikk.

Igangsettingstillatelse - Hoffsveien (PDF 0,2 MB)

Fornebubanen har mottatt igangsettingstillatelse for Vennersborgveien 4

Igangsettingstillatelsen omfatter riving av tre eneboliger i Vennersborgveien 4 A-C, kalkstabilisering, opparbeidelse av riggareal og etablering av byggegrop og påhugg for
fremtidig tunnel. Riving av de tre eneboligene er planlagt gjennomført før sommeren. Se dokumentet nedenfor for detaljer.

Igangsettingstillatelse for deler av tiltaket i Vennersborgv 4 (PDF 0,5 MB)

Presentasjon fra informasjonsmøte om Skøyen - Vækerø

Tirsdag 28. mars holdt Fornebubanen og entreprenør på strekningen Skøyen - Vækerø et digitalt informasjonsmøte om oppstart av arbeider med tunnel Skøyen - Vækerø og grunnarbeider for Skøyen stasjon. Nedenfor finner du presentasjonen som ble vist i informasjonsmøtet.

Fornebubanen K2D Tunnel og grunnarbeider Skøyen - Vækerø (PDF 5,3 MB)

Mars 2023

Informasjon om sprengningsarbeidene på Lysaker og invitasjon til nabomøte

Informasjon til naboer på Lysaker, inkludert invitasjon til informasjonsmøte på Teams 22. mars kl. 17.00 - 18.00. Se brev til naboer for detaljer og lenke til digitalt informasjonsmøte.

Brev til naboer på Lysaker (PDF 0,2 MB)

Støvmålinger for Fornebubanen for februar 2023

Fornebubanen har utplassert støvmålere og støvnedfallsbøtter flere steder rundt våre anleggsområder. Vedlagt ligger avlesningsrapport fra Fornebubanens støvmålere for perioden 01.02.2023 - 01.03.2023.

Støvmålinger Fornebubanen februar 2023 (PDF 0,1 MB)

Er du en våre naboer og har spørsmål om støv der du bor eller jobber, eller hva tallene i støvmålingene betyr? Kontakt oss på kommunikasjon@fob.oslo.kommune.no eller ta direkte kontakt med en av våre nabokontakter. Du finner kontaktinformasjon øverst på denne nettsiden.

Februar 2023

Oppstart tunnel og grunnarbeid Skøyen - Vækerø

Fornebubanen starter opp grunnarbeider på Skøyen og tunnelarbeid fra Skøyen til Vækerø i mars 2023. Arbeidet vil pågå til sommeren 2025. Arbeidet inkluderer blant annet omlegging av Hoffsveien, rivning av bygg, tunneldriving på strekningen Skøyen - Vækerø samt etablering av rømningstunnel til Bestum. Det vil også etableres to dype byggegroper som skal bli fremtidige tilkomster til Skøyen stasjon. Se nabovarsel for arbeidstider, kart og flere detaljer.

Nabovarsel - Tunnel- og grunnarbeider Skøyen - Vækerø (PDF 0,8 MB)

Midlertidig stenging av Tingstuveien

I forbindelse med planlagte gravearbeider i Tingstuveien, vil en del av Tingstuveien være midlertidig stengt for gjennomkjøring i perioden 20.02.23 til 03.03.23. De nærmeste naboene er varslet i eget nabovarsel. Se nabovarsel for detaljer:

Nabovarsel – Midlertidig stengning av Tingstuveien (PDF 0,1 MB)

Tillatelse til flytting av elvemusling i Lysakerelva

Statsforvalteren gir tillatelse til at Oslo kommune ved Fornebubanen, kan flytte elvemusling internt i Lysakerelva permanent.

Vi har fått tillatelse til å flytte noen elvemuslinger til oppstrøms Møllefossen, som et sikkerhetstiltak. Elvemuslingene flyttes til etablerte leveområder, litt lenger opp i elva enn der Fornebubanens tunnel skal krysse under elva. Flytting skal foregår i perioden februar 2023 til og med juli 2023. Se detaljer i vedlagte tillatelse fra Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Tillatelse til flytting av elvemusling i Lysakerelva - Fornebubanen (PDF 0,3 MB)

Januar 2023

Åpen kontordag om Lysaker kollektivterminal

Tirsdag 24. januar inviterer Statens vegvesen til åpen kontordag om Lysaker kollektivterminal klokka 15–19. Dette blir et uformelt informasjonsmøte, og det holdes i Fornebubanens lokaler på Lysaker torg 45, 1. etasje. Tema er ikke kun Fornebubanen, men hele utbyggingen av Lysaker kollektivterminal slik den er planlagt, med samspill mellom buss, tog, T-bane og ferge.

Lurer du på noe knyttet til planleggingen av Lysaker kollektivterminal, er du velkommen til å stikke innom til en prat.

Fornebubanen vil informere om T-banebyggingen på Lysaker. Statens vegvesen, Ruter, Oslo kommune, Bærum kommune og Mustad Eiendom vil også være til stede.

Vi ønsker alle med interesse for Lysaker kollektivterminal velkommen!

Støvmålinger for Fornebubanen for desember 2022

Fornebubanen har utplassert støvmålere og støvnedfallsbøtter flere steder rundt våre anleggsområder. Vedlagt ligger avlesningsrapport fra Fornebubanens støvmålere for perioden 01.12.2022 - 02.01.2023.

Støvmålinger Fornebubanen desember 2022 (PDF 0,1 MB)

Er du en våre naboer og har spørsmål om støv der du bor eller jobber, eller hva tallene i støvmålingene betyr? Kontakt oss på kommunikasjon@fob.oslo.kommune.no eller ta direkte kontakt med en av våre nabokontakter. Du finner kontaktinformasjon øverst på denne nettsiden.

Desember 2022

Arbeidstider i julen

Det blir juleferie på alle Fornebubanens anleggsområder. Våre entreprenører tar ferie etter endt arbeidsdag torsdag 22. desember og vil være tilbake på jobb mandag 2. januar, utenom tunnelentreprenør på strekningen Lysaker - Fornebu som starter opp igjen 3. januar.

Selv om vi tar juleferie, vil noen av oss ferdes på og rundt anleggsområdene for å ivareta sikkerhet, fremkommelighet og sjekke at alt er som det skal.

Måleravlesinger fra støvmålere i oktober og november

Fornebubanen har utplassert støvmålere og støvnedfallsbøtter flere steder rundt våre anleggsområder. Vedlagt ligger avlesningsrapport fra Fornebubanens støvmålere for oktober og november 2022.

Støvmålinger for Fornebubanen oktober 2022 (PDF 0,1 MB)

Støvmålinger for Fornebubanen november 2022 (PDF 0,1 MB)

Er du vår nabo og har spørsmål om støv der du bor eller jobber? Eller hva tallene i støvmålingene betyr? Kontakt oss på kommunikasjon@fob.oslo.kommune.no eller ta direkte kontakt med en av våre nabokontakter. Du finner kontaktinformasjon øverst på denne nettsiden.

Gjentakelse av tidligere utsendt nabovarsel

Fornebubanen sprenger tunnel under E18 ved Lysaker, og sender ut nabovarsel til de nærmeste naboene.

Nabovarsel om tunnelarbeid Fornebu - Lysaker(PDF 0,5 MB

Drop-in møte om Fornebubanens anleggsarbeider på Lysaker og Lilleaker

Fornebubanen inviterer til informasjonstreff på Møllefossen kafé onsdag 7. desember fra 17:00 – 18:00. Møllefossen kafé ligger i Lilleakerveien 2 E.

Representanter fra Fornebubanens byggeledelse og nabokontakt for tunnelarbeider Vækerø - Lysaker er til stede for å svare på alle spørsmål du som nabo måtte ha. Møtet er mest relevant for våre naboer på Lysaker og Lilleaker, men alle er naturligvis velkomne. Vi spanderer kaffe. Vel møtt.

Terrenginngrep i syredannende bergarter

Statsforvalteren i Oslo og Viken gir tillatelse til terrenginngrep i syredannede bergarter i
forbindelse med bygging av Fornebubanen. Statsforvalteren stiller vilkår til tillatelsen.

Vedtak om tillatelse til inngrep i syredannende bergarter (PDF 0,1 MB)
Vilkår til tillatelse til inngrep i syredannende bergarter (PDF 0,1 MB)

Oktober 2022

Oppdatert dispensasjon fra støyforskriften i Oslo for Lysaker - Vækerø

Fornebubanen har fått oppdatert støydispensjonen for strekningen Lysaker - Vækerø til også å omfatte tunneldrift. For arbeidstider og vilkår, se dispensasjonen fra Bydel Ullern nedenfor.

Lysaker - Vækerø - oppdatert dispensasjon (PDF 0,1 MB)

Oppstart sprengning av sjakt til Fornebuporten stasjon

Grunnarbeidene i dagsonen ved Fornebuporten har god fremdrift og nå starter vi arbeidene med å sprenge nedover i sjaktgropen på trekanttomten, området som avgrenses av Oksenøyveien, Norwegian sitt bygg og Arnstein og Eilif boligsameier i Arnstein Arnebergs vei. Planlagt oppstart er i løpet av uke 41. De nærmeste naboer er varslet i tidligere nabovarsel. For detaljer, se skriv til naboer nedenfor.

