Kommunal bolig

Søke kommunal bolig

Du kan søke om å leie kommunal bolig om du ikke klarer å skaffe deg en egnet bolig selv eller med annen offentlig hjelp. Du kan også søke om kommunal bolig hvis trenger spesiell tilpasning på grunn av alder, bevegelses- eller utviklingshemning.

Kommunal bolig er et midlertidig tilbud. Du kan bruke tiden du leier bolig til å planlegge hvordan du vil bo i fremtiden.

Hvis du tildeles kommunal bolig vil bydelen tilby deg å lage en boplan. I boplanen kan du planlegge om du skal fortsette å leie bolig eller om du kan kjøpe egen bolig. 

Her finner du mer informasjon om hvordan du setter opp en boplan

Dette kan du søke om

Oppfyller du kravene og blir prioritert, vil du få tilbud om leie av en kommunal bolig. Boligene har ulik standard og størrelse. Kommunen tilbyr også tilrettelagte og bemannede boliger.

Krav til søker

For å søke kommunal bolig må du

 • ha lovlig opphold i Norge.
 • ha bodd i Oslo i to år (unntak for flyktninger som skal førstegangsbosettes i Oslo etter avtale mellom staten og Oslo kommune).
 • ha fylt 18 år (unntak for Ungbo).
 • være uten bolig nå eller at nåværende leieforhold opphører innen 6 måneder uten mulighet for fornyelse.
 • ikke ha mer enn 1G (folketrygdens grunnbeløp) i formue, eller inntekt over 4G for enslig og 5G for par.

Du må også

 • ikke være i stand til å skaffe deg bolig på annen måte, eller
 • trenge en tilpasset bolig og ikke være i stand til å skaffe deg bolig på annen måte.

Hvis du oppfyller grunnvilkårene til å få kommunal bolig, vil bydelen gjøre en prioritering mellom de søkerne som har størst behov. Det er derfor ikke sikkert at du vil få kommunal bolig selv om du oppfyller grunnvilkårene.

Dette koster det

Husleien er basert på det som til enhver tid er lavest av gjengs leie og markedsleie. Dette varierer med størrelse og beliggenhet. Kommunale leietakere kan søke statlig bostøtte og kommunal bostøtte.  Dette kan gi deg lavere boutgifter.

Vi krever ikke depositum.

Slik søker du om å leie kommunal bolig

1. Finn frem disse vedleggene

Legg alltid ved

 • bostedsattest (fås fra skatteetaten)
 • opplysning om nåværende bolig (som leiekontrakt eller bekreftelse fra institusjon)
 • utskrift av likning med skatteavregning for siste likningsår (fås hos skatteetaten)
 • lønns- og/eller trygdeslipp for de to siste månedene
 • leieavtale og eventuell oppsigelse hvis du leier bolig

Legg ved om det er aktuelt for deg

 • bekreftelse på opphør av nåværende boforhold
 • dokumentasjon på alle andre inntekter, gjeld og formue
 • separasjons- eller skilsmissebevilling
 • samværsavtalec som spesifiserer daglig omsorg for barn
 • bekreftelse på barnebidrag 
 • bekreftelse på sosiale eller medisinske problemer
 • rapport fra ergoterapeut eller fysioterapeut ved behov for tilpasset bolig 

2. Fyll ut søknadsskjemaet og signer

Dersom du trenger hjelp med utfylling av søknaden, kan du ta kontakt med boligkontoret i bydelen der du bor.  

Velg din bydel under for å se søknadsskjema og adresse. 

Søk om å leie kommunal bolig

Jeg er usikker på bydel, men vet adressen

3. Send inn søknaden med vanlig post eller ta det med til boligkontoret i bydelen du er bosatt

Hvis du har en aktiv sosialsak hos NAV, søker du i den bydelen NAV-kontoret er.

Dette skjer videre

 • Vi behandler søknaden så snart som mulig.
 • Hvis vi ikke tar en avgjørelse innen én måned, får du skriftlig beskjed om grunnen til dette og opplysning om når du kan forvente svar på søknaden.
 • Vi vurderer om du oppfyller grunnvilkårene for kommunal bolig. Er det flere søkere enn ledige boliger, må vi prioritere søkerne med størst behov.
 • Du får tilsendt et skriftlig svar som beskriver hva slags bolig du har fått og hvem du kan kontakte om du har spørsmål.
 • Etter at du har mottatt positivt vedtak om leie av kommunal bolig, vil du vanligvis bli tildelt en bolig i løpet av seks måneder.
 • Leieavtalen inngår du med Boligbygg eller bydelen din. Den varer vanligvis i tre til fem år og kan forlenges dersom du fortsatt oppfyller grunnvilkårene for å leie kommunal bolig.

Klage

Du må klage innen tre uker fra du mottar vedtaket. Klagen må inneholde begrunnelse for klagen og eventuelle nye opplysninger og dokumentasjon. Send klagen til boligkontoret som har fattet vedtaket.