Oppholdstyper på sykehjem og helsehus

Et korttidsopphold på helsehus er tidsbegrenset, og kan vare fra én dag inntil 12 uker. Tilbudet kan være rullerende, det vil si at du vekselvis bor hjemme og på helsehus. Et langtidsopphold er permanent, med oppfølging og tilsyn hele døgnet. Bydelene fatter vedtak om opphold.

Ulike typer korttidsopphold

Målet med korttidsoppholdet er å kartlegge helsetilstand, hjelpebehov og opptrening, slik at den eldre kan komme tilbake til eget hjem. Oppholdet planlegges med utgangspunkt i pasientens ressurser og behov. Bydelene fatter vedtak om opphold. Pasientens hjelpebehov og målsettingen for oppholdet avklares i samarbeid mellom bydel, helsehus og pasient.

 • Avlastning for pårørende
  Avlastningsopphold for å gi eldre muligheten til å bo hjemme lengst mulig. Tilbudet kan være rullerende.
 • Opphold for personer med utfordringer knyttet til smitte
  For personer med påvist smitte. Plassene er tiltenkt pasienter med kompliserende faktorer, som sår, eller store utfordringer med å etterleve tilstrekkelige smitteverntiltak i samvær med andre pasienter.
 • Opphold for personer med rusavhengighet
  Tilbud til personer med rusavhengighet med behov for kortvarig pleie og omsorg. Det er toleranse for bruk av lovlige rusmidler i enheten.
 • Opphold for yngre personer med demens
  Tilbud til personer under 65 år med demens. Tilbudet kan være råd- og veiledningstjeneste til pårørende, samt avlasting. Oppholdet kan være tidsavgrenset eller på ubestemt tid.
 • Trygghetsopphold
  Tilbud til eldre som har kommet i en vanskelig situasjon hjemme, og i en kortere periode trenger å ha noen rundt seg. Den eldre tar selv kontakt med tjenesten og kan skrive seg inn.
 • Dagopphold
  Tiltak for å forebygge helseproblemer og utsette eller forhindre behov for døgnopphold på institusjon. Tilbudet gis fra en til fem dager i uken, i hovedsak mellom 08:00-15:00.
 • Lindrende avdeling
  Spesialavdeling med 16 senger. Tilbud utviklet spesielt for alvorlig syke og døende med behov for mer avansert behandling, pleier og omsorg.
 • Inn på tunet-dagsenterplasser
  Dagtilbud på gård og er primært for yngre personer med demens. Tilbudet kan også gis til fysisk spreke eldre personer med demens. Brukerne av dagtilbudet deltar i tilrettelagte aktiviteter på gården som stell av dyr, ivaretakelse av grønnsakhage med mer. Det er daglige turer i skog og mark, og gode måltidsopplevelser. Alle aktivitetene bygger opp om mestringsfølelse og sosial tilhørighet og fellesskap.

Ulike typer langtidsopphold

Et langtidsopphold er et tidsubegrenset tilbud om opphold med oppfølging og tilsyn hele døgnet. Bydelene fatter vedtak om opphold.

 • Ordinær plass
  Enhet for beboere med helse- og funksjonssvikt som medfører behov for pleie og omsorg hele døgnet.
 • Aldershjemsplass
  Enhet for beboere som har behov for tilsyn hele døgnet, samt oppfølging og struktur for å ivareta egenomsorg. Tilbudet kan være aktuelt for mennesker som opplever utrygghet i eget hjem og har moderat fysisk hjelpebehov.
 • Skjermet plass
  Enhet for beboere med demens og behov for tettere oppfølging av ansatte med kompetanse innen demens.
 • Skjermet plass for yngre med demens
  Enhet for beboere under 65 år som har demenssykdom.
 • Forsterket plass demens
  Enhet for beboere med demens som i tillegg har atferdsmessige og psykiske symptomer (APSD).
 • Forsterket plass psykiatri
  Enhet for beboere som har en psykisk sykdom som krever oppfølging av ansatte med kompetanse i psykiatri.
 • Særskilt forsterket plass for demens eller psykiatri
  Enhet for beboere med demens som i sterk grad har atferdsmessige og psykiske tilleggssymptomer (APSD). Pasientene har stort behov for skjerming og tett oppfølging av ansatte med kompetanse i demens og psykiatri.
 • Særskilt forsterket plass nevrologiske lidelser
  Enhet for beboere med fysisk funksjonshemming eller alvorlig nevrologisk sykdom som har et stort pleie- og omsorgsbehov.
 • Plass for døve
  Enhet for beboere som er døve og har behov for oppfølging av ansatte med kompetanse i tegnspråk.
 • Forsterket plass for personer med rusavhengighet
  Enhet for beboere med rusavhengighet som har behov for pleie og omsorg. Pasientene kan ha følgesykdommer og adferdsavvik knyttet til rusmisbruket.

Samboergaranti

Ektepar eller samboere skal få mulighet til å bo sammen på institusjon selv om bare en har fått vedtak om langtidsopphold. Det forutsetter at den andre part også trenger helse- og omsorgstjenester, samt delvis oppfyller kriterier for tildeling av korttidsopphold. Det kreves egenandel for opphold etter gjeldende satser for korttidsopphold.

Lenker

Alle sykehjem i Oslo

Søk sykehjemsplass

Pris for sykehjemsplass