Bylivsgata Grønland 2023

Med midlertidige tiltak er det tilrettelagt for økt byliv med opphold og aktivitet. I vinter er det utstillinger med lokale kunstnere som erstatning for uteserveringene. Det gjennomføres nå en spørreundersøkelse der innbyggere og næringsliv er invitert til å gi sin mening om tiltaket. Svarfristen er 12. januar.

Bylivsgata Grønland er bygget som aktivitetsgate i en tradisjonell bygate med etablert torg, næringsliv med butikker og restauranter. Det er tilført grønne miljøskapende områder for å skape trivsel for alle.

På gatestrekningen Lakkegata til Tøyenbekken er det anlagt et nytt kjøremønster med avbøtende tiltak i gaten og i området rundt. Arealet utenfor Grønland torg er utvidet med beplantning og sittekanter og gaten er stengt for gjennomkjøring.

Tilsammen er 600 kvadratmeter fylt med sittemuligheter og bynatur med benker, stokker og plantebed. Det er plantet vekster fra lav- og innlandet, engmatter, urter, stauder, busker og blomster. 80 kvadratmeter er tilrettelagt for næringslivet som har flyttet serverings- eller salgsarealet sitt ut i gaten. Alle aktørene som var med i fjor, viderefører sin deltakelse i prosjektet i år.

Dette er det nye midlertidige kjøremønsteret på Grønland, innført fra 23. mai, 2023:

Midlertidig kjøremønster med omkjøring bylivsgata Grønland 2023
Bilde: Oslo kommune

Grønt skravert felt viser strekningen for bylivsgata.

Blå prikker viser laste-/losseplasser for varelevering.

Oransje pil viser endret kjøreretning.

Rød pil viser omregulering fra toveiskjøring til enveiskjøring

Blå strek viser vei stengt for gjennomkjøring

Lilla piler viser etablerte kjøreretninger som gjelder så lenge bylivsgata er etablert.

Basert på evalueringen av fjorårets bylivsgate er kjøremønsteret endret for å avlaste trafikk i Breigata og Lakkegata:

  • Hovedkonseptet er det samme som i fjor, ved at Grønland stenges med skilt på oversiden av Grønland torg, og at den enveiskjøres på strekningen mellom Lakkegata og og Motzfeldts gate.

  • Kjøreretningen i Lakkegata og Breigata snus ikke i år, men man snur kjøreretningen i Motzfeldts gate slik at trafikken kan kjøre opp og ut Norbygata.

For å bidra til trafikkreduksjon i området vil det også gjennomføres flere endringer i kjøremønsteret som samkjøres med etablering av Bylivsgata Grønland:

  • Platous gate mellom Grønlandsleiret og Norbygata stenges med skilt

  • Platous gate mellom Tøyengata og Norbygata enveiskjøres sørover

  • Tøyenbekken nord for Grønlandsleiret enveiskjøres nordover

Det vil også iverksettes avbøtende tiltak:

  • Det forventes ingen trafikkøkning i Lakkegata og Breigata, men det er etableret gangfelt og taktile heller for krysning over Breigata ved Lakkegata, der det er mye fotgjengertrafikk

  • Det er gjort justeringer i krysset Motzfeldts gate x Breigata for å gjøre det mer smidig å svinge oppover i Motzfeldts gate for store kjøretøy, og lettere for fotgjengere å krysse gatene.

  • På sørsiden av gata Grønland er en dedikert vareleveringslomme skiltet og gjør det lettere for bybetjentene å håndheve ulovlig parkering fra privatbiler, med hensikt å redusere trafikk inn i Motzfeldts gate.

  • Vareleveringen i Lakkegata vil tidsreguleres med hensikt å redusere trafikkmengden i gata, som medfører videre trafikk inn i Breigata.

Varighet

Bylivsgata Grønland ble åpnet 1. juni og vil vare frem til oktober 2024. Det gjennomføres en evaluering av tiltaket ved skolestart og til høsten. I forberedelse til vintersesongen vil det gjøres noen justeringer av tiltakene. Det vil også gjøres justeringer igjen til våren 2024 for å forberede til en ny sommersesong. Tiltakene planlegges tatt ned innen 15. oktober 2024.

