Helhetlig russtatistikk 2022/2023

Helhetlig russtatistikk samler oversikt over hvor mange personer i Oslo som mottar tjenester på bakgrunn av rusproblemer. I tillegg fremkommer oversikt over årsverksinnsats for voksne og barn med rusproblemer.

Helhetlig russtatistikk oppdateres i mars og oktober hvert år. I foreliggende versjon er følgende oppdatert med tall for 2022: boligbehovskartleggingen, bruk av Velferdsetatens rusinstitusjoner samt kartlegging av årsverksinnsats overfor voksne og barn med rusproblemer. De øvrige kapitlene vil bli oppdatert i oktober 2023.

Innhold

Klikk på kapitteloverskrift for å gå direkte til kapittel i PDF-fil.

1 Innledning
2 Hovedtrekk - oppdatert mars 2023
3 Nøkkeltall fra bydel - oppdatert mars 2023
4 Kartlegging av omstilling i bydelene - oppdatert oktober 2022
5 Konsultasjoner hos fastlege - oppdatert oktober 2022
6 Bolig - oppdatert mars 2023
7 Arbeid, aktivitet og dagtilbud - oppdatert oktober 2022
8 Opphold i kommunale rusinstitusjoner - oppdatert mars 2023
9 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - oppdatert oktober 2022
10 Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) - oppdatert oktober 2022
11 Byomfattende lavterskeltjenester - oppdatert oktober 2022
12 Overdoser - oppdatert oktober 2022
13 Innsettelser og sanksjoner - oppdatert oktober 2022
14 Barn og unge - oppdatert oktober 2022
15 Livskvalitet - oppdatert oktober 2022
16 Ressursinnsats - oppdatert mars 2023
17 Data og datakvalitet - oppdatert oktober 2022
Vedlegg

Kontakt

Kari Fauchald
Telefon: 97 74 41 39
E-post: kari.anne.fauchald@vel.oslo.kommune.no

Tidligere rapporter