Berørte områder av ny vannforsyning i Oslo

Se hvordan du blir berørt av at Oslo bygger ny vannforsyning. Her finner du informasjon om planlagt arbeid og ulike tiltak i områdene som blir berørt.

Se om du blir berørt

Se om du blir berørt, og hvordan du blir berørt av arbeidet.
Les om våre ulike rigg- og anleggsområder og tunneltraseér.

Brukere på PC eller nettbrett: du kan søke opp adressen din for å se om din bolig ligger innenfor planområdet til prosjektet i venstre hjørne av kartet.
Brukere på mobil: ruk pilene til høyre for å fine adressesøk og se hele kartet.

Se kart og søk opp din adresse

Disse områdene blir berørt

Utbyggingen av ny vannforsyning til Oslo strekker seg over et stort område, og det vil pågå særlig mye arbeid vest i Oslo ved Huseby i Bydel Vestre Aker, og øst og nord i byen ved Stubberud i Bydel Alna og på Oset ved Maridalsvannet i Bydel Nordre Aker. Under kan du lese mer hva som skjer i de ulike områdene som blir berørt av prosjektet, og hvilke tiltak som blir gjort når det kommer til støy, støv og trafikk.

Vestre Aker

Deler av tunnelen som leder vann fra Holsfjorden til Oslo vil gå under bakken fra kommunegrensen i Bærum under Røa til Huseby. Under Husebyskogen bygges det et gigantisk og topp moderne vannbehandlingsanlegg som skal kunne forsyne hele Oslos befolkning med rent drikkevann.

Anlegget vil fungere som en reserve til Maridalsvannet og Oset vannbehandlingsanlegg ved Kjelsås i Oslo. Den eneste synlige installasjonen i selve Husebyskogen blir et luftetårn for anlegget, i utkanten av skogen.

I tilknytning til det underjordiske vannbehandlingsanlegget bygges det en adkomsttunnel for daglig transport i driftsfasen, samt et driftsbygg for blant annet overvåking av vannbehandlingsanlegget. Dette skal ligge på Husebyjordet over veien for Huseby skole. I forbindelse med byggingen av tunnel og vannbehandlingsanlegg er Husebyjordet riggområde, og det foregår massetransport og transport av utstyr og materiell herfra.

Ullern

Det etableres en adkomsttunnel ved Husebybakken Skipark bak Smestad gjenbruksstasjon. Her er det riggområde, og det transporteres masser og annet utstyr og materiell i byggeperioden. Når prosjektet er ferdig vil den eneste synlige installasjonen være en portal.

Mellom Sollerudstranda og Huseby bygges det en tunnel som skal lede overskuddsvann fra vannbehandlingsanlegget ut i fjorden når anlegget er i drift.

Nordre Aker

Det bygges en ny vannforsyningstunnel fra det eksisterende vannbehandlingsanlegget på Oset via Disen og videre til Sinsen. Tunnelen på ca. 3 kilometer drives konvensjonelt med boring og sprengning. Hovedriggområdet blir på Oset. Steinmassene fra denne tunnelen transporteres ut via den eksisterende anleggsveien mellom Oset og Maridalsveien ved Brekke.

På Disen vil det etableres et begrenset rigg- og anleggsområde for etablering av kobling mellom ny tunnel og eksisterende, lokalt vannforsyningsnett og rømningsvei ved eksisterende pumpehus på Disen. Den eneste synlige installasjonen etter avsluttet anleggsfase blir et mindre bygg på om lag 25 m² på Disen.

Sagene

I Bjølsendumpa i Bydel Sagene skal man koble seg til eksisterende vannforsyningsnett på Akerselvas østside. Eneste synlige installasjon etter endt anleggsfase blir et mindre bygg på om lag 10 m².

Noen innbyggere i bydelen vil også kunne påvirkes når tunnelboremaskinen som borer rentvannstunnelen mellom Stubberud og Huseby passerer området.

Alna

Stubberud i Bydel Alna er hovedriggområdet for den 11 kilometer lange rentvannstunnelen som skal gå mot Huseby i Vestre Aker og bores med tunnelboremaskin. Det drives også en tunnel med konvensjonell boring og sprengning i retning de planlagte beredskapsbassengene under bakken øst for Trosterud. Beredskapsbassengene vil ha en størrelse på ca. 50 000m3.

Overskuddsmasse fra hele tunnelstrekningen fra Huseby via Sagene til Trosterud skal tas ut på Stubberud, og kjøres ut på E6.

