Klima- og miljøkrav

Kommunens anskaffelser skal brukes som et virkemiddel for å nå målsettinger om å redusere og resirkulere avfall, utvikle mer miljøvennlige transportløsninger og redusere forbruk av energi og utslipp av klimagasser.

Til kommunens leverandører

EU iverksetter sanksjoner mot Russland etter Russlands invasjon i Ukraina. Norske myndigheter støtter opp om dette. Som leverandører til Oslo kommune gjøres dere oppmerksomme på at kommunens anskaffelsesveiledning til kommunens virksomheter/oppdragsgivere er oppdatert.

Oslo kommune skal bruke anskaffelser som et kraftfullt virkemiddel i arbeidet med å akselerere det grønne skiftet, nå klimamålene og implementere sirkulær økonomi-tankegang. Oslo kommunes anskaffelsesstrategi understøtter byrådets visjon om en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle.

Krav til transport

For å nå Oslo kommunens mål om reduksjon av klimagassutslipp og forbedring av lokal luftkvalitet stilles det krav til transport i kommunens anskaffelser. Fra 1.1.2025 skal alle leveranser/oppdrag for Oslo kommune der transport er en del av ytelsen, foretas ved hjelp av nullutslipps- (dvs. batterielektrisk eller hydrogen) eller biogassteknologi som minimum oppfyller euroklasse 6/VI.

Utslippsfrie bygge og anleggsplasser

For å nå Oslo kommunens mål om reduksjon av klimagassutslipp og forbedring av lokal luftkvalitet stilles det krav fossil- og utslippsfrie bygg og anleggsplasser i kommunens anskaffelser. Fra 1.1.2025 skal alle kommunens bygg- og anleggsplasser være utslippsfrie, og transport av masser skal gjøres utslippfritt eller ved hjelp av biogassteknologi. Inntil 2025 vil kommunen bruke tildelingskriterier for å premiere utslippfrie løsninger.

Bærekraftig og ansvarlig forbruk

Sirkulær økonomi og fremtidens forbruk

«Framtidens forbruk - strategi for bærekraftig og redusert forbruk 2019 - 2030» ble vedtatt av bystyret desember 2019. Strategien handler om at kommunen vil tilrettelegge for et mer bærekraftig forbruk, der fokuset skal flyttes fra å kjøpe nytt til i større grad å ta vare på tingene man har; dele, bytte, oppgradere, fornye og reparere. Strategien vil også inkludere viktigheten av å redusere materielt forbruk gjennom anskaffelser, ved bl.a. å fremme behovsvurderinger, og å prioritere produkter som har komponenter av gjenvunnet materiale, lang levetid, garantiordninger, reparasjonsmuligheter, returordninger og gjenvinnbarhet.

Bærekraftig mat og drikke

Byrådet har høye ambisjoner innenfor området bærekraftig mat og drikke. Som en del av oppfyllelse av bærekraftsmålene skal Oslo kommune jobbe aktivt med å

  • arbeide for å redusere matsvinnet i egne virksomheter og per innbygger med 50 % innen 2030
  • halvere kjøttforbruket i Oslo kommunes kantiner og institusjoner (innen utgangen av 2023)
  • innføre vegetarmat som standardvalg på kommunale arrangementer
  • alltid tilby et fullverdig vegansk alternativ
  • stille krav om bærekraftig produksjon og god dyrevelferd ved kommunale innkjøp av kjøtt og animalske produkter, for eksempel gjennom krav til dyrevernmerking
  • oppnå 50 % økologisk mat av det totale matinnkjøpet til kommunen
  • fremme bruk av klimavennlige menyer med sesongbaserte varer

Handlingsplan mot plast

Oslo kommune har vedtatt en handlingsplan mot plastforurensning i Oslofjorden. I handlingsplanen står det blant annet at kommunen skal; 1) legge inn krav om redusert bruk av engangsprodukter i plast i nye samkjøps- og innkjøpsavtaler i kommunen, 2) vurdere om det skal stilles krav til bruk av gjenvunnet plast der dette kan gi gode og mer miljøvennlige løsninger/produkter, 3) legge til rette for størst mulig ombruk, materialgjenvinning, resirkulering, gjenbruk og deling. Kommunen skal også vurdere om det skal stilles krav til bruk av bioplast der dette kan gi gode og mer miljøvennlige løsninger/produkter.

Bruk av regnskogprodukter

Ikke-bærekraftig hogst av tropisk tømmer er en av de største truslene mot regnskogen. Avskogingen medfører en økning av klimagassutslippene. Ved kjøp av tømmer og trevirke forventes det at kommunens virksomheter stiller miljøkrav for å sikre en bærekraftig utvikling. Ut fra miljøhensyn skal ikke kommunens virksomheter anskaffe tropisk tømmer eller trevirke inntil det foreligger pålitelige sertifiseringsordninger som kan gi sikkerhet for at tømmeret eller trevirket stammer fra bærekraftig og lovlig hogst.

Grønt punkt

Oslo kommune er medlem i Grønt Punkt Norge. Som kontrollmedlem bidrar Oslo kommune til at det tas miljøansvar for emballasjen rundt varene vi kjøper inn, og at returordningen for emballasje får et stadig større omfang.

Nyttige lenker