Oslomodellen – for et ansvarlig næringsliv

Oslo kommune går i front i kampen for et seriøst og anstendig arbeidsliv gjennom bruk av standard kontraktsvilkår for kommunens anskaffelser av varer, tjenester og bygg og anlegg.

Til kommunens leverandører

EU iverksetter sanksjoner mot Russland etter Russlands invasjon i Ukraina. Norske myndigheter støtter opp om dette. Som leverandører til Oslo kommune gjøres dere oppmerksomme på at kommunens anskaffelsesveiledning til kommunens virksomheter/oppdragsgivere er oppdatert.

Oslo kommune i front i kampen for et seriøst og anstendig arbeidsliv

Oslo kommune handler årlig for rundt 36 milliarder. En stor del av dette er kjøp knyttet til oppføring av bygg og anlegg. Dette gjør Oslo kommune til Norges nest største offentlige innkjøper etter staten og til en av Norges største offentlige byggherrer. Det å være en stor innkjøper gir en innkjøpsmakt som Oslo kommune ønsker å bruke til å gå i front i kampen for et seriøst og anstendig arbeidsliv. Oslomodellen er et helt sentralt verktøy i dette arbeidet.

Gjennom Oslomodellen innfører Oslo kommune obligatorisk bruk av standardkontrakter og kontraktskrav ved kjøp av varer, tjenester, bygg og anlegg. Standardkontraktene og kontraktskravene skal bidra til at Oslo kommune gjennomfører effektive, ensartede og gjennomtenkte anskaffelsesprosesser, som ivaretar både regelverket for offentlige anskaffelser og politiske føringer.

Ny Oslomodell ble vedtatt 4. mai 2023

Les den nye Oslomodellen i sin helhet (eInnsyn)

Se tabell av hva Oslomodellen består av.

Standardkontrakter

Alle kommunens virksomheter pålegges gjennom Oslomodellen å bruke vedtatte standardkontrakter, med tilhørende kontraktsformular/bilagsformular, når de foretar anskaffelser over 500 000 kroner på områder som omfattes av standardkontraktene. Oslo kommune har vedtatt å bruke flere NS-kontrakter, SSA-kontrakter og noen egenutviklede standardkontrakter.

På områder hvor kommunen ikke har vedtatt en standardkontrakt, kommer Oslomodellens kontraktskrav til anvendelse. Hvilke kontraktskrav som stilles i kontrakten følger av fremstillingen under.

Seriøsitetskrav

Oslomodellen består av seriøsitetskrav, som skal bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Seriøsitetskravene er kontraktskrav og gjelder i bygge-, anleggs- og tjenestekontrakter.
Oslomodellens seriøsitetskrav består av krav A-V. Hvilke seriøsitetskrav som kommer til anvendelse i den enkelte anskaffelse, avhenger av type kontrakt det er eller om det foreligger risiko for arbeidslivkriminalitet eller sosial dumping.

Se grafisk tabell om hvilke seriøsitetskrav som gjelder ved kontaktsinngåelse.

Fem av Oslomodellens seriøsitetskrav er obligatorisk å benytte i alle kontrakter over kr 100 000:

a. Krav til lønns- og arbeidsvilkår

b. Krav om elektronisk betaling og oppgjør

c. Krav om elektronisk utbetaling av lønn til arbeiders bankkonto

d. Krav til yrkesmessig integritet og dokumentasjonsplikt

e. Oppdragsgivers rett til å gjennomføre revisjon og stedlig kontroll

Seriøsitetskrav og krav til aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv (eInnsyn)

Krav til aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv

Oslomodellen består også av krav til aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv (heretter omtalt som aktsomhetsvurderinger). Disse kravene ble tidligere omtalt som sosiale krav, men har nå fått nytt navn og det er innført en mer systematisk metode for arbeidet. Dette er gjort for å presisere leverandørens plikt til å gjennomføre spesifikt angitte prosesser for å ivareta rollen som samfunnsansvarlig leverandør.

Målet med kravene til aktsomhetsvurderinger er å ivareta grunnleggende menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, internasjonal humanitærrett, samt forebygge og hindre miljøødeleggelser og korrupsjon i leveranser til Oslo kommune. Krav til aktsomhetsvurderinger er kontraktskrav og gjelder i alle kontrakter (i motsetning til tidligere, hvor kravene kun gjaldt varekontrakter og vareelement i andre kontrakter).

Aktsomhetsvurderinger er en prosess der leverandører kartlegger, forebygger, begrenser og gjør rede for hvordan de håndterer eksisterende og potensielle negative konsekvenser for mennesker, samfunn og miljø som følger av deres virksomhet. Kravene til aktsomhetsvurderinger bygger på samme metodikk som åpenhetsloven, men de går lengre. Oslomodellens krav til aktsomhetsvurderinger omfatter alle selskaper, uansett størrelse og inkluderer arbeid med å hindre miljøødeleggelser og korrupsjon, i tillegg til å ivareta menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter.

Aktsomhetskravene består av to alternative kravsett. Kravsett A består av alminnelig kvalifikasjonskrav og alminnelig kontraktskrav, mens kravsett B består forenklet kvalifikasjonskrav og forenklet kontraktskrav. Kravsett A skal i utgangspunktet benyttes, med mindre vilkårene for å benytte kravsett B er oppfylt.

Begge kravsettene består av plikt til å utføre aktsomhetsvurderinger, plikt til å medvirke i kontraktsoppfølgingen og sanksjoner ved manglende ivaretakelse av krav til aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv.

Krav til aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv (eInnsyn)

Tips til leverandører om krav til aktsomhetsvurderinger

Instruks for Oslo kommunes anskaffelser

Oslomodellen består også av en instruks til kommunens virksomheter, som gir sentrale føringer for blant annet hvordan Oslomodellens krav skal anvendes.

Instruks til kommunens virksomheter

Nyttige lenker