Informasjon til naboer ved trekanttomta Fornebuporten (PDF 0,5 MB)

Oppstart av sprengningsarbeid på Lysaker

Fornebubanen starter opp tunnelsprengning på Lysaker. Sprengningsarbeidet gjennomføres av Fornebubanens entreprenør Veidekke. Det skal sprenges et tverrslag (sidetunnel) under Lilleakerveien og deretter T-banetunnel fra Lysaker til Vækerø, inkludert stasjonshaller på Lysaker og Vækerø. De nærmeste naboene er varslet i eget nabovarsel. Se nabovarsel for arbeidstider, tilbud om SMS-varsel ved sprengning, kart over området og flere detaljer.

Nabovarsel – Oppstart av sprengningsarbeid på Lysaker (PDF 0,1 MB)

September 2022

Støvmålinger for Fornebubanen for august 2022

Fornebubanen har utplassert støvmålere og støvnedfallsbøtter flere steder rundt våre anleggsområder. Vedlagt ligger avlesningsrapport fra Fornebubanens støvmålere for perioden 01.08.2022 - 01.09.2022.

Støvmålinger for Fornebubanen august 2022 (PDF 0,4 MB)

Er du en våre naboer og har spørsmål om støv der du bor eller jobber, eller hva tallene i støvmålingene betyr? Kontakt oss på kommunikasjon@fob.oslo.kommune.no eller ta direkte kontakt med en av våre nabokontakter. Du finner kontaktinformasjon øverst på denne nettsiden.

Boring av vanninfiltrasjonsbrønner ved Olsens Enke på Skøyen

I forbindelse med etablering av 2 stk. vanninfiltrasjonsbrønner, vil det utføres borearbeider inne på Bane NOR sitt område ved Olsens Enke i uke 40, 2022 (03.10.22 – 07.10.22). Arbeidene utføres på dagtid i tidsrommet fra kl. 07.00 til kl. 19.00 mandag – fredag. Naboer er varslet i eget nabovarsel.

Nabovarsel - Boring av vanninfiltrasjonsbrønn (PDF 0,2 MB)

Forekomster av kvikkleire flere steder langs Fornebubanen

Fornebubanen har i forkant av bygging utført grunnundersøkelser langs hele den planlagte traseen. En rekke steder er det, som forventet og som tidligere undersøkelser utført av andre også viser, påvist forekomster av kvikkleire. Alle områder håndteres i henhold til gjeldende regelverk og retningslinjer for ivaretagelse av skredsikkerhet.

For området Abbedikollen har Fornebubanen kun gjort en skrivebordsøvelse basert på eksisterende terrengmodeller og data fra eksisterende borehull i Oslo kommunes undergrunnsarkiv og Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG). Fornebubanen skal ikke bygge tunnel under eller i nærheten av Abbedikollen, men kvikkleiren strekker seg ned mot Skøyen der vi er i gang med tunnelarbeider. Her har vi gjort en egne grunnundersøkelser. Stabilitetsvurderingen utført for området Abbedikollen og St. Georgs vei, påvirker ikke Fornebubanen.

Fornebubanen har påvist kvikkleire i noen av borehullene i området Skøyen, som forventet. Funn av kvikkleire i et borepunkt er ikke det samme som risiko for kvikkleireskred i et område. Fornebubanens riggområde på Skøyen, i utløpsområdet for en sone med kvikkleire, vil bli ivaretatt lokalt i byggeperioden.

Fornebubanen følger Gjerdrumsutvalgets anbefalinger og NVEs Kvikkleireveileder 1/2019. Arbeidene på Fornebubanen planlegges og utføres i henhold til gjeldende regelverk og retningslinjer for ivaretagelse av skredsikkerhet.

Presentasjon fra nabomøte om strekningen Lysaker - Vækerø

Fornebubanen avholdt digitalt nabomøte tirsdag 6. september i samarbeid med vår entreprenør Veidekke og representanter fra Bydel Ullern. Møtet var for naboer på strekningen Lysaker - Vækerø, der tunnelarbeidene starter senere i september.

Informasjonsmøte Lysaker Vækerø (PDF 2,5 MB)

August 2022

Åpen dag hos Fornebubanen 28. august

Søndag 28. august kan du besøke Fornebubanens anlegg på Fornebu.

Sammen med våre entreprenører Implenia og Skanska inviterer vi alle naboer og interesserte til Åpen dag på vårt anleggsområde på Fornebu sør fra kl. 12.00 - 15.00. Det blir omvisning på området og guidet busstur i tunnelen for de som vil. Vi er til stede for å svare på alle store og små spørsmål om Fornebubanen, og vise hvor langt vi er kommet. Det blir grilling, konkurranser og premier til barna. Vi håper mange har lyst til å ta turen til Fornebu denne dagen!

Ta en av bussene 24, 28, 31, 31E, 81, 145 og 270 til holdeplass Fornebu vest. Vårt anlegg ser du fra bussholdeplassen. Det er ingen parkeringsplasser inne på anleggsområdet, men det er mulig å stå i parkeringshuset hos Fornebu S på andre siden av Snarøyveien.

.
Bilde: Oslo kommune

Presentasjonen fra informasjonsmøte om planforslag Bestum - Majorstuen

Torsdag 11. august inviterte Fornebubanen til digitalt informasjonsmøte om nytt planforslag for strekning Bestum - Majorstuen. Det var spesielt fokus på området ved Madserud, Volvat terrasse, Vestre gravlund og Thaulows vei, der Fornebubanen planlegges koblet på eksisterende T-banenettverk. Det er ikke gjort opptak av møtet, men presentasjonen finnes nedenfor. Spørsmål om planforslaget kan rettes til nabokontakt Joachim Christian Barth.

Informasjonsmøte om planforslag Bestum - Majorstuen (PDF 7,5 MB)

Dispensasjoner fra støyforskrift for Vækerø - Lysaker

Folkehelsekontoret i Bærum kommune og Helseetaten i Oslo kommune har svart på Fornebubanens søknader om dispensasjon for støyende arbeider på Lysaker, på begge sider av kommunegrensen. Dispensasjonene gjelder for tunnelarbeider på strekningen Vækerø- Lysaker. Detaljer i dispensasjonene, inkludert arbeidstider og krav om støydempende tiltak, kan sees i pdf-filer nedenfor.

Dispensasjon fra støyforskriften i Oslo (PDF 0,1 MB)
Dispensasjon for overskridelser av støygrenser i Bærum (PDF 0,2 MB)

Oppstart tunnelarbeid Lysaker-Vækerø

I august 2022 starter vi opp arbeidene på strekningen Lysaker-Vækerø. Vi skal holde på til våren 2025. Nabovarsel med detaljert informasjon om arbeidene her.

Juli 2022

Planlagt arbeid i sommerferien

For å sikre god fremdrift, har vi i sommer planlagt å jobbe i ferien flere steder. Slik blir sommerferien på våre anleggsområder:

Madserud: Her blir det ingen sommerferie. Arbeid med uttak av masser og klargjøring for tverrslag (sidetunnel) vil pågå i hele sommer, og det er planlagt å gjøre unna det meste av sprengingsarbeidet mens skole og barnehager i nærområdet er sommerstengt.

Skøyen: Ingen sommerferie, planlagt aktivitet vil pågå i hele juli.

Lysaker anleggsområde og tunnel Lysaker - Vækerø: Her starter planlagt aktivitet opp i begynnelsen av august, og det blir lite eller ingen aktivitet før det.

Fornebuporten: Det blir arbeid i hele sommer i byggegropen til oppgang A, på trekanttomta ved Norwegian sitt bygg. Ellers ikke aktivitet over bakkenivå i uke 29 og 30.

Flytårnet: Sommerferie i uke 29 og 30.

Tunnel Fornebu - Lysaker: Sommerferie i uke 29 og 30, redusert aktivitet i uke 28 og 31.

Fornebu: Sommerferie i uke 29 og 30, redusert aktivitet i uke 28.

Juni 2022

Støvmåling i mai

Fornebubanen har utplassert støvmålere og støvnedfallsbøtter flere steder rundt våre anleggsområder. Nedenfor viser vi avlesing av støvmålere for mai 2022.

Fornebubanen støvmålinger mai 2022 (PDF 0,4 MB)

Er du en våre naboer og har spørsmål om støv der du bor eller jobber, eller hva tallene i støvmålingene betyr? Kontakt oss på kommunikasjon@fob.oslo.kommune.no eller ta direkte kontakt med en av våre nabokontakter. Du finner kontaktinformasjon øverst på denne nettsiden.

Oversikt over støvnedfall fra byggestart til og med feb. 2022

Vår samarbeidspartner Forcit Consulting har hentet ut data fra støvmålinger gjort for Fornebubanen fra støvmåler eller støvnedfallsbøtte ble utplassert og til februar 2022. På denne måten kan naboer og andre som er interessert, lettere se den totale støvmengden som er målt fra før Fornebubanen startet anleggsvirksomhet i et område og frem til februar.

