Bylivsgata Nedre Grünerløkka

Tilrettelagt med flere sitteplasser, mer grønt er det tilrettelagt for mer opphold og nye opplevelser.

Bylivsgata er etablert på gatestrekningen Torggata inn mot Anker brua - Søndre gate i strekket mellom Hausmannsgate og Thorvald Meyers gate.

Det er lagt til rette for både kommersielle og ikke-kommersielle sitteplasser. Interaksjonen mellom park, vegetasjon og gata har blitt forsterket med oppbygging av et stort amfi i tre mot Akerselva. En solfylt skråning ned mot elva er tilrettelagt for opphold og aktivitet.

På Ankerbrua har det blitt anlagt skogsbunn med sti der man kan spasere i en eventyrhistorie langs eksisterende statuer hentet fra eventyrene Kvitebjørn Kong Valemon, Tyrihans, Kari Trestakk og Peer Gynt. Det er tilrettelagt for ulike sitteplasser, og det et er etablert en spiselig hage.

Kartet viser det nye kjøremønsteret på Nedre Grünerløkka som ble innført i begynnelsen av juni, 2023 for å etablere bylivsgata:

Midlertidig kjøremønster i bylivsgata Nedre Grünerløkka
Bilde: Oslo kommune

Grønt skravert felt viser strekningen for bylivsgata.

Rød pil viser omlegging fra toveiskjørt til enveiskjørt strekning: Enveisreregulering av Torggata og Ankerbrua med kjøreretning nordover

Blå pil viser restriksjoner for gjennomkjøring: Innføring av forbud mot gjennomkjøring i Markveien på strekningen fra Leirfallsgata til Søndre gate og Torggata fra Hausmanns gate til Søndre gate.

Lilla piler viser etablerte kjøreretninger. Kjøreretningene uten ny farge er gjeldende kjøreretninger så lenge bylivsgata er etablert.

  • Det tillates sykling mot enveisreguleringen langs Torggata og Ankerbrua

  • Innføring av påbudt venstresving inn Hausmanns gate for trafikk fra Torggata sør

  • Innføring av svingeforbud venstre inn Torggata nord fra Hausmanns gate vest

Parkeringsplassene i Søndre gate fjernes

Det er 9 beboerparkeringsplasser som i tiltaksperioden er fjernet i Søndre gate. 2 HC plasser er flyttet til en ny plassering mellom Ankerbura og krysset Markveien x Søndre gate. Det oppfordres til å bruke beboerparkering i Torvbakkgata og Øvregate som er de nærmeste alternativene. Ordinær avgiftsparkering finnes i Torvbakkgata, Korsgata, Leirfallsgata. Vi minner om at de med HC-bevis kan stå gratis på samtlige plasser.

Bylogistikk

Vareleverende som har målpunkt i Søndre gate vil kunne kjøre via traseen Torggata – Ankerbrua som før. Traseen vil imidlertid ikke kunne benyttes for gjennomkjøring til Thorvald Meyers gate fra Hausmanns gate. Dette medfører at de som skal levere varer i Grünerløkka- området og som ikke først har stopp i Søndre gate, må velge andre traseer enn Torggata - Ankerbrua – Søndre gate. For å bedre tilgjengeligheten til Grünerløkka for vareleverende, vil eksisterende skilting i krysset Trondheimsveien/Thorvald Meyers gate bli endret slik at varetransport unntas fra motorvognforbudet i Thorvald Meyers gate.

Innføring av motorvognforbud i nedre del av Markveien medfører at trafikk som tidligere kunne kjøre ned til Søndre gate og ut til Thorvald Meyers gate eller ned til Hausmanns gate, uten destinasjon i nedre del av Markveien eller Søndre gate, nå må svinge til venstre inn Leirfallsgata. Dette medfører at trafikken i Leirfallsgata vil øke i forhold til dagens situasjon. Kjørende med destinasjon i nedre del av Markveien og Søndre gate, vil fortsatt kunne kjøre til eiendommene.

Ankerkvartalet, Ankertorget P-hus, Torggata 57, Jakobs kirke og DOGA har alle atkomst fra Torggata. Alle eiendommene vil ha atkomst fra Torggata som før, men ved kjøring fra eiendommene vil det ikke være mulig å kjøre tilbake mot Hausmanns gate siden Torggata altså blir enveisregulert. I stedet må en fortsette videre nordover over Ankerbrua, inn i Søndre gate og frem til Thorvald Meyers gate.

Det er etablert en vareleveringslomme midt i Søndre gate.

Varighet

Bylivsgata ble åpnet 30. juni og planlegges å ha en varighet frem til oktober 2024. Det gjennomføres en evaluering på høsten i forbindelse med forberedelse til vinterdrift. Det vil også bli gjennomført mindre justeringer i tiltaket som forberedelse til vinterdrift av gata. Bylivsgata vil igjen justeres våren 2024 og gjøres klar til en ny sommersesong. Bylivsgata vil tas ned innen 15. oktober 2024.

Tilgjengelighet for nødetatene

Bylivsgata og endret kjøremønster er tilpasset nødetatenes behov, og er derfor ikke fysisk sperret av. Ambulanse, brannbil og politiet har alltid adgang til å kjøre gjennom bylivsgatene i forbindelse med sitt samfunnsoppdrag. Det er viktig at de som ferdes i gatene er oppmerksomme og viser hensyn. Gatene må ikke fysisk sperres av slik at det forsinker eller hindrer deres arbeid.

Øvrig tilgjengelighet

Adkomst til eiendommer og tilgjengelighet for varelevering gjelder i hele perioden.

Medvirkning

Det er gjennomført en medvirkningsprosess med offentlige aktører, næringsliv og innbyggere. Hensikten med prosessen er å avdekke hvilke krav, behov og ønsker som finnes. Prosjektet er fortløpende justert etter innspill i denne prosessen.

Evaluering

Bylivsgata Nedre Grünerløkka skal evalueres ut fra trafikale konsekvenser og bylivseffekt. Det er planlagt tellinger av biltrafikk, myke trafikanter og opphold før- og underveis i prosjektet. Det skal gjennomføres en evaluering av prosjektet høsten 2023 for å vurdere behov for utbedringer før vintersesongen.

Gjenbruksplan og materialbruk

Når gatene rigges ned i oktober 2024, skal alle materialene som er brukt, om- eller gjenbrukes i andre kommunale prosjekter. Bydelene der gatene ligger, vil først få mulighet til å ta det i bruk i sitt nærmiljø, og alt annet vil få nye hjem andre steder i byen. Materialene som ble brukt i bylivsgatene i fjor, er brukt i andre prosjekter. For eksempel er trestokkene fra Grønland plassert ved prosjektet ved flerbrukshallen på Tøyen.

Leverandører og samarbeidspartnere

Landskapsarkitekt: A-LAB

Etablering, drift og vedlikehold: Agaia

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Illustrasjon A-LAB

Illustrasjon: A-LAB

Tidligere bylivsgater:

Les om Bylivsgata Grønland 2022

Les om Bylivsgata Kirkegata 2022

Årets bylivsgater

Bylivsgata Grønland

Bylivsgata Torshov

Svar på vår spørreundersøkelse

Har du noen tilbakemeldinger du ønsker å gi oss om Bylivsgata Nedre Grünerløkka?