Tilskudd, legater og stipend

Tilskudd til istandsetting av kulturminner i Oslo

Byantikvaren gir både statlige tilskudd til kulturminner fredet etter kulturminneloven og kommunale tilskudd til istandsetting av bevaringsverdige bygninger og anlegg.

Informasjon om søknadsprosess for statlig tilskudd

Tilskuddsordningene skal bidra til at kulturminner blir ivaretatt og istandsatt på en antikvarisk forsvarlig måte, og inspirere og statuere eksempler til etterfølgelse. Eiere av kulturminner som er fredet etter kulturminneloven § 15 eller § 20 (Birkelunden kulturmiljøfredning), fartøy som er fredet og fartøy som har formell status som vernet skip kan søke om statlig tilskudd via Riksantikvarens søknadsportal Digisak. Man kan søke om tilskudd for neste år i perioden 1. oktober til 1. november. 

I tillegg er det mulig å søke om statlig tilskudd til

Søknadsfrist for kommunalt tilskudd

1. november hvert år.

Kriterier for å søke om kommunalt tilskudd

Hva kan du søke støtte om?

  • Bygninger og anlegg i områder regulert til hensynssone eller spesialområde med formål bevaring etter plan- og bygningsloven.
  • Bygninger og anlegg som er verneverdige.
  • Registrerte verneverdige bygninger og anlegg.

Hvem kan søke?

Tilskudd kan bare søkes av og gis til eiere som f. eks. personlige eiere, andelslag, sameier, stiftelser, aksjeselskap og personer med fullmakt fra disse. Tilskuddene kommer ikke til anvendelse der bygninger og anlegg er i kommunalt eller statlig eie.

Hvilke tiltak blir prioritert ved tildeling av midler?

Vi vil særlig tilgodese prosjekter der istandsettings- og restaureringsarbeider fører til merkostnader som følge av antikvariske krav eller anbefalinger.

Tilskuddsmidlene kan benyttes til f.eks. istandsetting av originale/gamle vinduer (utskifting kan være søknadspliktig), utbedring av opprinnelig taktekking, bruk av kalkpuss og kalkmaling på murgårder med riktig fargesetting, prosjektering av større restaureringsarbeider, brannsikring med mer.

For mer informasjon om tilskuddet, dokumentasjonskrav, betingelser og krav til rapportering kan du laste ned Byantikvarens informasjonsark om tilskudd, med eksempler på prosjekter som har fått støtte (PDF, 11MB).

Kontaktinformasjon

Kontaktperson: André Korsaksel
Telefon: 473 38 491
E-post: andre.korsaksel@bya.oslo.kommune.no

Slik søker du om kommunalt tilskudd til istandsetting av kulturminner

Etter at du har sendt søknaden

Klage

Ønsker du å klage på avslag på søknaden kan du sende klagen inn til postmottak@bya.oslo.kommune.no.