Bostøtte for leietakere i kommunal bolig

Kommunal bostøtteordning skal gjøre det mulig for deg med lave inntekter og høye boutgifter å leie kommunal bolig i Oslo. Alle som bor i kommunalt disponerte boliger kan søke om bostøtte for leietakere i kommunal bolig.

Hva kan du søke om?

Bostøtte for kommunale leietakere er behovsprøvd. Støtten beregnes på bakgrunn av husstandens boutgifter, samlede inntekt og antall personer i husstanden.

Krav til søker

Søknadsfrist

Du kan søke hele året.

Slik søker du om bostøtte for leietakere i kommunal bolig

1. Du trenger disse vedleggene:

  • Kopi av siste husleiegiro og leiekontrakt
  • Utskrift av likningattest (fås hos Skatteetaten). Ta kontakt med boligkontoret i bydelen din for å høre om du skal sende inn ligning fra ett eller to år tilbake i tid. 

2. Fyll ut søknadsskjemaet

  • Dersom du trenger hjelp med utfylling av søknaden, kan du ta kontakt med boligkontoret i bydelen der du bor. 

Du finner søknadsskjema sammen med kontaktinformasjonen til din bydel. 

Søk om eller kontakt oss om bostøtte for leietakere i kommunal bolig

Jeg er usikker på bydel, men vet adressen

3. Signer skjemaet og send det til boligkontoret i din bydel med vanlig post

Hva skjer videre?

Søknader behandles fortløpende hver måned.

Innvilget bostøtte kommer til fratrekk på husleieblanketten. Det vil si at det du skal betale i husleie blir mindre enn det som er avtalt i kontrakten.

Klage

Klagefrist er tre uker fra du mottar vedtaket. Klagen må inneholde begrunnelse for klagen og eventuelle nye opplysninger og dokumentasjon. Send klagen til boligkontoret som har fattet vedtaket.