Byggesøknad for løfteinnretninger

Løfteinnretninger kan være heis, løfteplattform, trappeheis, rulletrapp og rullende fortau. Disse regnes som bygningstekniske installasjoner og er ofte søknadspliktige å oppføre, endre eller reparere.

I veilederen for løfteplattform finner du blant annet mer informasjon om søknadsplikt, ansvarlig søkers kvalifikasjoner og rolle og hvilken dokumentasjon som må sendes inn ved søknad.

Sjekk hva som gjelder for din eiendom

Alle eiendommer i Oslo er omfattet av kommuneplanen. De fleste eiendommer er i tillegg omfattet av en mer detaljert plan, som kan være en reguleringsplan eller en bebyggelsesplan.

Planene består som regel av et kart med bestemmelser som angir hvordan området kan brukes, hva som kan bygges og hva som skal vernes. Bestemmelsene kan være strengere enn de generelle reglene i plan- og bygningsloven og de tilhørende forskriftene. Det er derfor viktig at du sjekker hva som gjelder for din eiendom, før du går videre med prosjektet.

Du trenger ikke søke dersom

  • du skal reparere en løfteinnretning
  • du skal oppføre en løfteplattform levert etter Maskindirektivet inne i en boenhet
  • du skal oppføre en løfteinnretning som er en del av en produksjonsprosess (Arbeidstilsynets regler)

Hva regnes som reparasjon?

Mindre ombygginger og reparasjoner kan unntas fra søknadsplikten. Med reparasjon menes arbeid som er nødvendig for at installasjonen kan fungere som før. De delene du skal sette inn må være like de delene du skal erstatte.

Dersom man endrer installasjonen regnes det ikke som en reparasjon, men en ombygging. Dette kan du lese om i veiledningen til byggesaksforskriften (SAK10) § 4-1 bokstav e andre ledd. Dersom du skal bygge om, gjelder veiledning til byggteknisk forskrift (TEK17) § 16-1 første ledd bokstav b.

Selv om reparasjon er unntatt søknadsplikt, vil de materielle kravene i byggteknisk forskrift gjelde. For eksempel vil det ved reparasjon av heis gjelde krav om at visse sikkerhetskomponenter til heisen skal være typegodkjent og CE-merket.

Løfteinnretninger innenfor egen boenhet

For løfteinnretninger innenfor egen boenhet har du selv ansvaret for at installasjonen er sikkerhetsmessig forsvarlig.

Du må søke med hjelp fra fagfolk dersom

  • du skal oppføre, oppgradere eller endre en heis eller annen løfteinnretning som ikke er levert etter Maskindirektivet
  • du skal oppføre, oppgradere eller endre en løfteinnretning som ikke er inne i en boenhet (dette kan f.eks. være i fellesareal, som en oppgang)
  • du skal gjøre endringer som påvirker bærekonstruksjon eller brannskille

Søk med hjelp av fagfolk

Heiskontroll

Heiser og løfteinnretninger i drift må kontrolleres minst hvert andre år. Oslo heiskontroll tilbyr avtale om fast kontroll av dine heiser og løfteinnretninger.