Byggesøknad for uteservering

Hva du kan gjøre på eiendommen din kommer an på hvilke regler som gjelder for din eiendom.

Se hva som gjelder for din eiendom.

Eventuell tillatelse fra annen offentlig myndighet, som for eksempel Bymiljøetaten, Eiendoms- og byfornyelsesetaten og Byantikvaren, må innhentes særskilt.

Vi anbefaler at du innhenter tillatelse til leie av grunn først, enten tiltaket er søknadspliktig til Plan- og bygningsetaten eller om søknaden bare skal til Bymiljøetaten eller til bydelen. Er du usikker på hvilken kommunal myndighet som skal ha din søknad om leie av grunn, kan du kontakte Bymiljøetaten på telefon 23 48 20 30. Les mer om leie av tog, fortau og gater.

Du trenger ikke sende byggesøknad dersom

uteserveringen etableres som en utvidelse av en eksisterende restaurant- eller kafévirksomhet (midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest må foreligge)

 • uteserveringen ikke medfører søknadspliktige byggearbeider
 • uteserveringen etableres på opparbeidet fortau og gågater
 • bord, stoler, parasoller, inngjerding og lignende skal fjernes ved stengetid
 • antall serveringsplasser ikke utgjør mer enn 20 % av plassene innendørs
 • uteserveringen har god estetisk utforming og bevaringshensyn ivaretas
 • uteserveringen ikke er til vesentlig sjenanse for omgivelsene i form av støy, lukt, atkomster
 • uteserveringen ikke hindrer framkommelighet for fotgjengere eller kjøretøy

Alle punktene i listen ovenfor må være oppfylt for at uteserveringen ikke skal være søknadspliktig. I tillegg må uteserveringen være:

 • i tråd med reguleringsplanen og bestemmelser for eiendommen. Bestemmelsene sier blant annet hvor mye og hvor stort du kan bygge. Du finner reguleringsbestemmelser i planinnsyn. Der hvor reguleringsplanen stiller egne krav til estetisk utforming, vil planens krav gå foran de generelle retningslinjene.

Hvis uteserveringen ikke er i tråd med reguleringsplanen, må du søke om en dispensasjon. Se mer i vår veileder.

Se også kapittel 2.4 i veileder for estetisk utforming.

Du kan sende byggesøknad på egen hånd dersom

 • uteserveringen skal stå i inntil 2 år

Merk at dersom det er usikkerhet knyttet til tiltakets utstrekning i tid, eksempelvis at uteserveringen vil gjenta seg sesong etter sesong, skal uteserveringen søkes om med hjelp av fagfolk.

Søk på egen hånd

Du må sende byggesøknad med hjelp fra fagfolk dersom

 • uteserveringen skal stå over 2 år
 • uteserveringen gjentas hver sesong

Søk med hjelp av fagfolk