Støvmålinger for Fornebubanen fra byggestart (PDF 0,1 MB)

Mai 2022

Støvmåling i april

Fornebubanen har utplassert støvmålere og støvnedfallsbøtter flere steder rundt våre anleggsområder. Nedenfor viser vi avlesing av støvmålere for april 2022.

Fornebubanen støvmålinger april 2022 (PDF 0,4 MB)

Er du en våre naboer og har spørsmål om støv der du bor eller jobber, eller hva tallene i støvmålingene betyr? Kontakt oss på kommunikasjon@fob.oslo.kommune.no eller ta direkte kontakt med en av våre nabokontakter. Du finner kontaktinformasjon øverst på denne nettsiden.

Forberedende arbeider på Lysaker er ferdigstilt

2. mai gjør Fornebubanen og HAB Construction en siste inspeksjon av de forberedende arbeidene på Lysaker og Lilleaker. Det er klargjort for etablering av T-banestasjon på Lysaker og sprenging av tverrslag (sidetunnel) på Lilleaker. Planlagt oppstart for neste entreprise, som er tunneldriving fra Lysaker til Vækerø, er senere i mai. Det vil være lite aktivitet på området frem til oppstart av neste entreprise.

April 2022

Utvidet dispensasjon for bygge- og anleggsstøy på Skøyen

Bydel Ullern har innvilget Fornebubanens søknad om mer tid til å utføre grunnundersøkelser på Skøyen. Ny dispensasjon gjelder frem til 30.05.2022.

Utvidelse av dispensasjon for bygge- og anleggsstøy gnr/bnr: 31/12 Hoffsveien 9 (PDF 0,1 MB)

Støvmåling i mars

Fornebubanen har utplassert støvmålere og støvnedfallsbøtter flere steder rundt våre anleggsområder. Nedenfor viser vi avlesing av støvmålere for mars 2022.

Fornebubanen støvmålinger mars 2022 (PDF 0,4 MB)

Er du en våre naboer og har spørsmål om støv der du bor eller jobber, eller hva tallene i støvmålingene betyr? Kontakt oss på kommunikasjon@fob.oslo.kommune.no eller ta direkte kontakt med en av våre nabokontakter. Du finner kontaktinformasjon øverst på denne nettsiden.

Mars 2022

Oppstart sprengningsarbeider ved Flytårnet

Sprengning i dagsone ved Flytårnet er planlagt startet i uke 12. Vi har fått tillatelse til å gjennomføre sprengning mandag - fredag 08:00-19:00 og lørdag 08:00-16.00. Flere detaljer finnes på egen informasjonsside for område Flytårnet.

Hovedrengjøring av veinettet på Fornebu

Rengjøring av veinettet på Fornebu utføres som nattarbeid 16. - 19. mars. Dette er et ekstra tiltak som kommer i tillegg til Fornebubanens daglige faste rutiner på vask og feiing av hovedveinettet rundt våre anlegg på Fornebu. Arbeidet utføres på natten da det skaper minst ulemper for trafikk og myke trafikanter. Det må påregnes støy fra 4-5 rengjøringsmaskiner.

SMS-varsel ved tunnelsprengning på Skøyen

Fornebubanen starter opp med tunnelsprengning på Skøyen og vi tilbyr varsling av sprengssalver på SMS. Ved å registrere deg på nabovarsling.no/fornebubanen og velge område Skøyen, vil du motta SMS ca. 30 minutter før hver sprengsalve. De nærmeste naboer har fått eget nabovarsel med dette tilbudet om SMS-varsling.

Nabovarsel - SMS-varsel ved tunnelsprengning på Skøyen (PDF 0,15 MB)

Utvidet dispensasjon for støyende arbeider på Skøyen

Bydel Ullern har etter søknad fra Fornebubanen utvidet dispensasjonene for bygge- og anleggsstøy ved Fornebubanens forberedende arbeider på Skøyen. Arbeidene er forsinket på grunn av Covid-19 og en maskinfeil. Dispensasjon for sprengningsarbeider utvides til 15.03.2022. Videre gir Bydel Ullern utvidet dispensasjon for utføring av kjerneboring og geotekniske undersøkelser ved Hoffsveien 11, også til 15.03.2022.

Utvidelse av dispensasjon for bygge- og anleggsstøy Drammensveien 157 (PDF 2,27 MB)
Utvidelse av dispensasjon for bygge- og anleggsstøy Hoffsveien 11 (PDF 2,45 MB)

Februar 2022

Planforslag Sørvangen - Vennersborgveien

Fornebubanen inviterer naboer på Vækerø til informasjonsmøte angående Fornebubanens planforslag for strekningen Sørvangen - Vennersborgveien. Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn her.

Informasjonsmøtet avholdes på Teams torsdag 3. mars kl. 18.00 – 19.00.

Januar 2022

Planforslag Madserud - Bestum

Fornebubanen inviterte til digitalt møte om planforslag for strekningen Madserud - Bestum for alle naboer og interessenter den 27. januar. Her finner du presentasjonen fra møtet.

Presentasjon planforslag madserud - Bestum (PDF 6 MB)

Oppstart av sprengningsarbeid på Lysaker

Mandag 7. februar er det planlagt oppstart for sprengningsarbeider ved Fornebubanens forberedende arbeider på Lysaker. Sprengningsarbeidet utføres av Fornebubanens entreprenør HAB Construction ved utførende underentreprenør på bergsprengning Kjell Foss AS. Fornebubanen har fått tillatelse til å utføre sprengning innenfor disse tidspunktene:

Mandag- fredag: 08:00-19:00.
Lørdag 08:00-16.00.

Se nabovarsel for kart og flere detaljer

Nabovarsel – Oppstart av sprengningsarbeid (PDF 0,5 MB)

Nattsprengning på Skøyen - noen presiseringer

Sprengningsarbeid på nattestid vil foregå i perioden uke 2, 2022 til og med februar 2022. Selve salven vil avfyres i tidsrommet mellom kl. 01.00-03.00 mandag - fredag. For å tilfredsstille kravene om forskriftsmessig varsling iht. eksplosivforskriftens §90 og samtidig lage minst mulig støy for naboer og omgivelser, vil avfyring av salver varsles med to korte støt med sirene. Det vil ikke sendes ut SMS-varsling på nattestid. Se nabovarsel med disse og flere presiseringer som er sendt ut til de nærmeste naboer.

Nabovarsel - presiseringer om nattsprengning på Skøyen (PDF 0,2 MB)

Igangsettingstillatelse for arbeider på Madserud

Fornebubanen har mottatt igangsettingstillatelse for forberedende arbeider på Madserud i Oslo. Det dreier seg om forberedende arbeider i forbindelse med etablering av tverrslagstunnel på Madserud. Tiltaket omfatter grunnarbeider knyttet til etablering av rampe ned til påhugg for tverrslagstunnel og støp av løsmassekulvert, samt de første 15 meterne av bergtunnelen. I tillegg inngår flytting av bussholdeplass med snumulighet.

Igangsettingstillatelse Madserud (PDF 0,5 MB)

Desember 2021

Juleferie på anleggsområdene

Det blir juleferie på alle Fornebubanens anleggsområder. De fleste steder vil entreprenørene ta ferie fra 22. desember og være tilbake på jobb mandag 3. januar. Men det varierer litt fra sted til sted:

På Fornebu sør er det nå to entreprenører som jobber ved siden av hverandre. Skanska, som sprenger ut byggegrop og transporterer ut steinmasser, tar ferie fra 22. desember til 3. januar. Hos Implenia, som sprenger tunnel og transporterer ut steinmasser, er det reisedag for arbeiderne onsdag 22. desember. Arbeidet starter opp igjen mandag 3. januar.

Ved Flytårnet og Fornebuporten er det juleferie etter endt arbeidsdag 22. desember og frem til 3. januar.

På Lysaker startet juleferien etter endt arbeidsdag torsdag 16. desember. Oppstart 3. januar.

På Skøyen tar vår entreprenør NRC i utgangspunktet julefri fra 22. desember til 3. januar. Det er imidlertid en mulighet for at det kan bli noe arbeid med gravemaskin og lastebil på hverdagene i romjulen, men vi håper å være ferdige med dette arbeidet før jul.

På Madserud er det oppstart av arbeider første uken i januar, så her vil det ikke være arbeider i regi av Fornebubanen før i 2022.

Selv om det er juleferie, vil vi, våre entreprenører og samarbeidspartnere bevege oss rundt på anleggsområdene for å rydde, fjerne snø, lese av målere og utføre vedlikehold. Sikkerhet og fremkommelighet må ivaretas. Men støyende arbeid blir det ikke i julen.

