Oppholdstyper på sykehjem og helsehus

Et korttidsopphold på helsehus er tidsbegrenset, og kan vare fra én dag inntil 12 uker. Et langtidsopphold er vanligvis permanent, med oppfølging og tilsyn hele døgnet. Bydelene fatter vedtak om opphold.

Ulike typer korttidsopphold

Målet med korttidsoppholdet er å kartlegge helsetilstand, hjelpebehov og opptrening, slik at den eldre kan komme tilbake til eget hjem.

Oppholdet planlegges med utgangspunkt i pasientens ressurser og behov. Bydelene fatter vedtak om opphold.

Pasientens hjelpebehov og målsettingen for oppholdet avklares i samarbeid mellom bydel, helsehus og pasient.

 • Avlastning for pårørende: Avlastningsopphold gir eldre muligheten til å bo hjemme lengst mulig. Tilbudet kan være rullerende.
 • Korttid avklaring: Tilbud for utskrivningsklare pasienter fra sykehus eller hjemmeboende hvor det er behov tidsbegrenset opphold. Opphold kan gis under pågående sykdom eller ved behov for å samle krefter etter gjennomgått sykdom, eller for avklaring om fremtidig omsorgstilbud. Målsetning for oppholdet er at den enkelt skal kunne reise hjem, eller overflyttes til annen institusjon.
 • Korttid rehabilitering: Tilbud for utskrivningsklare pasienter fra sykehus eller med behov for tidsbegrensede rehabilitering etter et inngrep eller en skade. Rehabiliteringsoppholdet består av kartlegging, oppfølging og trening ut fra den enkeltes behov og potensiale. Målsetning for opphold er at den enkelte skal kunne reise hjem etter endt opphold.
 • Korttid skjermet: Tilbud for utskrivningsklare pasienter fra sykehus eller hjemmeboende med behov for tidsbegrenset opphold med skjerming grunnet urolig adferd og/eller vedvarende forvirring. Målsetning for oppholdet er at den enkelt skal kunne reise hjem, eller overflyttes til annen institusjon.
 • Opphold for personer med utfordringer knyttet til MRSA-smitte: For personer med påvist smitte for behandling og redusere smitterisiko. Plassene er tiltenkt pasienter med kompliserende faktorer, som sår, eller store utfordringer med å etterleve tilstrekkelige smitteverntiltak i samvær med andre pasienter.
 • Opphold for personer med rusavhengighet: Tilbud til personer med rusavhengighet med behov for kortvarig pleie og omsorg. Det er toleranse for bruk av lovlige rusmidler i enheten.
 • Opphold for yngre personer med demens: Tilbud til personer under 65 år med demens. Tilbudet kan være råd- og veiledningstjeneste til pårørende, samt avlasting. Oppholdet kan være tidsavgrenset eller på ubestemt tid.
 • Lindrende avdeling: Spesialavdeling med 16 senger. Tilbud utviklet spesielt for alvorlig syke og døende med behov for mer avansert behandling, pleie og omsorg.
 • Trygghetsopphold: Tilbud til eldre som har kommet i en vanskelig situasjon hjemme, og i en kortere periode trenger å ha noen rundt seg. Den eldre tar selv kontakt med tjenesten og kan skrive seg inn.
 • Dagopphold: Tiltak for å forebygge helseproblemer og utsette eller forhindre behov for døgnopphold på institusjon. Tilbudet gis fra en til fem dager i uken, i hovedsak mellom kl. 08:00-15:00.
 • Korttidsopphold psykiatri: Tilbud for pasienter med psykiske lidelser.
 • Inn på tunet-dagsenterplasser: Dagtilbud på gård og er primært for yngre personer med demens. Tilbudet kan også gis til fysisk spreke eldre personer med demens. Brukerne av dagtilbudet deltar i tilrettelagte aktiviteter på gården som stell av dyr, ivaretakelse av grønnsakhage med mer. Det er daglige turer i skog og mark, og gode måltidsopplevelser. Alle aktivitetene bygger opp om mestringsfølelse og sosial tilhørighet og fellesskap. Mer informasjon om Hauger gård - Inn på tunet.

Ulike typer langtidsopphold

Et langtidsopphold er et tilbud om opphold av ubegrenset varighet med oppfølging og tilsyn hele døgnet. Bydelene fatter vedtak om opphold.

 • Aldershjemsplass: Enhet for beboere som har behov for tilsyn hele døgnet, samt oppfølging og struktur for å ivareta egenomsorg. Tilbudet kan være aktuelt for mennesker som opplever utrygghet i eget hjem og har moderat fysisk hjelpebehov. Aldershjemsplasser tilbys kun ved Jødisk bo- og seniorsenter.
 • Ordinær plass: Enhet for beboere med helse- og funksjonssvikt som medfører behov for pleie og omsorg hele døgnet.
 • Skjermet plass: Enhet for beboere med demens og behov for tettere oppfølging av ansatte med kompetanse innen demens.
 • Skjermet plass for yngre med demens: Enhet for beboere under 65 år som har demenssykdom.
 • Forsterket plass demens: Enhet for beboere med demens som i tillegg har atferdsmessige og psykiske symptomer (APSD).
 • Særskilt forsterket plass for demens: Enhet for beboere med demens som i sterk grad har atferdsmessige og psykiske tilleggssymptomer (APSD). Pasientene har stort behov for skjerming og tett oppfølging av ansatte med kompetanse i demens og psykiatri.
 • Psykiatriplass: Enhet for beboere som har en psykisk sykdom som krever oppfølging av ansatte med kompetanse i psykiatri.
 • Kontraktplass: Enhet for beboere med fysisk funksjonshemming eller alvorlig nevrologisk sykdom som har et stort pleie- og omsorgsbehov.
 • Plass for døve: Enhet for beboere som er døve, eller har sterk redusert hørsel, og har behov for oppfølging av ansatte med kompetanse i tegnspråk.
 • Rusplass: Enhet for beboere med langvarig og fortsatt eksisterende rusavhengighet av lovlige rusmidler som har behov for pleie og omsorg. Pasientene kan ha følgesykdommer og atferdsavvik knyttet til rusmisbruket.

Samboergaranti

Ektepar eller samboere skal få mulighet til å bo sammen på institusjon selv om bare en har fått vedtak om langtidsopphold. Det forutsetter at den andre part også trenger helse- og omsorgstjenester, samt delvis oppfyller kriterier for tildeling av korttidsopphold. Det kreves egenandel for opphold etter gjeldende satser for korttidsopphold.

Lenker

Alle sykehjem i Oslo

Søk sykehjemsplass

Pris for sykehjemsplass