Forebygging av arbeidslivkriminalitet

Oslo kommune deler informasjon om risiko knyttet til arbeidslivskriminalitet innad og med Skatt Øst og Arbeidstilsynet.

Til kommunens leverandører

EU iverksetter sanksjoner mot Russland etter Russlands invasjon i Ukraina. Norske myndigheter støtter opp om dette. Som leverandører til Oslo kommune gjøres dere oppmerksomme på at kommunens anskaffelsesveiledning til kommunens virksomheter/oppdragsgivere er oppdatert.

Innen bygg-, anlegg- og håndverkertjenester er det innført skjerpede krav for å styrke innsatsen mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Kravene omfatter:

  • skriftlig forhåndsgodkjenning av underleverandører
  • begrensinger i bruk av underleverandører til 2 ledd i vertikal kjede (med mindre det foreligger spesielle omstendigheter)
  • skjerpet kontroll av identiteten til de som utfører arbeid
  • at krav til lønns- og arbeidsforhold overholdes, kontrolleres og dokumenteres (utvidede dokumentasjonsmuligheter) for hele leverandørkjeden
  • mer effektive sanksjoner ved mislighold.
  • fellessystem for elektroniske mannskapslister for alle kommunale byggeplasser.

Åpenhetserklæring

Oslo kommune krever at leverandører i bransjer som er risikoutsatt for arbeidslivskriminalitet må gi kommunen innsyn i Skatteetatens opplysninger om deres forretningsforhold.

Krav til lønns- og arbeidsforhold

Oslo kommune skal følge opp at leverandører etterlever forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Som et supplement og støtte til kommunens virksomheter har kommunen inngått avtale med revisjons- og konsulentselskaper. Dette er en avtale som offentlige virksomheter i hele landet har hatt anledning til å knytte seg til, som skal sørge for mer effektiv bekjempelse av arbeidslivskriminalitet.

Varsling

Ansatte i Oslo kommune har en lovbestemt rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. Vi oppfordrer både ansatte og publikum til å si fra eller varsle ved kjennskap til brudd på lover og regler.

Oslo kommune er medlem i Transparency International.