November 2021

Forberedende arbeider på Madserud

I forbindelse med utbygging av Fornebubanen fra Majorstuen til Fornebu, skal Fornebubanen fra januar 2022 utføre forberedende anleggsarbeider på Madserud. Anleggsarbeidene har en planlagt varighet fra januar 2022 til januar 2023. Se nabovarsel for kart, figurer og detaljert beskrivelse av hva slags arbeid som skal utføres i denne forberedende entreprisen.

Nabovarsel – Forberedende arbeider Madserud (PDF 1,0 MB)

Grunnundersøkelser på Skøyen

Fornebubanen planlegger å gjennomføre kjerneboringer og geotekniske boringer på Skøyen (Ahlsell-området og ved Flisekompaniet) for å kvalitetssikre berggrunnen i forbindelse etablering av T-banetunnel mot Oslo.

Arbeidet er planlagt utført i perioden uke 47 -2021 til uke 5 i 2022. Kjerneboringer skal utføres på dagtid fra kl. 07.00 til kl. 19.00 (mandag – fredag). Geotekniske grunnundersøkelser utføres på kveldstid fra kl. 17.00 til kl. 23.00, etter avtale med grunneiere.

Nabovarsel Grunnundersøkelser på Skøyen (PDF 0,2 MB)

Oppstart tunneldriving Fornebu sør - Flytårnet

Fornebubanen starter opp tunneldriving (sprenging av tunnel) fra Fornebu sør fra medio november 2021. Anleggsarbeidene omfatter tunneldriving og massetransport fra tunnel. Dette innebærer sprengning, pigging, graving og uttransportering. Arbeidene skal pågå i flere år. Se skriv til naboer for detaljer.

Naboinformasjon – Oppstart tunneldriving Fornebu sør - Flytårnet (PDF 0,4 MB)

Nattarbeid i Sørkedalsveien

Bydel Frogner gir Fornebubanen dispensasjon fra støyforskriften for å utføre ekstra bergkontrollmåling i Sørkedalsveien. Fornebubanen har søkt om støyende arbeider i perioden 08.11.2021 til 19.11.2021 i tidsintervallene kl. 19:00-21:00, 21:00-23:00, 01:00-07:00. Det skal ikke utføres sterkt støyende arbeider. Se nabovarsel for kart og detaljer.

Nabovarsel nattarbeider i Sørkedalsveien (PDF 0,2 MB)
Dispensasjon fra støyforskriften i Oslo (PDF 0,3 MB)

Oktober 2021

Oppstart av spuntarbeider på Lysaker og Lilleaker

Fornebubanen og entreprenør HAB Constructions planlegger oppstart av spuntarbeider og boring av stålkjernepeler på Lysaker og Lilleaker fredag 05.11.2021. Dette er sterkt støyende arbeider. Naboer er varslet i eget nabovarsel. Se nabovarsel for kart og detaljert beskrivelse.

Nabovarsel spuntarbeider Lysaker (PDF 0,1 MB)

Igangsettingstillatelse for Lilleaker-siden på Lysaker

Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune har godkjent Fornebubanens søknad om igangsettingstillatelse for tidsbegrenset infrastruktur og riggområde på Oslo-siden av Lysakerelva. Med dette har Fornebubanen mottatt nødvendige tillatelser til oppstart av forberedende arbeider for Lysaker stasjon og tunnel ved Lysaker på begge sider av kommunegrensen.

Igangsettingstillatelse - Lysaker Stasjon - Lilleaker (PDF 0,5 MB)

Snarøyveien mot sentrum legges om natt til fredag 22. oktober

Kvelds- og nattarbeid må påregnes fra torsdag kveld. Utgående felt mellom Bernt Balchens vei og Odd Nansens vei legges nå om og bussholdeplassen ved Telenorbygget flyttes et lite stykke mot sentrum. Adkomst blir skiltet. Fartsgrensen på den omlagte strekningen settes til 40 km/t.

I forbindelse med grunnarbeider og bygging av Flytårnet stasjon blir veien liggende slik til Fornebubanen er ferdig bygget i 2027. Les mer om arbeidene og se illustrasjon av Flytårnet stasjon i vår digitale publikumsmodell.

Grunnundersøkelser på Majorstuen og Volvat

Fornebubanen gjennomfører grunnundersøkelser inne på Sporveien sitt sporområde på Majorstuen for å kartlegge hvordan berggrunnen er sammensatt. Det skal utføres geotekniske grunnundersøkelser i T-banesporene. I tillegg skal det tas betongprøver i Volvat kulvert.

På grunn av T-banetrafikken må arbeidene utføres i driftspausen, på nattestid. Det er planlagt maks 10 netter i uke 41 og 42, fra natt til 11.10 - natt til 15.10 og fra natt til 18.10 – natt til 22.10. Arbeidstiden vil være fra kl. 01.45 til ca. kl.05.00.

Nabovarsel - grunnundersøkelser Majorstuen og Volvat (PDF 0,4 MB)

September 2021

Odd Nansens vei stenges for gjennomkjøring

Fra og med 27. september stenger Odd Nansens vei på Fornebu for gjennomkjøring, frem til 7. oktober. Det blir omkjøring via Forneburingen. Omkjøring er skiltet. Denne stengingen er nødvendig på grunn av arbeidene med omleggingen av Snarøyveien mellom Odd Nansens vei og Bernt Balchens vei.

Igangsettingstillatelse for Bærum-siden av Lysaker

Fornebubanen har mottatt igangsettingtillatelse fra Bærum kommune for Bærum-siden av utbyggingen på Lysaker. Igangsettingtillatelsen gjelder for Elveveien 65 og omkringliggende område. De første arbeidene vil være etablering av rigg- og anleggsområde, og midlertidig bru over Lysakerelva.

Igangsettingstillatelse Lysaker Bærum (PDF 0,3 MB)

Dispensasjon for bygge- og anleggsstøy på Lilleaker

Fornebubanen har søkt om og fått innvilget dispensasjon til støyende arbeid på Lilleaker i forbindelse med forberedende anleggsarbeider. Dispensasjonen er gitt av bydel Ullern og inneholder flere vilkår og krav til arbeidstider.

Dispensasjon for bygge- og anleggsstøy (PDF 0,9 MB)

Etablering av poretrykksmålere og grunnvannsbrønner

Fornebubanen skal etablere ca. 43 poretrykksmålere og grunnvannsbrønner med automatisk logging for overvåkning. Disse målerne er et supplement til allerede monterte målere langs hele den planlagte T-banetraséen. Målere skal installeres fra Fornebu sør til Majorstuen.

Overvåkning av grunnvannsnivå og poretrykk gir Fornebubanen viktig informasjon om eventuelle endringer i grunnvannsnivå som kan skyldes våre anleggsaktiviteter. Dette vil gi grunnlag for vurderinger om det er behov for ekstra tiltak, slik som injeksjon, vanntett konstruksjon og vanninfiltrasjon.

Målere skal installeres fra Fornebu Sør til Majorstuen. Planlagt oppstart er mandag 30. august på Fornebu Sør. Deretter jobber vi oss langs T-banetraséen mot Majorstuen. Estimert varighet for alle punkter er tre til fire uker.

Arbeidstid er 07.00 – 17.00 hverdager. Det må påregnes støy ved hvert enkelt borepunkt. Boring varer normalt 30 – 60 minutter per punkt. Nedsetting av poretrykksmåler tar 30 – 75 minutter per punkt.

August 2021

Bernt Balchens vei stenges for gjennomkjøring

Bernt Balchens vei stenges for gjennomkjøring fra og med 31. august – 31. oktober (med mulighet for forlengelse). I forbindelse med omlegging av Snarøyveien skal det legges ned infrastruktur som krysser veien og Bernt Balchens vei må graves opp og veien stenges derfor for gjennomkjøring. Innkjøring til eiendommene berøres ikke av arbeidene men det vil ikke være mulig å kjøre direkte ut på Snarøyveien i perioden. Alternative veier er Odd Nansens vei og Dagny Bergers vei.

Kartskisser (PDF 0,5 MB)

Planlagt anleggsarbeid ved Flytårnet stasjon

Vi har gjerdet inn og sikret anleggsområdet mellom Bernt Balchens vei og Odd Nansens vei. Det er etablert nødvendig infrastruktur til anlegget (vann, strøm, brakker med mer), og vi er i gang med anleggsarbeidene i fase 1. Les mer om det planlagte arbeidet ved Flytårnet.

Etablering av poretrykksmålere og grunnvannsbrønner

Fornebubanen skal etablere ca. 43 poretrykksmålere og grunnvannsbrønner med automatisk logging for overvåkning. Disse målerne er et supplement til allerede monterte målere langs hele den planlagte T-banetraséen. Målere skal installeres fra Fornebu sør til Majorstuen.

Overvåkning av grunnvannsnivå og poretrykk gir Fornebubanen viktig informasjon om eventuelle endringer i grunnvannsnivå som kan skyldes våre anleggsaktiviteter. Dette vil gi grunnlag for vurderinger om det er behov for ekstra tiltak, slik som injeksjon, vanntett konstruksjon og vanninfiltrasjon.

