Tilskudd til istandsetting av kulturminner i Oslo

Byantikvaren gir både statlige tilskudd til kulturminner fredet etter kulturminneloven og kommunale tilskudd til istandsetting av bevaringsverdige bygninger og anlegg.

Informasjon om søknadsprosess for statlig tilskudd

Tilskuddsordningene skal bidra til at kulturminner blir ivaretatt og istandsatt på en antikvarisk forsvarlig måte, og inspirere og statuere eksempler til etterfølgelse. Eiere av kulturminner som er fredet etter kulturminneloven § 15 eller § 20 (Birkelunden kulturmiljøfredning), fartøy som er fredet og fartøy som har formell status som vernet skip kan søke om statlig tilskudd via Riksantikvarens søknadsportal Digisak. Man kan søke om tilskudd for neste år i perioden 1. oktober til 1. november.

I tillegg er det mulig å søke om statlig tilskudd til

Søknadsfrist for kommunalt tilskudd

1. november hvert år.

Kriterier for å søke om kommunalt tilskudd

Hva kan du søke støtte om?

 • Bygninger og anlegg i områder regulert til hensynssone eller spesialområde med formål bevaring etter plan- og bygningsloven.
 • Bygninger og anlegg som er verneverdige.
 • Registrerte verneverdige bygninger og anlegg.

Hvem kan søke?

Tilskudd kan bare søkes av og gis til eiere som f. eks. personlige eiere, andelslag, sameier, stiftelser, aksjeselskap og personer med fullmakt fra disse. Tilskuddene kommer ikke til anvendelse der bygninger og anlegg er i kommunalt eller statlig eie.

Hvilke tiltak blir prioritert ved tildeling av midler?

Vi vil særlig tilgodese prosjekter der istandsettings- og restaureringsarbeider fører til merkostnader som følge av antikvariske krav eller anbefalinger.

Tilskuddsmidlene kan benyttes til f.eks. istandsetting av originale/gamle vinduer (utskifting kan være søknadspliktig), utbedring av opprinnelig taktekking, bruk av kalkpuss og kalkmaling på murgårder med riktig fargesetting, prosjektering av større restaureringsarbeider, brannsikring med mer.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson: André Korsaksel
Telefon: 473 38 491
E-post: andre.korsaksel@bya.oslo.kommune.no

Slik søker du om kommunalt tilskudd til istandsetting av kulturminner

 1. Velg riktig søknadsskjema

  Søknaden må inneholde:

  • dokumentasjon av nåværende tilstand
  • beskrivelse av tiltaket
  • budsjett med finansieringsplan

  Dersom søknaden ikke er godt nok dokumentert vil det være grunnlag for avslag. Søknader om tilskudd etter at tiltaket er igangsatt eller gjennomført vil som hovedregel ikke bli prioritert. Søknader skal kun sendes via e-post.

 2. Send med vedlegg

  • Situasjonskart over eiendommen eller anlegget
  • Redegjørelse for historie og antatt bevaringsverdi dersom bygning/anlegg ikke er oppført på Byantikvarens gule liste
  • Foto- og evt. tegningsdokumentasjon av bygning/anlegg
  • Beskrivelse av eksisterende situasjon
  • Prosjektbeskrivelse, tiltak spesifisert utfyllende
  • Budsjett
  • Framdriftsplan
 3. Send inn søknaden og vedlegg

  Søknaden og vedlegg sendes til postmottak@bya.oslo.kommune.no

Etter at du har sendt søknaden

 1. Søknadene er ferdigbehandlet i løpet av mars

  Brev om hvem som har fått godkjent eller avslått sin søknad blir sendt ut fortløpende.

 2. All restaurering må samsvare med tilsagnsbrevet

 3. Dokumentasjon og utbetaling

Klage

Ønsker du å klage på avslag på søknaden kan du sende klagen inn til postmottak@bya.oslo.kommune.no.