Slik søker du om skolebytte i grunnskolen

Hva du skal gjøre hvis du ønsker å bytte skole kommer an på om eleven allerede har skoleplass eller ikke, og om det er i forbindelse med flytting. Reglene her gjelder både barneskole og ungdomsskole.

Frister

 • Melde flytting: 1. april ved flytting før skolestart på 1. eller 8. trinn.
 • Søke skolebytte: 1. mai ved skolebytte til skolestart på 1. eller 8. trinn.
 • På andre trinn og etter hovedinntaket behandles søknader og flytting fortløpende.

Vi ønsker plass på nærskolen

Hvis dere har flyttet eller skal flytte, eller deres barn av en annen grunn ikke går på nærskolen, må dere kontakte nærskolen for å få plass der.

Informasjon om skolestart 1. trinn kan du lese her.

Fastsettelse av nærskoletilhørighet

På barnetrinnet er det elevens bostedsadresse som avgjør hvilken skole eleven blir plassert på. Nærskoletilhørighet på ungdomstrinnet blir fastsatt på grunnlag av nærskoletilhørighet på barnetrinnet. Barn som har gått på nærskolen på barnetrinnet, blir plassert i tråd med nærskolevedtaket på barnetrinnet. Barn som ikke har gått på nærskolen på barnetrinnet, blir plassert på bakgrunn av hvilken barneskole bostedsadressen hører til, og hvilken ungdomsskole denne barneskolen avgir til.

Dersom skolen i inntaksområdet dere flytter til ikke har plass, vil eleven få plass på nærmeste skole med ledig kapasitet.

Nærskolevedtak opphører hvis man flytter ut av skolens inntaksområde. 

Vi ønsker plass på en annen skole enn nærskolen

​Vi skal ikke flytte, men ønsker plass på en annen skole enn den vi tilhører

For å søke om skolebytte, må dere fylle ut det elektroniske søknadsskjemaet under.

Hovedinntak av skolebyttesøkere før 1. og 8. klasse gjennomføres i mai, og dere må søke innen 1. mai. Etter hovedinntaket tildeles gjenværende plasser innflyttere og nye søkere løpende.

Elever som har vedtak om skolebytte ved en barneskole, må også søke seg inn på ungdomsskolen dersom de ønsker å fortsette på ungdomsskolen som mottar elever fra elevens barneskole. Hvis ikke du gjør dette, vil eleven få vedtak om nærskole fra den ungdomsskolen eleven egentlig hører til. Se hvilken ungdomsskole de ulike elevene skal gå på.

Vi har flyttet/skal flytte til et annet inntaksområde, men vil beholde plassen på den gamle skolen

Dersom dere flytter til et nytt inntaksområde mister eleven nærskoleretten på den gamle skolen, og vil få nytt nærskolevedtak fra den skolen dere tilhører i henhold til inntaksområdene. Dette betyr at eleven mister plassen på skolen eleven gikk på før dere flyttet, men dere kan søke om å fortsette på samme skole. Hvis dere får avslag, eller ikke søker innen rimelig tid, mister dere plassen ved den gamle skolen.

Når, eller noe før, dere flytter må dere melde flytting til skolen der eleven går og til skolen som dere flytter til. Ønsker dere at eleven skal fortsette på den gamle skolen, må dere søke om det. Dette er samme søknad som for å få plass på en annen skole enn nærskolen og er beskrevet ovenfor. 

  Slik rangeres søknadene

  Hvis det er flere som søker om plass enn det er ledige plasser på skolen, må skolen prioritere hvilke elever som skal få plass. Søknadene må rangeres etter disse kriteriene:

  • avstand til skolen fra elevens bosted
  • eleven har søsken ved skolen
  • trafikk- og sikkerhetsmessige forhold
  • sosiale og/eller medisinske forhold
  • søker mener at den ønskede skolen er bedre tilpasset sitt/sine barns behov enn nærskolen
  • det er praktiske hensyn å ta; nærhet til foresattes arbeidssted, søskens barnehage eller liknende

  Klage

  Send klagen til skolen du ønsker å bytte til innen tre uker etter at du har fått avslag på søknaden. Hvis verken rektor eller Utdanningsetaten endrer på avslaget sendes klagen til Statsforvalteren i Oslo og Viken for videre behandling. Du kan ikke klage på Statsforvalterens vedtak.

  Vil du søke om skoleplass i en annen kommune enn den eleven bor i? 

  Som foresatt kan du søke om at barnet deres skal gå på skole i en annen kommune enn den dere er bosatt i. Søknad om dette må sendes både til kommunen barnet bor i, og kommunen dere ønsker skoleplass i.

  Kontaktinformasjon

  Generelle spørsmål kan rettes til skolen eller Utdanningsetaten:

  Utdanningsetaten