Til innhold
For våre leverandører

Krav til leverandører

Stengte tilbud for å hindre koronasmitte

De fleste av kommunens tjenester, tilbud og arrangement er nå stengt eller avlyst inntil videre. Det gjøres for å hindre spredning av viruset og holde befolkningen trygg.

Oslo kommune skal etterspørre varer og tjenester som er produsert på en samfunnsansvarlig måte. Med dette menes at økonomiske, sosiale og miljømessige hensyn blir ivaretatt i hele anskaffelsesprosessen.

Lov om offentlige anskaffelser definerer krav til kommunens anskaffelsesprosesser. Loven sier noe om krav til kunngjøring, frister, dokumentasjon, spesifisering av ytelser og tildelingskriterier, kontrakt og klageadgang. Lovens § 5 om Miljø, menneskerettigheter og andre samfunnshensyn krever at offentlige virksomheter innretter sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning, samt fremme klimavennlige løsninger og respekt for grunnleggende menneskerettigheter. Offentlige oppdragsgivere kan stille egnede krav og kriterier knyttet til ulike trinn i anskaffelsesprosessen, slik at offentlige kontrakter gjennomføres på en måte som fremmer hensyn til miljø, arbeidsforhold og sosiale forhold. 

Anskaffelsesstrategien skal bistå Oslo kommune med å gjennomføre formålstjenlige og kostnadseffektive anskaffelsesprosesser som gir gode og samfunnsansvarlige løsninger. Oslo kommune ble i juni 2018 sertifisert på platinum-nivå som bærekraftig by etter ISO 37120-standarden. Anskaffelser skal støtte opp under Oslo som bærekraftig by og bidra til å gjøre Oslo til en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle.

Oslo kommune skal være en krevende og konstruktiv innkjøper, som skal gå foran med et godt eksempel og bruke sin betydelige markedsmakt til å påvirke næringslivet til å velge løsninger med vekt på samfunnsansvar.

Kommunens konkurranser om offentlige kontrakter lyses ut på Doffin, den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser.

Medlem i FN Global Compact

Kommunen har sluttet seg til FN Global Compact, verdens største initiativ for næringslivets samfunnsansvar, og skal drive sin anskaffelsesvirksomhet i tråd med ti prinsipper på områdene menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon.

Prinsippene er basert på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, International Labour Organization (ILO) kjernekonvensjoner som setter minimumsstandarder i arbeidslivet, Rio-prinsippene om miljø og utvikling og FN-konvensjonen mot korrupsjon.

Her kan du lese Oslo kommunes aktivitetsrapport til FN Global Compact (engelsk side).

Oslo kommune støtter rettferdig handel

Oslo kommune ønsker å være en pådriver for rettferdig handel, og fikk status som Fairtrade-hovedstad 7. april 2011. For å opprettholde statusen som Fairtrade-hovedstad har kommunen forpliktet seg til å arbeide aktivt for å øke kunnskapen om Fairtrade i Oslo og til selv å kjøpe rettferdig produserte varer, innenfor rammene av lov og forskrift om offentlige anskaffelser.

Styringsgruppen

Oslo kommune har oppnevnt en styringsgruppe for å lede fairtrade arbeidet.

Styreleder

  • Erling J. Ølstad, administrerende direktør Mester Grønn

Nestleder           

  • Shoaib M. Sultan, Norsk Folkehjelp og Oslo bystyre 

Styremedlemmer

  • Hilde Terese Hamre, direktør Helseetaten
  • Bjart Torkil Pedersen, fagsjef bærekraftig handel Norgesgruppen
  • Ole Wiggo Lian, key account i Joh. Johannson Kaffe As
  • Embla Regine Mathisen, leder Changemaker (ungdomsorganisasjonen til Kirkens Nødhjelp)
  • Anders Grotterød, spesialkonsulent offentlige anskaffelser i Utdanningetaten Oslo kommune

 

Les mer om: