Program for rusfeltet i Oslo 2020 – 2024 (PRIOslo)

Om PRIOslo

Et av målene for rusfeltet er økt livskvalitet for personer med rusproblemer.

Visjonen i strategisk plan for rusfeltet er en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle, også personer med rusproblemer. Program for rusfeltet i Oslo 2020-2024 (PRIOslo) er etablert for å nå målene i strategisk plan for rusfeltet. For å få til dette, kreves godt samarbeid mellom bydelene, Velferdsetaten, frivillig sektor og andre aktører.

Målsetting

Programmet har disse målsettingene:

1. Bidra til å gi personer med rusproblemer i Oslo økt livskvalitet og et meningsfullt liv med bolig, aktivitet/arbeid og sosial inkludering.

2. Etablere en helhetlig tiltakskjede gjennom å utvikle:

 • bydelenes boligtilbud og tjenestetilbud til innbyggere med rusproblem
 • et byomfattende tilbud i regi av Velferdsetaten
 • tjenestetilbud som ser rus, somatikk og psykisk helse mer under ett
 • smidige overganger mellom ulike tjenesteytere og tjenestenivåer

Strategisk plan for rusfeltet

Strategisk plan for rusfeltet ble vedtatt av bystyret i sak 350/18. Planen gir en verdibasert retning for utvikling av tjenestene på rusfeltet og skal bidra til økt livskvalitet for personer med rusproblemer.

Innsatsen skal vris fra institusjonsbaserte tilbud til egen bolig, tjenester i bydel og tiltak som understøtter folks ressurser og egeninnsats. Det er et mål å se somatiske, psykiske og rusrelaterte helseforhold i sammenheng.

Strategisk plan har to hovedmål for ruspolitikken:

 • Færre innbyggere utvikler rusproblemer
 • Innbyggere med rusproblemer får bistand ut fra sine behov til å leve et meningsfylt liv

Strategier for å nå disse målene:

 • Forebyggingsoffensiv for å hindre at rusproblemer oppstår
 • Tidligere innsats når rusproblemer oppstår
 • Økt livskvalitet ved rusproblemer

Strategisk plan er basert på kunnskapsgrunnlaget «Rett hjelp til rett tid» (PDF) fra 2017.

Organisering av programmet

 • Velferdsetaten leder programmet på oppdrag fra Byrådsavdelingen for arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS).
 • Styringsgruppen for programmet består av byrådsavdelingen AIS, fem bydelsdirektører (fra hver DPS-sektor), lederne i Velferdsetaten, Helseetaten, Sykehjemsetaten, Boligbygg og Velferdsetatens brukerråd.
 • Programlederen er ansatt i Velferdsetaten under direktøren.
 • En programgruppe (arbeidsgruppe) og en ressursgruppe bestående av deltagere fra bydeler, Velferdsetaten, frivillig sektor og samarbeidspartnere jobber med utformingen og oppfølgingen av programmet.

Programmet vil basere seg på prinsippene og strukturene fra Digitaliseringsdirektoratets prosjektveiviser.

Erfaringer fra godt arbeid i bydelene

Bydelene og frivillig sektor i Oslo er sentrale for å nå målene i strategisk plan for rusfeltet. Det finnes mange gode eksempler på tiltak som gjøres i byens 15 bydeler, innen bolig, bosetting, bomiljø, tjenester, helse, arbeid og aktivitet.

Eksempler på godt rusarbeid i bydelene

Dokumenter

Boligprosjekt PRIOslo – boligløsninger til personer med rus- og psykiske helseproblemer

Tjenestetilbud i Oslo

Om PRIOslo

Kommunale føringer og bakgrunnsdokumenter

Nasjonale føringer og bakgrunnsdokumenter

Lenker

Kontakt

Kontaktperson er Synnøve Seljeflot, programleder i Velferdsetaten.

Telefon
95 14 85 30
E-post
synnove.seljeflot@vel.oslo.kommune.no