Oppholdstyper på sykehjem og helsehus

Et korttidsopphold på helsehus er tidsbegrenset, og kan vare fra én dag inntil 12 uker. Et langtidsopphold er vanligvis permanent, med oppfølging og tilsyn hele døgnet. Bydelene fatter vedtak om opphold.

Ulike typer korttidsopphold

Målet med korttidsoppholdet er å kartlegge helsetilstand, hjelpebehov og opptrening, slik at den eldre kan komme tilbake til eget hjem.

Oppholdet planlegges med utgangspunkt i pasientens ressurser og behov. Bydelene fatter vedtak om opphold.

Pasientens hjelpebehov og målsettingen for oppholdet avklares i samarbeid mellom bydel, helsehus og pasient.

Avlastning for pårørende

Avlastningsopphold er et viktig tilbud med målsetting om å gi avlastning for pårørende med omfattende omsorgsoppgaver til en nærstående som er rammet av kognitiv svikt, eller andre sykdommer. Et slikt tilbud kan bidra til at den som er rammet av sykdommen kan bo hjemme lenger. I dag er det 28 avlastningsplasser i en egen avdeling på Solvang helsehus. I tillegg etableres tilsvarende avdeling ved Madserudhjemmet med 26 plasser fra 2024. Det er bydel som fatter vedtak om avlastningsopphold. Pårørende må ha et forutsigbart avlastningstilbud, og brukerne et tilpasset tilbud i kjente omgivelser. Ved opphold i denne avdelingen vil bruker bli fulgt opp av dedikerte medarbeidere med kompetanse innen demensomsorg og miljøterapi. Brukere vil også ha mulighet til å delta i ulike aktiviteter i tråd med brukers ønsker og behov. Dette kartlegges ved innkomst.

Eksempler på aktiviteter som kan tilbys ved avlastningsopphold er turer i nærmiljøet, deltakelse i trimgrupper, quiz, filmkvelder, deltakelse i felles kulturarrangement sammen med øvrige beboere (for eksempel konserter) og gode måltidsopplevelser.

Korttid avklaring

Tilbud for utskrivningsklare pasienter fra sykehus eller hjemmeboende hvor det er behov tidsbegrenset opphold. Opphold kan gis under pågående sykdom eller ved behov for å samle krefter etter gjennomgått sykdom, eller for avklaring om fremtidig omsorgstilbud. Målsetning for oppholdet er at den enkelt skal kunne reise hjem, eller overflyttes til annen institusjon.

Korttid rehabilitering

Tilbud for utskrivningsklare pasienter fra sykehus eller med behov for tidsbegrensede rehabilitering etter et inngrep eller en skade. Rehabiliteringsoppholdet består av kartlegging, oppfølging og trening ut fra den enkeltes behov og potensiale. Målsetning for opphold er at den enkelte skal kunne reise hjem etter endt opphold.

Korttid skjermet

Tilbud for utskrivningsklare pasienter fra sykehus eller hjemmeboende med behov for tidsbegrenset opphold med skjerming grunnet urolig adferd og/eller vedvarende forvirring. Målsetning for oppholdet er at den enkelt skal kunne reise hjem, eller overflyttes til annen institusjon.

Opphold for personer med utfordringer knyttet til MRSA-smitte

For personer med påvist smitte for behandling og redusere smitterisiko. Plassene er tiltenkt pasienter med kompliserende faktorer, som sår, eller store utfordringer med å etterleve tilstrekkelige smitteverntiltak i samvær med andre pasienter.

Opphold for personer med rusavhengighet

Tilbud til personer med rusavhengighet med behov for kortvarig pleie og omsorg. Det er toleranse for bruk av lovlige rusmidler i enheten.

Opphold for yngre personer med demens

Tilbud til personer under 65 år med demens. Tilbudet kan være råd- og veiledningstjeneste til pårørende, samt avlasting. Oppholdet kan være tidsavgrenset eller på ubestemt tid.

Lindrende avdeling

Spesialavdeling med 16 senger. Tilbud utviklet spesielt for alvorlig syke og døende med behov for mer avansert behandling, pleie og omsorg.

Trygghetsopphold

Tilbud til eldre som har kommet i en vanskelig situasjon hjemme, og i en kortere periode trenger å ha noen rundt seg. Den eldre tar selv kontakt med tjenesten og kan skrive seg inn.

Dagopphold

Tiltak for å forebygge helseproblemer og utsette eller forhindre behov for døgnopphold på institusjon. Tilbudet gis fra en til fem dager i uken, i hovedsak mellom kl. 08:00-15:00.