Målere skal installeres fra Fornebu Sør til Majorstuen. Planlagt oppstart er mandag 30. august på Fornebu Sør. Deretter jobber vi oss langs T-banetraséen mot Majorstuen. Estimert varighet for alle punkter er tre til fire uker.

Arbeidstid er 07.00 – 17.00 hverdager, men stort sett foregår riggdrift mellom 07.30 – 16.00 på grunn av transport til og fra Fornebubanens planlagte trasé. Det må påregnes støy ved hvert enkelt borepunkt. Boring varer normalt 30 – 60 minutter per punkt. Nedsetting av poretrykksmåler tar 30 – 75 minutter per punkt.

Oppstart av forberedende arbeider på Lysaker

Fra 6. september 2021 skal Fornebubanen ved entreprenør HAB Construction utføre anleggsarbeider på Lysaker (Bærum) og Lilleaker (Oslo). Det skal klargjøres for etterfølgende tunnelentreprise og bygging av Lysaker T-banestasjon. Naboer som berøres av arbeidene mottar nabovarsel. Se nabovarsel for detaljer.

Nabovarsel oppstart forberedende arbeid Lysaker (PDF 0,4 MB)

Nattarbeid 18.-19. august i Rolfsbuktveien

I tidsrommet 19.00-06.00 skal vår entreprenør fortsette arbeidet med etablering av rør til høyspentledning. Det må graves grøft på tvers av veibanen i Rolfsbuktveien og arbeidet må derfor gjøres når det er minst mulig trafikk og fare for kødannelser og trafikkfarlige situasjoner.

Det skal utføres asfaltfresing, graving, lasting, tilbakefylling av masse, komprimering, asfaltlegging og valsing. Det skal benyttes støysvakt utstyr som el-graver og vals med minimert lyd. Arbeidene er godkjent av Folkehelsekontoret i Bærum.

Nattarbeid i Rolfsbuktveien 17
Bilde: Oslo kommune

Tillatelse til støyende arbeid Lysaker - Fornebu

Fornebubanen har mottatt tillatelse til støyende arbeid fra Folkehelsekontoret i Bærum kommune. Tillatelsen gjelder for tunnel- og grunnarbeider mellom Lysaker og Fornebu i perioden 21.6.2021- 22.12.2023.

Tillatelse støyende arbeid Lysaker - Fornebu (PDF 0,2 MB)

Nattarbeid i Rolfsbuktveien natt til 11.08 og 12.08

Det vil bli utført nattarbeid i Rolfsbuktveien natt til 11. og 12. august i tidsrommet 19.00- 06.00. For etablering av trekkerør til høyspentledning må det graves en grøft tvers over veibanen i Rolfsbuktveien (Se kartskisse under).

På grunn av trafikkmengde og fare for kødannelser og trafikkfarlige situasjoner er det nødvendig å grave grøften på nattestid. Arbeidene vil i utgangspunktet pågå en natt, med forbehold om at uforutsette hendelser kan inntreffe og at noe arbeid må gjennomføres påfølgende natt.

Det skal utføres asfaltfresing, graving, lasting, tilbakefylling av masse, komprimering, asfaltlegging og valsing. Det skal benyttes støysvakt utstyr som el-graver og vals med minimert lyd. Arbeidene er godkjent av Folkehelsekontoret i Bærum.

Kartskisse nattarbeid Rolfsbuktveien
Bilde: Oslo kommune

Juni 2021

Støvmålinger for 4. mai - 1. juni

For å overvåke støv fra anleggsområdene opp mot Fornebubanens utslippskrav, er det montert støvmålere rundt anlegget på Fornebu sør og det kommende anlegget på Skøyen. Støvmålerne demonteres og sendes til analyse en gang per måned. Resultatene foreligger etter cirka 15 dager og publiseres her. Resultatene viser et gjennomsnitt av støvutslipp over en ca. 30 dagers periode, i henhold til kravene i Fornebubanens utslippstillatelse.

Støvmålinger for mai 2021 (PDF 0,4 MB)

Midlertidig gang- og sykkelbro åpner 16. juni

I dag 15. juni har Fornebubanen mottatt ferdigattest fra Bærum kommune for midlertidig gang- og sykkelveibro i Fornebuveien. Derfor åpner vi broen for ferdsel i morgen, onsdag 16. juni.

Ferdigattest - Fornebuveien 82 - midlertidig gang- og sykkelveibro (PDF 0,1 MB)

Oppstart av tunnelarbeider Lysaker - Fornebu

Fornebubanen med entreprenør Implenia starter i juni opp anleggsarbeider for driving av tunnel mellom Lysaker og Fornebu. Naboer som kan berøres av arbeidene mottar nå nabovarsel. Se nabovarsel for detaljer.

Nabovarsel - Oppstart anleggsarbeid Lysaker - Fornebu (PDF 0,5 MB)

Oppstart av spuntarbeider på Skøyen

I forbindelse med Fornebubanens anleggsarbeider på Skøyen, vil Kynningsrud Fundamentering på vegne av NRC Norge starte opp med spuntarbeider 21.06.2021. Arbeidet har en estimert varighet på 10 uker. Spuntingen er definert som støyende til sterkt støyende arbeider, og vil derfor kun foregå i tidsrommet 08.00-17.00 på hverdager. Se nabovarsel for detaljer.

Nabovarsel - oppstart av spuntarbeider på Skøyen (PDF 0,1 MB)

Presentasjon fra digitalt nabomøte for Lysaker

Her er presentasjonen som ble vist på digitalt nabomøte for utbygging på Lysaker den 8. juni. Du kan også se sendingen i opptak på vår Facebookside.

Presentasjon fra nabomøte om Lysaker (PDF 4,65 MB)

Grunnundersøkelser på Sollerud

Fornebubanen planlegger å gjennomføre geotekniske boringer på Sollerud for å kartlegge hvordan berggrunnen er sammensatt. Arbeidene skal foregå med borerigg og det skal tas prøver av bakken. Arbeidet utføres i uke 24 og uke 25. Alle borpunktene utføres på dagtid fra kl. 07.00 til kl.19.00 (mandag – fredag). Se nabovarsel for kart og detaljer.

Nabovarsel - grunnundersøkelser på Sollerud (PDF 0,3 MB)

Digitalt nabomøte om utbygging på Lysaker

Den 8. juni kl. 17.00 - 18.00 holder Fornebubanen et digitalt nabomøte på Facebook live. Møtet er åpent for alle (som har Facebook-profil, vel å merke) og du deltar ved å gå inn på Fornebubanens side på Facebook. Tema for møtet er utbygging på Lysaker og hvordan dette påvirker nærmiljøet på Lysaker, Lilleaker og østover mot Vækerø.

Her er presentasjonen fra nabomøtet (PDF 4,65 MB)

Igangsettingstillatelse for tunnel Lysaker - Fornebu

Bærum kommune har gitt igangsettingstillatelse for tunnel med stasjonshaller, tverrslags- og by-pass tunnel fra Lysaker til Fornebu sør. Dette betyr at Fornebubanen med entreprenør Implenia kan starte tunneldrivingen på denne strekning.

Igangsettingstillatelse Fornebu sør - Lysaker - tunnel (PDF 0,3 MB)

Mai 2021

Støvmålinger for april og mai

For å overvåke støv fra anleggsområdene opp mot Fornebubanens utslippskrav, er det montert støvmålere rundt anlegget på Fornebu sør og det kommende anlegget på Skøyen. Støvmålerne demonteres og sendes til analyse en gang per måned. Resultatene foreligger etter cirka 15 dager og publiseres her. Resultatene viser et gjennomsnitt av støvutslipp over en ca. 30 dagers periode, i henhold til kravene i Fornebubanens utslippstillatelse.

Oppstart forberedende arbeider på Madserud

Fornebubanen varsler om oppstart av forberedende arbeider for etablering av tverrslagstunnel på Madserud. Det skal graves, anlegges riggområde og utransporteres masser fra Hundejordet, i området nær Monolitveien og Vestre gravlund. Se nabovarsel og kart for detaljer.

Nabovarsel - forberedende arbeider tverrslagstunnel Madserud (PDF 0,1 MB)
Situasjonskart forberedende arbeider Madserud (PDF 2,0 MB)

April 2021

Igangsettingstillatelse for grunnarbeider på Skøyen

Fornebubanen har mottatt igangsettingstillatelse for etablering av en tverrslagtunnel på Skøyen, ved Drammensveien 157.

Igangsettingstillatelse - Drammensveien 157 (PDF 0,4 MB)

Støvmålinger for mars og april

For å overvåke støv fra anleggsområdene opp mot Fornebubanens utslippskrav, er det montert støvmålere rundt anlegget på Fornebu sør og det kommende anlegget på Skøyen. Støvmålerne demonteres og sendes til analyse en gang per måned. Resultatene foreligger etter cirka 15 dager og publiseres her. Resultatene viser et gjennomsnitt av støvutslipp over en 30 dagers periode, i henhold til kravene i Fornebubanens utslippstillatelse.

