Til innhold

Bostøtte for leietakere i kommunal bolig

Kommunal bostøtteordning skal gjøre det mulig for deg med lave inntekter og høye boutgifter å leie kommunal bolig i Oslo. Alle som bor i kommunalt disponerte boliger kan søke om bostøtte for leietakere i kommunal bolig.

Hva kan du søke om?

Bostøtte for kommunale leietakere er behovsprøvd. Støtten beregnes på bakgrunn av husstandens boutgifter, samlede inntekt og antall personer i husstanden.

Krav til søker

  • Søker må ha fått vedtak om rett til å leie kommunalt disponert bolig.
  • Søker må ha søkt om statlig bostøtte, og gitt fullmakt til at kommunen får den statlige bostøtten.
  • Boligen må være en kommunalt disponert bolig med gjengs leie eller markedsleie.

Søknadsfrist

Du kan søke hele året.

Slik søker du om bostøtte for leietakere i kommunal bolig

1. Du trenger disse vedleggene:

  • Kopi av siste husleiegiro og leiekontrakt
  • Strøm skal ikke dokumenteres
  • Ligningsopplysninger innhentes maskinelt og behøver ikke dokumenteres

2. Fyll ut søknadsskjemaet

  • Dersom du trenger hjelp med utfylling av søknaden, kan du ta kontakt med boligkontoret i bydelen der du bor. 

3. Signer skjemaet og send det til boligkontoret i din bydel med vanlig post

Hva skjer videre?

Søknader behandles fortløpende hver måned.

Innvilget bostøtte kommer til fratrekk på husleieblanketten. Det vil si at det du skal betale i husleie blir mindre enn det som er avtalt i kontrakten.

Klage

Klagefrist er tre uker fra du mottar vedtaket. Klagen må inneholde begrunnelse for klagen og eventuelle nye opplysninger og dokumentasjon. Send klagen til boligkontoret som har fattet vedtaket.

Søk om eller kontakt oss om bostøtte for leietakere i kommunal bolig

Jeg er usikker på bydel, men vet adressen