Utarbeid planforslaget

Etter kunngjøring og varsling skal du utarbeide et planforslag, enten en ny reguleringsplan, eller endring av eksisterende plan. Område- og prosessavklaringen gir føringer for utformingen av forslaget, utredningsbehov og videre prosess.

Forbered planforslaget

Utarbeid det materialet som er nødvendig for at Plan- og bygningsetaten kan legge forslag til ny plan ut på offentlig ettersyn eller varsle forslag til endring. Planforslaget skal være godt nok beskrevet og illustrert til at Plan- og bygningsetaten kan gjøre en god helhetlig faglig vurdering av forslaget og konsekvensene av det. Alle interesserte og berørte skal også kunne forstå forslaget når det varsles og er på offentlig ettersyn.

Når du utarbeider planforslaget, må du vurdere

  • område- og prosessavklaringen
  • referatet fra oppstartsmøtet
  • forhåndsuttalelsene som har kommet inn etter kunngjøring og varsling om oppstart av planarbeid
  • forhåndsuttalelser fra eventuelle andre medvirkningstiltak

Hvis dere har behov for det, kan vi drøfte forhåndsuttalelsene i et avklaringsmøte.

Før du sender inn planforslaget, anbefaler vi at vi har et kart- og bestemmelsesmøte.

Avklaringsmøte

Underveis i arbeidet med planforslaget tilbyr vi avklaringsmøter, som er møter mellom dere som fagkyndige og Plan- og bygningsetaten. Her diskuterer vi spesielt viktige temaer i plansaken. Typiske temaer kan være forhåndsuttalelser, utforming, arealbruk og utredninger. I de fleste saker er to avklaringsmøter nok. I saker med konsekvensutredning, eller der det er store interessekonflikter, kan det være behov for flere møter.

Vi foreslår agenda for møtene i oppstartsmøtet. Fra Plan- og bygningsetaten stiller som regel to saksbehandlere og nærmeste leder. Fra deres side stiller fagkyndig og eventuelle andre fagkyndig mener bør delta i møtet.

Senest en uke før avklaringsmøtet må dere sende inn nødvendig grunnlagsmateriale, for eksempel tegninger, kart og illustrasjoner. Hvis vi ikke har mottatt materialet i tide, må møtet utsettes.

Kart- og bestemmelsesmøte

Hensikten med kart- og bestemmelsesmøtet er å kvalitetssikre planforslaget. Vi ser på om det er samsvar mellom planbeskrivelse, plankart og bestemmelser, og at plankart og bestemmelser på en tilfredsstillende måte sikrer det som er intensjonen med planforslaget.

Du må sende følgende materiale til oss, minst fire uker før kart- og bestemmelsesmøtet:

Oversikt over dokumenter du må sende inn

Plan- og bygningsetaten behandler planforslaget når dere har sendt inn alle dokumentene samlet til offentlig ettersyn. Vi behandler materialet kun hvis det tilfredsstiller minstekravene til et planforslag. Dere finner konkrete krav for det aktuelle planområdet i komplettvurderingsskjemaet.

Send inn planforslaget

Bruk plansakens prosjektside for å sende inn materiale. Alle plansaker har en egen prosjektside, der dere kan sende inn materiale. Prosjektsiden finner dere ved å klikke på «Send post i saken» på Saksinnsyn.

Relevante lenker