Grunnundersøkelser (nattarbeider) på Majorstuen

Fornebubanen planlegger å gjennomføre grunnundersøkelser inne på Sporveien sitt sporområde på Majorstuen for å kartlegge hvordan berggrunnen er sammensatt. Det skal utføres geotekniske grunnundersøkelser i T-banesporene. På grunn av T-banetrafikken, må arbeidene utføres i driftspausen. Det er planlagt arbeid tre netter, disse er natt til 26.4, 27.4 og 28.4.21. Arbeidstiden vil være fra kl.01.30 til ca. kl.05.00.

Nabovarsel - Grunnundersøkelser på Majorstuen (PDF 0,4 MB)

Oppstart av anleggsarbeider på Skøyen

I april starter Fornebubanen opp med anleggsarbeid på Skøyen. Anleggsarbeidene, som er forberedende arbeider for videre tunneldriving mellom Skøyen og Vækerø, vil i første omgang foregå på området mellom jernbanen, Hoffsveien og Tingstuveien. Anleggsarbeidet utføres av NRC på vegne av Fornebubanen. De nærmeste naboer i Hoffsveien, Tingstuveien og Harbitzalléen er varslet i eget nabovarsel. Se nabovarsel for kart og detaljer.

Nabovarsel - oppstart av anleggsarbeider på Skøyen (PDF 0,7 MB)

Mars 2021

Forberedende arbeider på Lysaker

Det nærmer seg oppstart for Fornebubanens anleggsarbeider på Lysaker. Det er sendt ut nabovarsel til naboer på Lysaker og Lilleaker angående forberedende arbeider med etablering av rigg- og anleggsområde og oppføring av anleggsbru over Lysakerelva. Se nabovarsel for detaljer og kartskisser.

Nabovarsel Lysaker mars 2021 (PDF 3,8 MB)

Utvidelse av sprengningsvindu på Fornebu sør

Fornebubanen har fått aksept fra Bærum kommune til å utføre sprengning på Fornebu sør til kl. 19.00 mandag til fredag og til kl. 15.00 lørdager. Dette er en utvidelse av sprengningsvinduet med to timer på hverdager samt lørdager. Dette gjelder frem til 30.09.2022.

Det er ikke slik at Fornebubanen og Skanska planlegger mye sprengning kvelder og lørdager. Vi har søkt om denne utvidelsen for å ha bedre mulighet til å holde god fremdrift. Inntil videre vil de fleste salvene gå rundt kl. 15.00 på hverdager, som vanlig.

Rammetillatelse for etablering av tunnel Lysaker - Fornebu

Fornebubanen har mottatt rammetillatelse fra Bærum kommune for etablering av T-banetunnel fra Lysaker til Fornebu, med tilhørende stasjonshaller, tverrslag, by-pass tunnel og kulverter. Se rammetillatelse for kart, dispensasjoner, vilkår og detaljer for øvrig.

Rammetillatelse tunnel Lysaker - Fornebu (PDF 1,7 MB)

Februar 2021

Omlegging av Rolfsbuktveien ved Hundsund rundkjøring

Nabovarsel sendt ut 15. februar av Fornebubanens entreprenører Skanska og Marthinsen & Duvholt varsler omlegging av veg ved Hundsund rundkjøring. Rolfsbuktveien legges midlertidig om et kort strekke forbi Skogenbuen. Her settes fartsgrensen ned til 30 km/t. Arbeidene er planlagt startet 22. februar. Omleggingen varer til høsten 2021 og gjøres fordi infrastruktur i bakken må legges om der Rolfsbuktveien møter Snarøyveien ved Hundsund rundkjøring. Se nabovarsel for kart og detaljer.

Nabovarsel - omlegging av veg - Rolfsbuktveien Hundsund (PDF 0,2 MB)

Støyende arbeider kl. 08.00 - 19.00 på Fornebu

Skanska har søkt om og fått innvilget dispensasjon til å utføre støyende arbeider, herunder sprengning, på anleggsområdet Fornebu sør fra kl. 08.00 til 19.00 alle hverdager. Dette er en utvidelse av arbeidstid for støyende arbeider med to timer, slik at det nå kan sprenges ikke bare til 17.00, men frem til 19.00. Dersom dette er nødvendig av praktiske årsaker.

Tillatelse til støyende arbeid på Fornebu sør (PDF 0,1 MB)

Digitalt nabomøte onsdag 10. feb. kl. 17.30 - 18.30

Fornebubanen inviterer til informasjonsmøte for naboer, med fokus på strekningen Skøyen - Majorstuen. Du kan delta på møtet via vår facebookside. Her kan du også se et opptak av nabomøtet.

Presentasjon fra nabomøte om Skøyen - Majorstuen (PPT 42 MB)

Rammetillatelse for etablering av tverrslagtunnel på Skøyen

Fornebubanen har mottatt rammetillatelse for etablering av tverrslagtunnel på Skøyen. Tverrslaget etableres i all hovedsak på område avsatt til baneformål, og får innkjørsel fra Hoffsveien. Hensikten med tverrslagstunnelen er å frakte ut masser fra tunneldrivingen for den kommende Fornebubanen.

Rammetillatelse tverrslag Skøyen (PDF 0,2 MB)

Grunnundersøkelser på Sollerud

Fornebubanen planlegger å gjennomføre geotekniske boringer på Sollerud for å kartlegge hvordan berggrunnen er sammensatt. Arbeidene skal foregå med borerigg og det skal tas prøver av bakken. Se nabovarsel for kart og detaljer.

Nabovarsel - grunnundersøkelser Sollerud (PDF 0,3 MB)

Grunnundersøkelser på Vækerø

Fornebubanen planlegger å gjennomføre geotekniske boringer på Vækerø for å kartlegge hvordan berggrunnen er sammensatt. Arbeidene skal foregå med borerigg og det skal tas prøver av bakken. Se nabovarsel for kart og detaljer.

Nabovarsel - grunnundersøkelser Vækerø (PDF 0,3 MB)

Januar 2021

Fornebuporten og Flytårnet - Endring av areal under bakken

Fornebubanen søker Bærum kommune om dispensasjon til å gjøre mindre endringer i disponering av areal under bakken ved Fornebuporten og Flytårnet stasjoner. Stasjonshallene vil strekke seg ut over de gjeldende formålsgrensene for stasjon i begge retninger, og ligge innenfor areal avsatt til tunnel. Disse forholdene påvirker ikke bruk av areal over bakken. Nærmeste naboer er varslet særskilt.

Nabovarsel - Endring av tunnel og stasjonshall (PDF 1 MB)

Fornebubanens publikumsmodell

Publikumsmodellen er en digital modell av Fornebubanen basert på våre BIM-modeller. Modellen ligger på nett og er åpen for alle. Publikumsmodellen viser både utførte arbeider, pågående arbeider og planer for videre fremdrift. Her kan naboer og interessenter finne mye informasjon. Modellen oppdateres jevnlig.

Oppstart sprengning og støyende arbeider Fornebu sør

Fornebubanen og entreprenør Skanska starter opp sprengningsarbeider i uke 2. Spuntarbeider starter også i januar/februar. Det er sendt ut nabovarsel som inkluderer tilbud om SMS-varsling ved sprengning. Se nabovarsel nedenfor og for sprengningsvarsel gå direkte til Fornebubanens side på nabovarsling.no.

Nabovarsel - oppstart støyende arbeider Fornebu sør (PDF 0,6 MB)

Rammetillatelse med dispensasjon, for oppføring av midlertidig gang- og sykkelveibro

Fornebubanen har mottatt rammetillatelse fra Bærum kommune til å sette opp gang- og sykkelveibro ved Fornebuveien 50. Når denne broen er på plass, vil den gå over Fornebubanens riggområde og gjenopprette forbindelsen for gang- og sykkelvei som per nå er stengt og lagt om.

Rammetillatelse - midlertidig gang- og sykkelveibro (PDF 0,2 MB)

Desember 2020

Igangsettingstillatelse for uttak av masser og etablering av byggegrop på Fornebu sør

Fornebubanen har i dag 9. desember mottatt igangsettingstillatelse for uttak av masser og etablering av byggegrop på Fornebu sør, fra Bærum kommune. Dermed kan de omfattende grunnarbeidene starte samtidig med at miljøsanering og riving utføres.

Igangsettelsestillatelse grunnarbeider Fornebu sør (PDF 0,2 MB)

Presentasjon fra nabomøtet på Facebook 7. desember

Fornebubanens presentasjon fra nabonettmøte 07122020 (PPT 49 MB)

Nabomøte på Facebook mandag 7. desember

Fornebubanen inviterer til digitalt nabomøte i anledning første spadetak på Fornebu sør. Nabokontakt, prosjektleder og byggeledere for Fornebu sør og Tunnel vil presentere planer og fremdrift. Det blir anledning til å få svar på spørsmål på direkten. Gå inn på vår Facebookside eller følg denne lenken for å delta på nabomøtet.

Igangsettingstillatelse for riving på Fornebu sør

Fornebubanen har i dag 3. desember mottatt igangsettingstillatelse for riving av flyplassbygg- og infrastruktur på Fornebu sør, fra Bærum kommune.