På Haugerud vil det bli etablert en rømningsutgang på ca. 50m² ved parkeringsanlegget øverst i Haugerudveien.

Bjerke

I Bydel Bjerke vil det ikke bli synlige installasjoner over bakken, og innbyggerne vil kun påvirkes når tunnelboremaskinen som borer rentvannstunnelen mellom Stubberud og Huseby passerer området.

Lier, Hole og Bærum kommune

Det bygges et vanninntak fra Holsfjorden ved Vefsrud i Lier kommune. Fra Vefsrud skal det bygges en 19 kilometer lang råvannstunnel under bakken gjennom Lier, Hole og Bærum kommune, til Huseby vest i Oslo. Tunnelen vil i hovedsak gå dypt under bakken.

Les hvordan og når vi skal bygge ny vannforsyning i Oslo.

Tiltak (trafikksikring, støy, støv, transportveier osv.)

Det kan være belastende å ha et stort anleggsprosjekt der man bor. I prosjektet gjør vi omfattende tiltak for trafikksikring, og tiltak mot støy og støv. Generelt er det strenge retningslinjer og regelverk som prosjektet må forholde seg til, både når det gjelder støy, forurensning og vibrasjoner.

I forkant av oppstart av arbeider har det blitt gjort en rekke støymålinger, støvmålinger, bygningsbesiktigelser og målinger av bevegelser i bygninger og grunn (setningsmåling) innenfor de ulike områdene som blir berørt av prosjektet. Målinger av støy, støv, vibrasjoner og bevegelser i grunnen pågår gjennom hele prosjektet.

En rekke tiltak for å begrense belastningen fra prosjektet er på plass eller planlagt for områdene hvor arbeidene pågår. Dette innebærer blant annet spyling av kjøretøy og masser før utkjøring på vei, samt rengjøring av vei, støydemping av tunnelvifter og utplassering av trafikkvakter.

I kartet nedenfor kan du se flere detaljer som viser hvilke tiltak som blir gjort i ditt område. Her kan du også se hvor trafikken fra prosjektet vil bevege seg.

Se kart med beskrivelser av hva som vil skje i ditt område

Slik følger du prosjektet

Arbeidstider

Her er en generell oversikt over de overordnede arbeidstidene i prosjektet. Noen steder er arbeidstidene innskjerpet. De nærmeste naboene vil også få detaljert informasjon gjennom egne infoskriv i postkassen. Les mer om avbøtende tiltak og se kart

Arbeid over bakken

 • Arbeidstider: I dagsoner (utenfor tunnel og inntil 50 meter inn i tunnelen) skal støyende arbeider kun skje mandag til fredag klokken 07.00-19.00, og lørdager og dagen før en helligdag mellom kl. 08.00 og 16.00. Transport og annet arbeid kan også skje i andre tidsrom så lenge det er innenfor støykravene.

Arbeid under bakken

 • Sprengning under bakken skal kun skje mellom 07:00 og 23:00 på hverdager. Lørdag og dagen før helligdag skal sprengning kun skje mellom klokken 08:00 og 16:00. Søndager og helligdager er sprengning ikke tillatt. Andre arbeider under bakken kan gjøres dersom de ikke overskrider grenseverdier.

Sprengningsvarsel på SMS

Du kan melde deg på SMS-varsling for sprengning. Da vil du få en SMS med varsel før hver sprengning.

 • Sprengningsvarsel Bydel Vestre Aker og Bydel Ullern: Du kan melde seg på tjenesten ved å sende SMS: HUSEBYJORDET, SOLLERUDSTRANDA, SOLLERUDSTRANDA-NORD eller HUSEBYBAKKEN nummer 27 333. Du melder deg av tjenesten ved å sende SMS: f.eks. HUSEBYJORDET STOPP til nummer 27 333.
 • Sprengningsvarsel for Oset og Stubberud: Se informasjon om hvordan du melder deg på sprengingsvarsel HER.

Tunnelboremaskiner

Vi skal bruke tunnelboremaskiner til å lage tunnelene som skal føre vann fra Holsfjorden og inn til Oslo og deretter frakte det rensede vannet ut til hele byen. Vi har valgt å bruke tunnelboremaskiner for å spare tid og penger, det er mer skånsomt for klima og miljø, og det blir mindre plagsomt for dem som bor i nærheten av tunnelen.

Når og hvor borer vi?