Tilgjengelighet for nødetatene

Bylivsgata og endret kjøremønster er tilpasset nødetatenes behov, og bylivsgata er derfor ikke fysisk sperret av. Ambulanse, brannbil og politiet har alltid mulighet til å kjøre gjennom bylivsgatene i forbindelse med sitt samfunnsoppdrag. Det er viktig at de som ferdes i gatene er oppmerksomme og viser hensyn. Gatene må ikke sperres av slik at det forsinker eller hindrer deres arbeid.

Øvrig tilgjengelighet

Adkomst til eiendommer og tilgjengelighet for varelevering gjelder i hele perioden.

Vedlikehold

Bylivsgatene har egne byverter som har daglig tilsyn med tiltakene i sommer. Bymiljøetaten har en egen driftspatrulje som følger opp de fysiske tiltakene og som gjør vedlikeholdsarbeid. Skjøtsel med vanning og stell av det grønne er ivaretatt av entreprenør.

Medvirkning

Det er gjennomført en medvirkningsprosess med offentlige aktører, næringsliv og innbyggere. Hensikten med prosessen er å avdekke hvilke krav, behov og ønsker som finnes. Prosjektet er fortløpende justert etter innspill i denne prosessen.

Evaluering

Bylivsgata Grønland skal evalueres ut fra trafikale konsekvenser og bylivseffekt. Det er iverksatt tellinger av biltrafikk, myke trafikanter og oppholdsaktivtet før og underveis i prosjektet.

I forbindelse med skolestart har Bymiljøetaten gjennomført observasjoner og fotgjengertellinger på ulike tidspunkter i både Motzfeldtsgate og Heimdalsgata. Hensikten har vært å se om det oppstår konflikter mellom skolebarn og kjøretøy i disse gatene, som antas å ha fått noe økt trafikk. Det er ikke funnet grunn til å innføre noen strakstiltak i noen av gatene. Ny vurdering om behov for tiltak i området vil gjøres i forbindelse med trafikktellingene som utføres i september. Bymiljøetaten har til sammen mottatt 10 klager fra innbyggere relatert til trafikkomleggingen som inngår i evalueringsgrunnlaget.

Gjenbruksplan og materialbruk

Når gatene rigges ned i oktober 2024, skal alle materialene som er brukt, om- eller gjenbrukes i andre kommunale prosjekter. Bydelene der gatene ligger, vil først få mulighet til å ta det i bruk i sitt nærmiljø, og alt annet vil få nye hjem andre steder i byen. Materialene som ble brukt i bylivsgatene i fjor, er brukt i andre prosjekter. For eksempel ble trestokkene fra Grønland plassert ved prosjektet ved flerbrukshallen på Tøyen.

OMA Awards

I 2023 mottok Bylivsgata Grønland prisen for Årets høydepunkt under OMA Awards.

Tilpasning til vinterdrift 2023/2024

13. november åpnes det et gategalleri i bylivsgata utenfor restaurantene Punjab Tandori, Rock-In og Nomade. På det utvidede serveringsområdet utenfor stedene er det utstillinger av lokale kunstnere i samarbeid med Oslo museum.

Utenfor Punjab Tandoori er Joakim Thorendals/ Silketrykkens venners samling av silketrykk presentert og består av verk av Subas Yeti, Astrid Helene Støren og Ric Francis. Ved inngangen til Rock-in har Esteban Lara og Solfrid Elise Lindblom sine reproduksjoner av malerier i montre. Gateutstillingen utenfor Nomade er det studenter ved Prosjektskolen som står bak og viser mangfoldet det er plass til på Grønland vist med skulpturer i tre og glassfiber.

Utstillingene skal stå helt til uteserveringene åpner til våren 2024.

Leverandører og samarbeidspartnere

Landskapsarkitekt: SLA

Etablering: Agaia, Eurostar og Veidrift

Drift og vedlikehold: Agaia

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Bylivsgata Grønland 2023
Bilde: SLA

Tidligere bylivsgater:

Les om Bylivsgata Grønland 2022

Les om Bylivsgata Kirkegata 2022

Årets Bylivsgater

Bylivsgata Nedre Grünerløkka

Bylivsgata Torshov

Svar på vår spørreundersøkelse

Har du noen tilbakemeldinger å gi oss om Bylivsgata Grønland 2023?