Grønn kommune – miljøledelse

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel har overordnet ansvar for miljøledelse i Oslo kommune.

Miljøledelse med miljørevisjon og miljørapportering i alle virksomheter

Oslo kommune vedtok i 2003 å innføre miljøledelse med miljørevisjon og miljørapportering i alle virksomheter.

Vi har valgt to verktøy for miljøledelse

 • ISO 14001, for større, miljøbelastende etater og virksomheter. ISO 14005 er en veileder for en fleksibel tilnærming til trinnvis implementering av et miljøledelsessystem.
 • Miljøfyrtårns hovedkontormodell, for bydeler og etater med underliggende tjenestesteder og Miljøfyrtårns modell for enkeltstående virksomheter.

Oversikt over kommunale Miljøfyrtårn fordelt på bransjekriteriene de følger

Bymiljøetaten er en pådriver i arbeidet med Grønn kommune og miljøledelse, og ivaretar oppgaver i henhold til forutsetninger fra Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Hovedansvaret for å bli miljøsertifisert tilligger den enkelte virksomhet i tråd med Instruks for virksomhetsstyring.

Organisasjonskart som viser virksomheter med sertifisering (PDF)

Grønn kommune-nettverket

Grønn kommune-nettverket består av miljøkoordinatorer i Miljøfyrtårn- og ISO14001-sertifiserte etater, bydeler, foretak og kommunaleide AS. Det viktigste miljøledelsesarbeidet skjer ute i de kommunale virksomhetene.

Bymiljøetaten har sekretariatsfunksjonen for nettverket og legger opp til følgende aktiviteter:

 • Arrangere ulike kurs for kommunens virksomheter i samarbeid med Stiftelsen Miljøfyrtårn (hovedkontorkurs, konsulentkurs, rapporteringskurs) og med Standard Norge for ISO14001-virksomhetene
 • Fagdager/kompetanseheving for hele Grønn kommune- nettverket om ulike miljøfaglige tema og systemutvikling.
 • Bidra til å innhente erfaringer fra byer som er blitt kåret til Europas Miljøhovedstad
 • Koordinere Oslo kommunes utviklingsarbeid med Stiftelsen Miljøfyrtårn om Miljøfyrtårnportalen samt utvikling av nye verktøy.
 • Nettverksmøter for Miljøfyrtårn-sertifiserte bydeler, Miljøfyrtårn-sertifiserte etater og foretak samt ISO 14001-sertifiserte etater, foretak og kommunaleide AS.
 • Utdeling av miljødiplom og sertifikater fire ganger i året i Oslo rådhus.

Hvorfor miljøledelse?

Oslo kommunes tjenesteproduksjon har en betydelig påvirkning på miljøet. Kommunens mål er å redusere sitt økologiske fotavtrykk (forbruk av naturressurser) og sitt materielle fotavtrykk (hvor mye råvarer som forbrukes for å tilfredsstille forbruksetterspørselen i et land) gjennom systematiske miljøledelse. Oslo kommune har høye mål om å redusere klimafotavtrykket.

 • Vi skal vise oss selv og andre at vi feier for egen dør – alle må bidra til en bærekraftig utvikling
 • Vi skal inspirere andre til å ta grep for å sikre levevilkårene for fremtidige generasjoner
 • Vi skal vite at vi arbeider innenfor de lov- og forskriftskrav som gjelder, også når det gjelder miljø og klima
 • Gjennom miljøledelse skal vi sikre kontinuerlig forbedring av miljøprestasjoner og strekke oss etter og oppnå de politiske mål som blir satt
 • Sikre systematisk rapportering til overordnet nivå, herunder årsberetningsrapportering for å synliggjøre status opp mot vedtatte mål
 • Oslo kommune har vedtatt at miljøledelse skal innføres i alle kommunens virksomheter og tjenestesteder for å synliggjøre virksomhetens innvirkning på det ytre miljø

Status

Ved utgangen av 2022 var 1 684 virksomheter i Oslo sertifisert som Miljøfyrtårn. Av disse er 1 242 private eller statlige, og 460 er kommunale. 208 virksomheter ble nye Miljøfyrtårn i 2022, hvorav 27 er kommunale og 176 er private.

18 av kommunens virksomheter (10 bydeler og 8 etater) er sertifisert etter Miljøfyrtårns hovedkontormodell, og 11 kommunale virksomheter (etater og foretak) er ISO 14001-sertifisert. Av Oslo kommunes rundt tusen tjenestesteder er omtrent halvparten miljøsertifisert.

Vedtak om miljøledelse

Miljøledelse i Oslo kommune er forankret i fire bystyrevedtak: