Byggesøknad for vedlikehold

Se hva som gjelder for din eiendom

Alle eiendommer i Oslo er omfattet av kommuneplanen. De fleste eiendommer er i tillegg omfattet av en arealplan, som kan være en reguleringsplan eller en bebyggelsesplan.

Planene består som regel av et kart med bestemmelser og sier hvordan området kan brukes og hva som kan bygges. Bestemmelsene kan være strengere enn de generelle reglene i plan- og bygningsloven og de tilhørende forskriftene. Det er derfor viktig at du sjekker hva som gjelder for din eiendom, før du går videre med prosjektet.

Se hva som gjelder for din eiendom.

Du trenger ikke søke om vedlikeholdsarbeid

Vedlikehold er arbeid som er nødvendig for at byggverket eller installasjonen kan fungere som før. Vanlig vedlikeholdsarbeid er ikke søknadspliktig. Du må ikke bruke ansvarlige foretak for vedlikeholdsarbeider, men vi anbefaler at du bruker fagpersoner for å sikre at arbeidene blir utført riktig.

Arbeid som anses som vedlikehold faller utenfor virkeområdet til byggesaksdelen av plan- og bygningsloven. Det betyr at byggteknisk forskrift (TEK17) ikke gjelder.

Les mer om når byggteknisk forskrift gjelder på Direktoratet for byggkvalitet sine nettsider.

Hva er vedlikeholdsarbeid?

Vedlikehold er typisk arbeider som kreves for å sikre at bygningen som helhet fungerer etter hensikten. Eksempler på vedlikeholdsarbeid kan være:

  • oppussing av overflater og bytte av innredning
  • bytte ut ett eller noen få vinduer med samme størrelse, type og utseende
  • bytte ut med lik takstein, takshingel eller takplater
  • male yttervegger
  • bytte ut all ytterkledning med lik ytterkledning
  • utskiftning av armaturer

Er bygget fredet eller regulert til bevaring?

Dersom byggverket du skal vedlikeholde er fredet, bevaringsverdig eller regulert til bevaring, kan det påvirke hvilke vedlikeholdsarbeider du kan gjøre. Eksempelvis vil utskiftning av vinduer i bevaringsverdige bygg med originale vinduer være søknadspliktig. Videre kan en reguleringsplan eksempelvis ha egne bestemmelser for fargevalg, materialvalg, utforming og størrelse.

Dersom bygget er fredet, gjelder kulturminneloven.

Kontakt Byantikvaren for mer informasjon om bygg som er fredet.

Når er arbeidene søknadspliktig?

Mer omfattende og komplekse arbeider kan bli regnet som vesentlig endring eller vesentlig reparasjon. Slike arbeider er søknadspliktig. Dette kan eksempelvis være utskiftning av alle vinduer i et bygg.

Det samme gjelder hvis du skal kombinere flere arbeider. Vedlikehold kan aldri innebære inngrep i bærende eller brannskillende konstruksjoner.

Se Direktoratet for byggkvalitet sin tabell om å kombinere flere arbeider.

Tilskudd til vedlikeholdsarbeid

For noen typer vedlikeholdsarbeid på fredet eller bevaringsverdig bebyggelse, kan du søke om tilskudd til arbeidet.

Les mer om tilskudd til istandsetting av kulturminner i Oslo.