Igangsettingstillatelse riving Snarøyveien 73 Fornebu sør (PDF 0,2 MB)

November 2020

Tillatelse til graving av Fornebubanen parsell 2, Lysaker - Majorstuen

Statsforvalteren i Oslo og Viken har godkjent Fornebubanens tiltaksplaner for område Lysaker – Majorstuen. Statsforvalteren i Oslo og Viken gir Oslo kommune, Fornebubanen tillatelse til graving og håndtering av forurenset grunn på områdene som tiltaksplanene omfatter. Disse tillatelsene er nødvendige for at Fornebubanen skal kunne starte opp planlagt utbygging i Oslo kommune.

Tillatelse til graving i forurenset grunn Lysaker - Majorstua (PDF 0,3 MB)
Vilkår for tillatelse til graving i forurenset grunn Lysaker - Majorstua (PDF 0,4 MB)

Grunnundersøkelser på Skøyen

Fornebubanen planlegger å gjennomføre geotekniske boringer på Skøyen for å kartlegge hvordan berggrunnen er sammensatt. Arbeidene skal foregå med borerigg og det skal tas prøver av bakken. Eiendommer som berøres av grunnundersøkelsene er Sigurd Iversens vei 37-49 og Adventveien 2. Arbeidet utføres i uke 46. Alle borpunktene utføres på dagtid i arbeidsperioden fra kl. 07.00 til kl.19.00 mandag – fredag.

Se nabovarsel for kart og detaljer (PDF 3,0 MB)

Oktober 2020

Skanska er tildelt kontrakt for grunnarbeider på Fornebu

Fornebubanen har tildelt Skanska kontrakten for grunnarbeider for Fornebu stasjon og base. Tilbudet fra Skanska var best på viktige kriterier som pris og miljøhensyn. Skanska vil etablere brakkerigg ved siden av Fornebubanens byggherrerigg på det gamle flyplassområdet. Naboer kan forvente å se mannskap og maskiner både fra Skanska og deres samarbeidspartnere og underleverandører Marthinsen & Duvholt, Entreprenørservice AS og Norsk Saneringsservice AS.

Seismiske målinger ved Lysaker stasjon - arbeid på kveld og natt

Fornebubanen og Impakt Geofysik AB skal utføre grunnundersøkelser med seismikk på begge sider av Lysakerelva i området rundt Lysaker stasjon. Impakt Geofysikk AB planlegger å utføre arbeidene i tidsrommet 19.00 – 23.00 og fra 01.00 - 06.00. Arbeidet utføres i perioden 12.oktober – 16.oktober 2020. Det skal være stille i perioden mellom 23.00 og 01.00. Arbeidet skrider nokså fort fram, og en strekning på 150 meter er som regel ferdig i løpet av én time. Den enkelte nabo vil derfor ikke høre lyden fra arbeidet særlig lenge. Se nabovarsel for detaljer.

Nabovarsel - Seismiske grunnundersøkelser Lysaker (PDF 0,5 MB)

Oppstart sprengningsarbeider ved Fornebuveien 50

Fornebubanen med entreprenør Marthinsen & Duvholt og GJ Entreprenør planlegger å starte med sprengningsarbeider ved Fornebuveien 50 i uke 43. Det skal sprenges ut fjell som en del av de forberedende arbeidene ved tverrslag Fornebuporten. Se nabovarsel for kart, nærmere beskrivelse og tilbud om SMS-varsling av planlagt sprengning.

Nabovarsel - Oppstart sprengningsarbeid og tilbud om SMS-varsling (PDF 0,5 MB)

September 2020

Rammetillatelse for grunnarbeider på Fornebu sør

Fornebubanen har mottatt rammetillatelse for grunnarbeider på Fornebu sør fra Bærum kommune. Søknad om omlegging av infrastruktur, etablering av spunt rundt byggegrop og uttak av masser, godkjennes med plassering og utforming som vist på situasjonsplan.

Rammetillatelse grunnarbeid Fornebu sør (PDF 1,19 MB)
Situasjonsplan med kart (PDF 16,5 MB)

Endring av godkjent områdereguleringsplan for Flytårnet stasjon

Fornebubanen ønsker noen mindre endringer av reguleringsplanen som ble godkjent i 2015. Dette for å kunne tilpasse prosjektet til løsningsforslag fra vinner av arkitektkonkurranse, av hensyn til grunnforhold, og for å få et større anleggsområde med bedre mulighet for en sikker og god gjennomføring av arbeidene.

Bærum kommune har lagt forslag til endring av reguleringsplanen for Fornebubanen, delområde Flytårnet, ut til offentlig ettersyn. Forslaget er tilgjengelig på kommunens nettsider. Frist for uttalelser er 02.10.2020.

9. september 2020 kl 16.00 – 19.00 sitter vi klare for å svare på spørsmål på e-post og telefon. I den forbindelse er det laget en kortfattet presentasjon av endringsforslaget. Presentasjonen finner du her:

Presentasjon høring Fornebubanen Fornebuporten (PDF 4,0 MB)

August 2020

Rammetillatelse for riving av Snarøyveien 73

Fornebubanen har mottatt rammetillatelse for riving av bygninger i Snarøyveien 73. Dette gjelder de gamle flyplassbyggene og annen infrastruktur på Fornebu sør. Se rammetillatelse og kart som beskriver området for mer informasjon.

Rammetillatelse for riving (PDF 1,2 MB)
Kart med situasjonsplan (PDF 9,9 MB)

Grunnundersøkelser i Lysakerelva

Fornebubanen skal gjennomføre geotekniske boringer i Lysakerelva i området ved Lysaker stasjon. Det er planlagt åtte borehull. Boringene skal utføres med mobilt boretårn montert på gravemaskin. Dermed kan grunnundersøkelsene utføres fra land, slik at elvebunnen påvirkes minst mulig. Vegetasjon vil bli bundet opp slik at boretårnet påvirker vegetasjonen minst mulig. Arbeidet utføres i uke 34, mandag – fredag fra kl. 07.00 til kl.19.00.

Nabovarsel med kart - Geotekniske grunnundersøkelser i Lysakerelva (PDF 0,2 MB)

Grunnundersøkelser på Bane NOR sitt område på Skøyen, nattarbeid

Fornebubanen planlegger å gjennomføre grunnundersøkelser inne på Bane NOR sitt sporområde på Skøyen for å kartlegge hvordan berggrunnen er sammensatt. På grunn av togtrafikken må arbeidene utføres på nattestid. Arbeidet er planlagt utført i løpet av fire søndager i august 2020, disse er natt til 09.08, 16.08, 23.08 og 30.08.20. Arbeidstiden vil være fra kl.01.15 til ca. kl.06.00.

Nabovarsel med kart - grunnundersøkelser Skøyen (PDF 0,2 MB)

Juli 2020

Grunnundersøkelser på Majorstua, Volvat og Madserud

Fornebubanen planlegger å gjennomføre geotekniske boringer på Majorstuen, Volvat og Madserud. Arbeidet utføres i perioden uke 29 til uke 31. Alle borpunktene utføres på dagtid i arbeidsperioden fra kl. 07.00 til kl.19.00 (mandag – fredag).

Nabovarsel med kart - grunnundersøkelser Majorstua, Volvat og Madserud (PDF 0,2 MB)

Oppstart av anleggsarbeider ved Fornebuveien 50

Fornebubanen med entreprenør Marthinsen & Duvholt skal etablere anleggsområde og starte forberedende arbeider for tverrslagstunnel for Fornebubanen. Oppstart er mandag 20. juli. Et tverrslag er en atkomsttunnel til selve hovedtunnelen, for tilgang og transport av masser. Oppdraget omfatter etablering av forskjæring og påhugg for tverrslagstunnel med tilhørende riggområde ved rundkjøring nær Fornebuveien 50. Etableringen av tunnelpåhugget innebærer blant annet hogstarbeider, boring, pigging og sprengning i dagen samt utkjøring av masser. I kontrakten inngår også etableringen av ny adkomst til Radisson Blu Park hotell og omlegging av systemet for gang- og sykkeltrafikk. Se nabovarsel for detaljer.

Nabovarsel - oppstart anleggsarbeider Fornebuporten (PDF 0,7 MB)

Igangsettelsestillatelse for anleggsarbeider Fornebuporten

Fornebubanen har mottatt igangsettingstillatelse fra Bærum kommune for anleggsarbeider ved Fornebuveien 50.

Igansettingstillatelse-etablering av forskjæring-riggområde og dispensasjon fra arealplan (PDF 1,0 MB)

Etableringen av forskjæring og tunnelpåhugg innebærer fjerning av løsmasser, sprengning i dagen og sikring av anleggsområdet, herunder omlegging av gang- og sykkelvei, samt etablering av riggområde.

Juni 2020

Sjøledninger blir fraktet på lekter og senket i Fornebukta og Rolfsbukta i månedsskiftet juni-juli. Arbeidet vil sees fra land og foregår med gravemaskin på lekter. Sjøledningene må gå ut til dybde 20 meter under overflaten ved lavvann. Sjøledningene i Fornebukta og Rolfsbukta er forlengelser av eksisterende sjøledning for overflatevann. Vann fra Fornebubanens anleggsvirksomhet vil bli renset og testet før det ledes ut i fjorden og slippes ut på 20 meters dyp.

