Søke kommunal bolig

Her kan du søke om å leie kommunal bolig i Oslo, fornye leiekontrakt eller bytte kommunal bolig.

Om tilbudet

Kommunal bolig er et tilbud til deg som:

 • ikke klarer å skaffe deg en egnet bolig selv eller med annen offentlig hjelp

eller

 • trenger spesiell tilpasning på grunn av alder, bevegelses- eller utviklingshemning

Du kan søke om å leie kommunal bolig i den bydelen du bor i.

Kommunal bolig er et midlertidig tilbud. Leietiden er vanligvis 3-5 år.

Krav til søker

 • Du må ha lovlig opphold i Norge.
 • Du må ha bodd i Oslo i 2 år (unntak for flyktninger som skal bosettes etter avtale mellom staten og Oslo kommune).
 • Du må ha fylt 18 år (unntak for Ungbo).
 • Du må være uten bolig nå, eller at nåværende leieforhold opphører innen 6 måneder uten mulighet for fornyelse.
 • Du må ha mindre enn 1G (folketrygdens grunnbeløp) i formue, eller inntekt under 4G for enslig og 5G for par.
 • Du klarer ikke å skaffe deg en egnet bolig selv eller med annen offentlig hjelp, eller du trenger spesiell tilpasning på grunn av alder, bevegelses- eller utviklingshemning.

Trenger du tilrettelagt bolig? Se hvordan du søker boliger for eldre, syke, funksjonshemmede og andre som har behov for tilrettelagt bolig.

Er du mellom 17 og 23 år? Da kan du søke om Ungbo-bolig.

Slik søker du om kommunal bolig

Du kan søke om kommunal bolig i den bydelen du bor i. Har du en aktiv sosialsak hos NAV, velg den bydelen NAV-kontoret er i.

Digital søknad

Beboere i bydelene Gamle Oslo og Vestre Aker kan søke om kommunal bolig digitalt. Dette er et prøveprosjekt i Oslo kommune.

Fyll ut digital søknad (kun for innbyggere i Gamle Oslo og Vestre Aker)

Søknad på papir

Du finner søknadsskjemaet ved å velge bydelen din under. Send inn søknaden og dokumentasjonen med vanlig post til boligkontoret i bydelen du er bosatt i.

Dette må du legge ved søknaden

Hvis det aktuelt for deg, må du også legge ved:

 • dokumentasjon på alle andre inntekter, gjeld og formue
 • foreldresamarbeidsavtale (samværsavtale) som spesifiserer daglig omsorg for barn
 • bekreftelse på barnebidrag
 • bekreftelse på sosiale eller medisinske problemer som er relevant for boligsøknaden
 • rapport fra ergoterapeut eller fysioterapeut ved behov for tilpasset bolig

Dette skjer videre

Bydelen behandler søknaden så snart som mulig. Hvis bydelen ikke tar en avgjørelse innen én måned, får du skriftlig beskjed om grunnen til dette og opplysning om når du kan forvente svar på søknaden.

Bydelen vurderer om du oppfyller kravene for kommunal bolig. Er det flere søkere enn ledige boliger, må bydelen prioritere mellom søkerne som har størst behov for en bolig. Det er derfor ikke sikkert at du vil få kommunal bolig selv om du oppfyller grunnvilkårene.

Hvis du får tildelt kommunal bolig

 • Du får et skriftlig svar som beskriver hva slags bolig du har fått og hvem du kan kontakte om du har spørsmål.
 • Du vil vanligvis bli tildelt en bolig i løpet av seks måneder. Du kan ikke velge mellom flere boliger.
 • Du går på visning før du inngår leieavtale. Leieavtalen inngår du med Boligbygg eller bydelen din.
 • Du får tilbud fra bydelen din om å lage en boplan. I boplanen kan du planlegge om du skal fortsette å leie bolig eller om du kan kjøpe egen bolig.
 • Leiekontrakten varer vanligvis mellom 3 og 5 år. Har du behov for kommunal bolig etter at leiekontrakten din har løpt ut, må du søke på nytt.

Husleie og depositum

Husleien varierer med boligens størrelse, standard og beliggenhet. Den er vanligvis lavere enn prisen for å leie en tilsvarende bolig ute på markedet. Les mer om husleie.

Trenger du støtte til å betale husleie, kan du søke om bostøtte.

Vi krever ikke depositum.

Klage

Du kan klage innen tre uker fra du mottar vedtaket. Klagen må inneholde begrunnelse for klagen og eventuelle nye opplysninger og dokumentasjon. Send klagen til boligkontoret som har fattet vedtaket.

Lenker

Instruks om tildeling av kommunal bolig i Oslo kommune

Forskrift om tildeling av kommunal bolig (Lovdata)

Slik behandles dine personopplysninger

Oslo kommunes personvernerklæring for kommunal bolig (PDF)