Utvidelse av skjenkebevilling for en enkelt anledning

Skjenkesteder som har en bevilling kan søke om å utvide den ved arrangementer og andre anledninger.

Ny alkoholpolitisk handlingsplan på høring

Planen gir føringer for salgs- og skjenkestedene i Oslo de neste fire årene. Alle som ønsker det, kan gi innspill innen 01.08.2024.

Fornyelse av bevillinger i 2024

Alle salgs- og skjenkebevillinger skal fornyes hvert fjerde år. I Oslo er det ennå ikke bestemt hvordan dette skal gjøres. Alle salgs- og skjenkebevillinger er fortsatt gyldige til 31.12.2024.

Hva kan bevillingen utvides til?

Bevillingen kan utvides til å gjelde

  • et tilleggslokale
  • utendørs
  • utvidet åpnings- og skjenketid (kun i spesielle tilfeller)

    Det må foreligge særlige grunner for å få utvidet åpnings- og skjenketid, for eksempel at skjenkestedet har en usjenert og isolert beliggenhet eller er langt fra bebyggelse.

Hva koster det?

Det koster ikke noe å søke om utvidelse av bevilling.

Hvordan søke?

Det er bare styreleder, daglig leder eller en person som har rollen «kommunale tjenester» i Altinn som kan søke om bevilling.

Vedlegg som må følge søknaden

  • Hvis arrangementet skal være utendørs må dere sende inn en tegning eller skisse over arrangementsområdet og grunneiers tillatelse til å benytte arealet.

For å kunne behandle søknaden så raskt som mulig, trenger vi i tillegg disse opplysningene:

  • En utfyllende beskrivelse av arrangementet, hva slags arrangement det dreier seg om (konsept), hvor mange deltakere dere forventer og opplysninger om eventuelt vakthold under arrangementet.
  • Beskriv det utvidede arealet så presist som mulig. Oppgi etasje, navn på lokalet og plasseringen i forhold til det eksisterende skjenkearealet dere opprinnelig fikk bevilling for. Disse opplysningene oppgis i søknadsskjemaet der vi ber om en beskrivelse av arrangementet.

Hvor lang tid tar det å få svar?

Søknaden behandles vanligvis innen tre uker. Ofte tar det kortere tid.

Saksbehandlingstiden regnes fra det tidspunktet dere har sendt oss dokumentene vi trenger for å behandle søknaden. Ved større arrangementer kan behandlingstiden bli lengre. Da vil vi orientere om forsinkelsen og når dere kan forvente svar.

Vi sender svaret til din digitale postkasse i Altinn.

Lover og regler

Oversikt over lover og regler som gjelder for serverings-, salgs- og skjenkesteder.