Mai 2020

Igangsettelsestillatelser fra Bærum kommune

Fornebubanen har mottatt igangsettelsestillatelser for arbeid med sjøledninger i Fornebukta og Rolfsbukta.

Igangsettelsestillatelse sjøledning Fornebukta (PDF 0,9 MB)

Igangsettelsestillatelse sjøledning Rolfsbukta (PDF 0,9 MB)

Grunnundersøkelser ved Vestre gravlund og på Volvat

Fornebubanen gjennomfører geotekniske boringer i området ved Volvat, Sørkedalsveien, Monolitveien og Vestre gravlund, for å kartlegge hvordan berggrunnen er sammensatt. Arbeidet utføres i perioden uke 21 til uke 24. Alle borpunktene utføres på dagtid fra kl. 07.00 til kl.19.00 (mandag – fredag).

Arbeidene skal foregå med borerigg og det skal tas prøver av bakken. Oslo kommune Fornebubanen innhenter tillatelser hos grunneiere som blir berørt av arbeidene. Enkelte borepunkter ligger på gangvei inne på Vestre gravlund. Dette er varslet og godkjent av Gravferdsetaten.

Nabovarsel med bilder av området (PDF 0,3 MB)

Grunnundersøkelser ved Flytårnet

Fornebubanen planlegger å gjennomføre sju geotekniske boringer på Flytårnet for å kartlegge hvordan berggrunnen er sammensatt. Arbeidene skal foregå med borerigg og det skal tas prøver av bakken. Arbeidet utføres i perioden uke 20 til uke 23. De aller fleste borpunktene, der det er mulig, gjøres på dagtid i arbeidsperioden fra kl. 07.00 til kl.19.00 (mandag – fredag).

Nabovarsel grunnundersøkelser ved Flytårnet (PDF 0,4 MB)

Registrering av energibrønner

Fornebubanen gjennomfører registrering av energibrønner innenfor området som er regulert for utbygging av Fornebubanen. Denne gangen registrerer vi energibrønner i et annet område enn der vi registrerte energibrønner i 2017. Grunneiere vil bli kontaktet individuelt og oppfordret til å registrere om de har energibrønn på sin eiendom, om de ikke har energibrønn, eller eventuelt om de ikke vet om det finnes energibrønn på eiendommen.

Vi ber om hjelp fra alle grunneiere som i disse dager mottar nabovarsel digitalt eller per brev. Følg instruksjonene i nabovarselet. Frist for registrering er 24. mai 2020. Skjema for registrering er også tilgjengelig her: Registreringsskjema – ekstern nettside

Grunnundersøkelser mellom Madserud og Majorstuen

Fornebubanen planlegger å gjennomføre grunnundersøkelser mellom Madserud og Majorstuen for å kartlegge hvordan berggrunnen er sammensatt. Det skal utføres geotekniske grunnundersøkelser i området. Arbeidet utføres i perioden uke 19 til uke 26.

Arbeidene skal foregå med borerigg og det skal tas prøver av bakken. Oslo kommune Fornebubanen innhenter tillatelser hos grunneiere som blir berørt av arbeidene. Øvrige beboere i område vil kunne merke noe støy i tilknytning til disse arbeidene.

Nabovarsel med bilder av området (PDF 0,4 MB)

April 2020

Informasjonsmøte for naboer 29. april kl. 18.00

Fornebubanen inviterer beboere, næringsliv og institusjoner på Fornebu til informasjonsmøte onsdag 29. april kl. 18.00. Siden det ikke er mulig med et fysisk møte slik vi opprinnelig planla, blir det et digitalt informasjonsmøte på budstikka.no. Møtet handler om hvordan byggestart på Fornebu sør senere i høst vil kunne påvirke området, og er mest aktuelt for dem som bor og jobber på Fornebu sør. Men møtet er selvsagt åpent for alle.

Følg med på budstikka.no 29. april kl. 18.00, og send oss gjerne dine spørsmål på forhånd til: kommunikasjon@fob.oslo.kommune.no

Her kan du laste ned presentasjonen (PPT 37 MB)

Grunnundersøkelser ved Hoff trikkeholdeplass

Grunnundersøkelser i trikkesporet ved Hoff trikkeholdeplass som skulle funnet sted i mars, men som ble utsatt, skal foregå på natten den 21.04, 22.04 og om nødvendig også 23.04, fra kl.01.15 til kl.05.00 disse netter. Se Mars 2020 for mer detaljert informasjon.

Reguleringsendring – Endring av traseen mellom Bestum og Majorstua

Fornebubanen ønsker å endre traseen for Fornebubanen mellom Bestum og Majorstuen, regulert i reguleringsplan S-4986, vedtatt 31.01.2018. Endringen vil omfatte en strekning på ca. 3,7 km fra Bestum, via Skøyen og Madserud, til Majorstuen og vil måtte gjennomføres ved en reguleringsendring. Hovedhensikten med reguleringsendringen er å flytte fremtidig Skøyen stasjon nordvest for regulert plassering av stasjonen, for å kunne plassere stasjonen i fjell. Stasjonen vil også bli lagt dypere. En flytting av stasjonen medfører også at sportraseen må endres.

Den nye reguleringsplanen vil i hovedsak omfatte arealer under terreng, men det skal også reguleres anlegg på terreng. Under terreng vil det viktigste formålet være trasé for sporveg/ forstadsbane. På terreng skal det i hovedsak reguleres sikringssone for tunnel, samt stasjons- og rømningsadkomster. Som del av planarbeidet skal det vurderes om gjeldende regulering for Fornebubanen S-4986, skal oppheves.

Reguleringsendringen vil utarbeides på grunnlag av planprogram for Fornebubanen Lysaker – Majorstuen, fastsatt 01.07.2014. Konsekvenser av omreguleringen skal utredes iht. fastsatt planprogram. Hensikten er å synliggjøre endringer i konsekvenser mellom gjeldende regulering og nytt planforslag for Fornebubanen. Tilleggsutredninger vil bli lagt ut til offentlig ettersyn samtidig med planforslaget.

Du kan se saken på www.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn.
Saken har saksnummer 201908157.

Se annonse i publisert i Aftenposten 15. april 2020 (PDF 0,2 MB)

Grunnundersøkelser på Ahlsell-tomta ved Hoff trikkeholdeplass

Fornebubanen kartlegger berggrunnen under Ahlsell Skøyen. Kartleggingen skal dokumentere bergkvalitet, sprekker og svakhetssoner i grunnen.

Arbeidene består av kjerneboring og starter opp 26. mars. Arbeidene vil pågå til midten av mai. Arbeidstid er mandager til lørdager fra kl. 07.00 til kl.19.00. Ingen arbeider på søndager eller helligdager.

Siden arbeidene foregår på industritomt vil ingen beboere bli direkte berørt eller merke plagsom støy fra kjerneboringen. Fornebubanen har søkt om tillatelse til støyende arbeider hos Helseetaten i Oslo kommune. Arbeidene utføres av Entreprenørservice AS.

Mars 2020

Grunnundersøkelser på Skøyen, Hoff trikkeholdeplass

Grunnundersøkelsene som var planlagt gjennomført 17.03, 18.03 og 19.03 er blitt utsatt som følge av omprioriteringer av mannskap grunnet koronavirusutbruddet. Grunnundersøkelsene vil bli gjennomført og varslet om på et senere tidspunkt.

Fornebubanen planlegger å gjennomføre grunnundersøkelser på Hoff trikkeholdeplass for å kartlegge hvordan berggrunnen er sammensatt. Det skal utføres geotekniske grunnundersøkelser i trikkesporet. Arbeidene skal foregå med borerigg og det skal tas prøver av bakken. Grunneier Sporveien AS og Sporveien Trikken AS blir kontaktet spesielt for tillatelse til arbeidene. Øvrige beboere i området vil kunne merke noe støy i tilknytning til arbeidene. Arbeidet utføres natt til tirsdag 17.03, natt til onsdag 18.03, natt til torsdag 19.03.20 fra kl.01.15 til kl.05.00.

Nabovarsel - grunnundersøkelser - Skøyen - (PDF 0,3MB)

Februar 2020

Grunnundersøkelser ved Vækerø

Fornebubanen planlegger å gjennomføre grunnundersøkelser på Vækerø for å kartlegge hvordan berggrunnen er sammensatt. Det skal utføres geotekniske grunnundersøkelser og miljøgeologiske grunnundersøkelser. Arbeidene skal foregå med borerigg og det skal tas prøver av bakken i begge undersøkelsene. Grunneiere som blir berørt blir kontaktet spesielt for tillatelse til arbeidene. Arbeidet utføres mandager til fredager fra kl.0700 til kl.19:00.

Nabovarsel – Grunnundersøkelser – Vækerø (PDF 0,1MB)