Til innhold

Slik søker du om skolebytte i grunnskolen

Hva du skal gjøre hvis du ønsker å bytte skole kommer an på om eleven allerede har skoleplass eller ikke, og om det er i forbindelse med flytting. Reglene her gjelder både barneskole og ungdomsskole.

Fastsettelse av nærskoletilhørighet

På barnetrinnet er det elevens bostedsadresse som avgjør hvilken skole eleven skal blir plassert på. Nærskoletilhørighet på ungdomstrinnet blir fastsatt på grunnlag av nærskoletilhørighet på barnetrinnet. Barn som har gått på nærskolen på barnetrinnet, blir plassert i tråd med nærskolevedtaket på barnetrinnet. Barn som ikke har gått på nærskolen på barnetrinnet, blir plassert på bakgrunn av hvilken barneskole bostedsadressen sogner til, og hvilken ungdomsskole denne barneskolen avgir til.

Nærskolevedtak opphører hvis man flytter ut av skolens inntaksområde. 

​Vi skal ikke flytte, men ønsker plass på en annen skole enn den vi tilhører

For å bytte skole må du sende brev eller e-post til skolen du ønsker at barnet ditt skal gå på. Det finnes ikke et eget søknadsskjema for å bytte skole. Dersom eleven skal begynne i 1. klasse kan du bruke baksiden av innskrivningsskjemaet for å søke om skolebytte.

Hovedinntak av skolebyttesøkere før 1. og 8. klasse gjennomføres i mai, og søknaden må være ankommet innen 1. mai. Etter hovedinntaket tildeles gjenværende plasser innflyttere og nye søkere løpende.

Søknaden må inneholde

  • navn og fødselsdato til elev
  • klassetrinn
  • hvilken skole eleven tilhører i dag

Dere kan begrunne hvorfor dere ønsker å bytte skole, men dette er valgfritt.

Elever som har vedtak om skolebytte ved en barneskole, må også søke seg inn på ungdomsskolen dersom de ønsker å fortsette på ungdomsskolen som mottar elever fra elevens barneskole. Hvis ikke du gjør dette, vil eleven få vedtak om nærskole fra den ungdomsskolen eleven egentlig sokner til. Her kan du se hvilken ungdomsskole de ulike elevene skal gå på.

Bytte eller beholde skoleplass i forbindelse med flytting

Dersom dere flytter til et nytt inntaksområde mister eleven nærskoleretten på den gamle skolen, og vil få nytt nærskolevedtak fra den skolen dere tilhører i henhold til inntaksområdene. Dette betyr at eleven mister plassen på skolen eleven gikk på før dere flyttet, men dere kan søke om å fortsette på samme skole. Hvis dere får avslag, eller ikke søker innen rimelig tid, mister dere plassen ved den gamle skolen. Annen informasjon som kan være relevant dersom du flytter til Oslo.

Vi har flyttet inn i et nytt inntaksområde og ønsker å begynne på den nye nærskolen

Du må melde fra om flytting til skolen i inntaksområdet dere flytter til og skolen barnet går på. Dersom skolen i inntaksområdet dere flytter til ikke har plass, vil eleven få plass på nærmeste skole med ledig kapasitet.

Vi har flyttet til et nytt inntaksområde, men vil beholde plassen på den gamle skolen. 

Nå, eller noe før, dere flytter må dere melde flytting til skolen der eleven går. Ønsker dere at eleven skal fortsette på den gamle skolen, må dere søke om skolebytte til denne skolen. Dette gjør du ved å henvende deg til skolen. 

Elever som er innskrevet på en Oslo-skole, og flytter til en nabokommune, må henvende seg til sin nye hjemkommune og spørre om gjesteelevsgaranti dersom dere vil at eleven skal fortsette på skole i Oslo. Refusjonsgaranti fra ny kommune er en forutsetning for å kunne fortsette på skole i Oslo etter flytting. Ny hjemkommune skal sende søknad til Utdanningsetaten. Hvis du får innvilget skoleplass fatter den ønskede skolen i Oslo vedtak om skolebytte. 

Slik rangeres søknadene

Når søknaden rangeres kan det gis prioritet dersom

  • søker bor i nærheten av skolen
  • søker har søsken ved skolen
  • det er trafikk- og sikkerhetsmessige forhold
  • det er sosiale og/eller medisinske forhold
  • søker mener at den ønskede skolen er bedre tilpasset sitt/sine barns behov enn nærskolen
  • det er praktiske hensyn å ta; nærhet til foresattes arbeidssted, søskens barnehage eller liknende

Klage

Send klagen til skolen du ønsker å bytte til innen tre uker etter at du har fått avslag på søknaden. Hvis verken rektor eller Utdanningsetaten endrer på avslaget sendes klagen til Fylkesmannen for Oslo og Akershus for videre behandling. Man kan ikke klage på Fylkesmannens vedtak.

Kontaktinformasjon

John Erik Pope
Mobil: 960 91 846
E-post:

Du kan også kontakte skolen direkte.