Dokumenter til endring av reguleringsplan

Plan- og bygningsetaten behandler planforslaget når dere har sendt inn alle dokumentene samlet til offentlig ettersyn. Vi behandler materialet kun hvis det tilfredsstiller minstekravene til et planforslag. Dere finner konkrete krav for det aktuelle planområdet i komplettvurderingsskjemaet.

Du kan sende maks 50 MB på epost. Har du større filer, må de leveres på minnepinne eller via fildelingstjenester.

Sjekkliste dokumenter
HvaMal eller kravVeiledningFilformat
PlanbeskrivelseSaksmal - varsling av reguleringsendring, forslagsstillers del (docx)

Mal for komplettvurdering av planforslaget (docx)
Kart- og bestemmelsesmøtedoc/docx
ReguleringsbestemmelserSaksmal - endrede reguleringsbestemmelser for vedtak (docx)Veileder for utforming av reguleringsbestemmelser og plankart (pdf)
Veileder for bymessig utforming (PDF 9,5 MB)
Kart- og bestemmelsemøte
doc/docx
PlankartHvis kartet skal endres: Konstruksjonsdata for reguleringskart i henhold til kravspesifikasjon for digitale kart (PDF) Kart- og bestemmelsesmøtedwg/dxf/sosi
Må ikke dekomprimeres.
PlankartHvis kartet skal endres: Plankartet i målestokk 1:500 for indre by og 1:1000 for ytre byKart- og bestemmelsesmøtepdf
Kunngjørings- og varslingsmateriale for oppstart av planarbeidKopi av datert kunngjøringsannonse og varslingsbrev
Liste over hvem som er varslet
Kommentarer til forhåndsuttalelseneSamledokument - forslagsstillers oppsummering av uttalelser (docx)Kommentarene skal være oppdaterte og skrives på bakgrunn av det planforslaget faktisk innebærer.doc/docx
Dokument med forhåndsuttalelseneEn PDF med alle forhåndsuttalelsene sortert i samme rekkefølge som i "Samledokument - forslagsstillers oppsummering av uttalelser"pdf
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) Veileder for risiko- og sårbarhetsanalyse (pdf)pdf
Andre analyser og tilleggsdokumentasjonTilleggsinformasjon, utredninger og lignende som må følge saken. Hvilke analyser du har behov for, får du vite i oppstartsmøtet eller i avklaringsmøter.pdf