Korttidsopphold psykiatri

Avdeling 1A ved Ullern helsehus er et korttidstilbud for eldre med psykiske utfordringer. Målet med dette tilbudet er å bidra til at pasienten etter hvert kan flytte hjem igjen. Avdelingen består av 8 store rom med eget toalett/bad, og TV på hvert rom, samt eget avdelingskjøkken og felles stue. Hele avdelingen er lokalisert på bakkeplan med tilgang til et hyggelig og stort uteareal. Avdelingen har egen psykiater, spesialsykepleier, og helsefagarbeidere med kompetanse innenfor psykisk helsevern. Pasienter har også tilgang på ergoterapeut, fysioterapeut, ernæringsfysiolog og prest.

Ved opphold på avdeling 1A kan vi tilby:

  • Heldøgns pleie- og omsorg med medisinsk og psykiatrisk oppfølging/behandling
  • Styrking av egen mestringsevne
  • Sosialt samvær og aktiviteter
  • Oppfølging av funksjonsevne
  • Oppfølging av ernæringsstatus
  • Involvering av pårørende
  • Målrettet miljøbehandling og tillitsskapende tiltak
  • Samarbeid med spesialisthelsetjenesten
  • Høyere bemanning enn ordinær helsehus-plass

Inn på tunet-dagsenterplasser

Dagtilbud på gård og er primært for yngre personer med demens. Tilbudet kan også gis til fysisk spreke eldre personer med demens. Brukerne av dagtilbudet deltar i tilrettelagte aktiviteter på gården som stell av dyr, ivaretakelse av grønnsakhage med mer. Det er daglige turer i skog og mark, og gode måltidsopplevelser. Alle aktivitetene bygger opp om mestringsfølelse og sosial tilhørighet og fellesskap. Mer informasjon om Hauger gård - Inn på tunet.

Ulike typer langtidsopphold

Et langtidsopphold er et tilbud om opphold av ubegrenset varighet med oppfølging og tilsyn hele døgnet. Bydelene fatter vedtak om opphold.

Aldershjemsplass

Enhet for beboere som har behov for tilsyn hele døgnet, samt oppfølging og struktur for å ivareta egenomsorg. Tilbudet kan være aktuelt for mennesker som opplever utrygghet i eget hjem og har moderat fysisk hjelpebehov. Aldershjemsplasser tilbys kun ved Jødisk bo- og seniorsenter.

Ordinær plass

Enhet for beboere med helse- og funksjonssvikt som medfører behov for pleie og omsorg hele døgnet.

Skjermet plass

Enhet for beboere med demens og behov for tettere oppfølging av ansatte med kompetanse innen demens.

Skjermet plass for yngre med demens

Enhet for beboere under 65 år som har demenssykdom.

Forsterket plass demens

Enhet for beboere med demens som i tillegg har atferdsmessige og psykiske symptomer (APSD).

Særskilt forsterket plass for demens

Enhet for beboere med demens som i sterk grad har atferdsmessige og psykiske tilleggssymptomer (APSD). Pasientene har stort behov for skjerming og tett oppfølging av ansatte med kompetanse i demens og psykiatri.

Psykiatriplass

Enhet for beboere som har en psykisk sykdom som krever oppfølging av ansatte med kompetanse i psykiatri.

Kontraktplass

Enhet for beboere med fysisk funksjonshemming eller alvorlig nevrologisk sykdom som har et stort pleie- og omsorgsbehov.

Plass for døve

Enhet for beboere som er døve, eller har sterk redusert hørsel, og har behov for oppfølging av ansatte med kompetanse i tegnspråk.

Rusplass

Enhet for beboere med langvarig og fortsatt eksisterende rusavhengighet av lovlige rusmidler som har behov for pleie og omsorg. Pasientene kan ha følgesykdommer og atferdsavvik knyttet til rusmisbruket.

Forsterket rusplass

Plassene skal være et botilbud til personer i aktiv, illegal rus som har fått omfattende somatiske helseutfordringer og omsorgsbehov.

Samboergaranti

Ektepar eller samboere skal få mulighet til å bo sammen på institusjon selv om bare en har fått vedtak om langtidsopphold. Det forutsetter at den andre part også trenger helse- og omsorgstjenester, samt delvis oppfyller kriterier for tildeling av korttidsopphold. Det kreves egenandel for opphold etter gjeldende satser for korttidsopphold.

Lenker

Alle sykehjem i Oslo

Søk sykehjemsplass

Pris for sykehjemsplass