Til innhold
Send inn planforslag eller planendring

Utarbeid planforslaget

Etter kunngjøring og varsling skal du utarbeide et planforslag, enten en ny reguleringsplan, eller endring av eksisterende plan. Område- og prosessavklaringen gir føringer for utformingen av forslaget, utredningsbehov og videre prosess.

Forbered planforslaget

Utarbeid det materialet som er nødvendig for at Plan- og bygningsetaten kan legge forslag til ny plan ut på offentlig ettersyn eller varsle forslag til endring. Planforslaget skal være godt nok beskrevet og illustrert til at Plan- og bygningsetaten kan gjøre en god helhetlig faglig vurdering av forslaget og konsekvensene av det. Alle interesserte og berørte skal også kunne forstå forslaget når det varsles og er på offentlig ettersyn. 

 Når du utarbeider planforslaget, må du vurdere

 • område- og prosessavklaringen
 • referatet fra oppstartsmøtet
 • forhåndsuttalelsene som har kommet inn etter kunngjøring og varsling om oppstart av planarbeid
 • forhåndsuttalelser fra eventuelle andre medvirkningstiltak

Hvis dere har behov for det, kan vi drøfte forhåndsuttalelsene i et dialogmøte. 

Før du sender inn planforslaget, anbefaler vi at vi har et kart- og bestemmelsesmøte. 

Dialogmøte

Underveis i arbeidet med planforslaget tilbyr vi dialogmøter, som er møter mellom dere som fagkyndige og Plan- og bygningsetaten. Her diskuterer vi spesielt viktige temaer i plansaken. Typiske temaer kan være forhåndsuttalelser, utforming, arealbruk og utredninger. I de fleste saker er to dialogmøter nok. I saker med konsekvensutredning, eller der det er store interessekonflikter, kan det være behov for flere møter.

Vi foreslår agenda for møtene i oppstartsmøtet. Fra Plan- og bygningsetaten stiller som regel to saksbehandlere og nærmeste leder. Fra deres side stiller fagkyndig og eventuelle andre fagkyndig mener bør delta i møtet.

Senest en uke før dialogmøtet må dere sende inn nødvendig grunnlagsmateriale, for eksempel tegninger, kart og illustrasjoner. Hvis vi ikke har mottatt materialet i tide, må møtet utsettes. 

Kart- og bestemmelsesmøte

Hensikten med kart- og bestemmelsesmøtet er å kvalitetssikre planforslaget. Vi ser på om det er samsvar mellom planbeskrivelse, plankart og bestemmelser, og at plankart og bestemmelser på en tilfredsstillende måte sikrer det som er intensjonen med planforslaget.   

Du må sende følgende materiale til oss, minst to uker før kart- og bestemmelsesmøtet:

 • planbeskrivelse, etter kapittel 2.4 i mal for planforslag til offentlig ettersyn eller mal for regulerinsendringer til varsel
 • utkast til reguleringskart (for reguleringsendringer må du kun sende dette dersom kartet skal endres)
 • utkast til reguleringsbestemmelser (for reguleringsendringer må du kun sende dette dersom bestemmelsene skal endres)
 • illustrasjoner, etter kapittel 4 i mal for planforslag til offentlig ettersyn, eller aktuelle illustrasjoner for reguleringsendring

Oversikt over dokumenter du må sende inn

Send inn planforslaget

Send inn planforslaget med vedlegg til postmottak@pbe.oslo.kommune.no.

 1. Skriv saksnummeret i emnefeltet på e-posten.
 2. Skriv følgende informasjon i e-posten:
  • Fagkyndiges navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse
  • Forslagsstillers navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse
  • Opplysninger om fakturaadresse
 3. Sett inn liste over vedlegg.
 4. Gi vedleggene beskrivende navn (ikke nummer).

Relevante lenker