Arbeid for bærekraftig og redusert forbruk internt i Oslo kommune

Les mer om arbeidet med bærekraftig og redusert forbruk internt i Oslo kommunes egne virksomheter, prosjekter og drift.

Miljøstatus

Oslo kommune har en ambisjon om å være et utstillingsvindu og en testarena for framtidsrettede, smarte og sirkulære løsninger som muliggjør bærekraftig og redusert material- og ressursbruk og en klimasmart og grønn byutvikling. For at Oslo skal lykkes med målene om et bærekraftig og redusert forbruk må hele kommunen tenke og handle sirkulært, og inkludere tiltak i sin virksomhetsstyring.

Les mer om forbruk og avfall

Pilotering av ombruksplattform

Som del av oppfølgingen av Strategi for et bærekraftig og redusert forbruk og rapport om Virkemidler for økt ombruk, arbeider vi med tiltak for å øke ombruk på tvers av kommunens virksomheter. I 2020 startet Bymiljøetaten opp et pilotprosjekt med mål om å teste ut og videreutvikle en av markedets eksisterende digitale plattformer for målrettet og systematisk tilnærming til klimavennlige innkjøp og ombruk av materialer, inkludert møbler, interiør og andre komponenter. Pilotprosjektet er finansiert gjennom SmartOslo-ordningen, som støtter test- og utviklingsprosjekter i Oslo kommune. Pilotprosjektet ble avsluttet høsten 2022, og Utviklings- og kompetanseetaten jobber i 2023 med anskaffelse av ombruksplattform.

For å nå Oslos ambisiøse mål for klima og miljø, vil kommunen utnytte utstyr vi eier bedre ved å dele mer og kjøpe mindre, uten at det går utover driften. Utviklings- og kompetanseetaten har derfor pilotert en deleløsning for maskiner og utstyr i Osloskolen.

Les mer om pilotering av deling av utstyr i Osloskolen.

Bærekraftig og sunn mat

Arbeidet med bærekraftig mat berører flere temaer, som for eksempel klima, miljø, ernæring, helse og anskaffelser. Oslo kommune har som mål å betydelig redusere kjøttforbruket i kommunens kantiner og institusjoner, samtidig som det skal tilrettelegges for et mer plantebasert kosthold. De mest sentrale føringene angis i Byrådserklæringen 2019-2023, Strategi for bærekraftig og redusert forbruk 2019-2023 og Klimastrategi for Oslo mot 2030. Byrådet arbeider også for at matsvinnet i egne virksomheter og per innbygger halveres innen 2030. Kjøttforbruket skal halveres innen utgangen av 2023, og andelen frukt, grønt, belgvekster og sesongvarer skal økes i kommunale virksomheter.

Det pågår mye spennende arbeid med bærekraftig mat i Oslo kommune. Fra januar 2022 skal vegetarmat være standardvalget ved kommunens møter og arrangementer. Helseetaten og Utdanningsetaten leder prosjektet Innføring av et gratis kjøttfritt måltid, hvor alle elever i videregående skole får et gratis måltid fra høsten 2022. Sykehjemsetaten har utarbeidet Handlingsplan for bærekraftige måltider 2022-2025, med mål som reduksjon av matsvinn, bærekraftig menyplanlegging og øke andelen økologisk mat. Arbeidet med bærekraftig mat inngår også i kommunens arbeid med urbant landbruk og arbeidet med miljøledelse og Miljøfyrtårnsertifisering. På vegne av Oslo kommune er Bymiljøetaten med i Horizon2020-prosjektet FUSILLI: “Fostering the Urban Food System Transformation Through Innovative Living Labs Implementation”. Utviklings- og kompetanseetaten arbeider for tiden med nye samkjøpsavtaler som skal støtte opp under byrådets ambisjoner og mål på området, samt implementere klimavennlige menyer i bydeler og barnehager.

Arbeidet med bærekraftig mat treffer på tvers av kommunes sektorer. Utviklings- og kompetanseetaten er kommunens pådriver, koordinator og tilrettelegger i arbeidet med å fremme bærekraftig mat. I 2021 ble det opprettet en koordineringsgruppe for bærekraftig mat i Oslo kommune, som består av representanter fra ni ulike virksomheter i kommunen.

Oslo er med i C40 Food Systems network, som forplikter Oslo kommune til å redusere kjøttforbruket og føre en matpolitikk i tråd med “Planetary Health Diet” innen 2030.

Grønn kommune

Oslo kommunes tjenesteproduksjon har en betydelig påvirkning på miljøet. Kommunens mål er å redusere sitt økologiske fotavtrykk og sitt materielle fotavtrykk gjennom systematiske miljøledelse. Oslo kommune har høye mål om å redusere klimafotavtrykket. Oslo kommune vedtok i 2003 å innføre miljøledelse med miljørevisjon og miljørapportering i alle virksomheter.

Les mer om Grønn kommune

Sirkulær økonomi i anskaffelser

Oslo kommune er Norges nest største offentlige innkjøper etter staten. Oslo kommune er også en av Norges største offentlige byggherrer. Utviklings- og kompetanseetaten er kommunens interne tjenesteleverandør av blant annet offentlige anskaffelser og samkjøpsavtaler. Utviklings- og kompetanseetaten har utviklet veiledning for sirkulære og plastsmarte krav i anskaffelser. Formålet med veiledningen er å vise hvordan virksomhetene kan gå frem for å innrette sin anskaffelsespraksis og stille relevante krav som bidrar til å nå kommunes målsettinger innen sirkulær økonomi/bærekraftig og redusert forbruk. Veiledningen synliggjør overordnede føringer, knytter føringene til anskaffelsesprosessen og viser eksempler på krav som allerede er blitt stilt.

Utviklings- og kompetanseetaten har den seneste tiden inngått flere samkjøpsavtaler som muliggjør et mer sirkulært forbruk i kommunen, blant annet for møbler og inventar. Eksempelvis stiller kommunen krav til miljømerker og miljødeklarasjoner​ og en rekke kvalitetskrav for lang levetid. Samkjøpsavtaler er inngått for flyttetjenester, salg og ombruk av brukte møbler og reparasjon og redesign.

Strategi og tiltaksliste for bærekraftig og redusert forbruk

Les om Oslo kommunes strategi for bærekraftig og redusert forbruk med tilhørende tiltaksliste her.

Kontakt oss

Bymiljøetaten koordinerer Oslo kommunes arbeid med bærekraftig og redusert forbruk: postmottak@bym.oslo.kommune.no.