Plass på rusinstitusjon

Om tjenesten

Hvis du trenger plass på rusintitusjon, må du ta kontakt med bydelen du bor i.

  • Bydelen snakker med deg for å finne ut hvilken type rusinstitusjon som kan hjelpe deg best mulig.
  • Rusinstitusjonene er delt inn i ulike grupper ut fra hvilket tilbud de har. Dette kalles «tjenestenivå».
  • Når dere har funnet ut hvilket tjenestenivå som passer best for deg, sender bydelen en henvisning til Velferdsetaten.
  • Hvis du vil, kan du ønske deg til en spesiell institusjon.

Slik behandler vi søknaden

  • Det er Felles inntak i Velferdsetaten som behandler henvisningen.
  • De tildeler plass både på kommunale og ideelle institusjoner som Oslo kommune har avtale med.
  • Når henvisningen er behandlet, får du et brev fra Velferdsetaten. Du får svar etter cirka to uker.

Tjenestenivå

Akutt-, utrednings- og videreformidlingsplass

Mestringsenheter (rus)

Tidsavgrenset opphold i institusjon til personer som er i aktiv rus. Målet for oppholdet er å etablere en mer stabil livssituasjon og øke ferdighetene for å bo i egen eller egnet bolig. Det skal stimuleres til økt ruskontroll, rusreduksjon og redusert risikoatferd. Oppholdet skal bidra til motivasjons og endringsarbeid ut fra de behov og ønsker den enkelte har. For enkelte vil dette kunne bety å arbeide for rusfrihet, for andre en mer stabil livssituasjon og økt livskvalitet. Fleksibel botid i inntil ett år, basert på beboers behov.

Ressurssentre (rusfritt)

Tidsavgrenset, rusfritt tilbud i institusjon eller bolig til personer som har behov for tilrettelagt oppfølging som forberedelse til etablering i egen bolig. Oppholdet skal bidra til planmessig endringsarbeid og forebygging av tilbakefall i tråd med beboers ønsker, og i samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere. Ved behov kan beboere sammen med bydel og institusjonen ved utflytting avtale kortvarige inntak ved institusjonen gjennom brukerstyrte plasser. Botid i inntil ett år.

Omsorgssentre (rus og rusfritt)

Opphold for personer som har behov for helse- og omsorgstjenester, og som trenger oppfølging og hjelp til å få bedre fysisk og psykisk helse. Oppholdet skal bidra til planmessig mestringsarbeid sammen med beboer og aktuelle samarbeidspartnere. Målet er å få bedre helse, redusere risikoatferd og øke livskvalitet.

Forsterket bo- og behandlingstilbud

Kommunalt bo- og behandlingstilbud til personer med samtidig rus, alvorlig psykiske helseproblemer og utfordrende atferd. I samarbeid med beboer, bydel og spesialisthelsetjeneste skal tilbudet bistå med å fremme mestring av den enkeltes livssituasjon og bedre funksjonsevne. Gjennom planmessig arbeid skal tilbudet bidra til at beboer får nødvendige ferdigheter til på sikt å bo varig i egnet bolig.

Kontakt

Felles inntak
Telefon 23 24 23 24