Den første maskinen startet fra Holsfjorden i januar 2023, den andre starter fra Huseby i februar 2023, og de to møtes i 2026. Mellom Huseby og Stubberud i Bydel Alna i Oslo, vil starte opp fra Stubberud i 2024 og være fremme på Huseby i løpet av 2026.

Bydel vestre Aker

 • Vi forventer at maskinen som starter fra Huseby i 2023 vil nå bebygget område i Bydel Vestre Aker løpet av våren 2023.

Bærum

 • Vi forventer at maskinen som starter fra Huseby vil komme inn i Bærum senhøsten 2023 og deretter bruke 3-4 måneder på å nå område uten bebyggelse. Begge tunnelboremaskinene vil trolig nå bebygde områder i Lommedalen fra hver sin kant i løpet av 2025.

Bydel Alna

 • Informasjon om maskinen som skal bore tunnelen mellom Alna og Huseby fra 2024, kommer senere.

Hvem kommer til å høre tunnelboremaskinen?

På kartet, ser du traseen som tunnelboremaskinen er gitt tillatelse til å bore innenfor. En del av de som bor innenfor denne traseen vil komme til å høre maskinen. Traseen er 400 meter bred, mens tunnelen som bores bare er 5,2 meter i diameter. Jo lenger unna den nøyaktige ruten til tunnelboremaskinen ditt hus ligger, jo mindre sannsynlig er det at du vil høre den, selv om du bor innenfor traseen. Fordi vanntunnelene er regnet som kritisk infrastruktur som må beskyttes, kan vi ikke vise nøyaktig hvor maskinen skal gå og hvem som vil kunne høre maskinen mest. Bor du innenfor eller i nærheten av traseen, kan du gjerne ringe oss på telefon: 23 44 00 44 og få informasjon tilknyttet din bolig. Når maskinen er noen uker unna, sender vi brev og SMS til dem som våre beregninger viser at vil høre mest til maskinen.

Kartutsnitt over hvor tunnelboremaskinen er gitt tillatelse til å bore innenfor.
Kartutsnitt over hvor tunnelboremaskinen er gitt tillatelse til å bore innenfor. Bilde: Oslo kommune

Hvordan og hvor lenge vil naboer merke støy?

En del naboer vil kunne høre maskinen, men den lager ikke rystelser som ved sprengning. De som bor rett over eller i nærheten av der tunnelboremaskinen går, vil kunne høre en durelyd som kan sammenlignes med en vaskemaskin som sentrifugerer eller maskindur fra et kjøretøy eller skip. Lyden er ikke høy, men fordi den kan høres mange timer om dagen, vil den kunne være forstyrrende og plagsom for noen.

Maskinene jobber hele døgnet, men i ulike faser. Det vil variere hvor lenge man hører lyden, noen vil høre den i noen dager, mens andre vil kunne høre den i to, tre, eller maksimalt fire uker.

Kontakt oss

Kontakt oss om du blir veldig plaget av støy, så kan vi fortelle deg om lyden kommer til å bli høyere eller om maskinen allerede er på vei bort fra huset ditt. Noen vil kanskje velge å tilbringe noen dager hos venner, familie eller på hytta. For andre kan det være en god løsning å bo noen netter på hotell, betalt av prosjektet.

Kontakt oss på telefon: 23 44 00 44 eller e-post nabo@vav.oslo.kommune.no, så finner vi sammen ut hva som vil fungere best for deg og din familie. Kontakter du oss på telefon, har vi lov til å fortelle deg om ditt hus er like over maskinen eller lenger unna, og cirka når den vil være under ditt hus.

Energibrønner

Erstatning og midlertidige løsninger

Vann- og avløpsetaten har engasjert Futurum Energi for å kartlegge energibrønner i prosjektets påvirkningssone og for å lage en individuell risikobasert plan for energibrønnene. Dersom det er sannsynlig at brønnen kommer i konflikt med tunnelen kommer vi til koble fra brønnen og sette oppvarming på elektrisk drift, samt kontrollere energibrønnens funksjon og sette brønnen i drift igjen etter at tunnelarbeidene har passert. Vann- og avløpsetaten dekker hele strømregningen i perioden brønnen er tatt ut av drift. Dersom energibrønnen skulle bli ødelagt i forbindelse med tunnelarbeidene står prosjektet ansvarlig for å bore og betale for en erstatningsbrønn med like god kapasitet som den opprinnelige brønnen.

Etablering av nye brønner er ikke tillatt i anleggsperioden

Anleggsarbeidene kan påvirke/skade energibrønner langs tunneltraséen. Før og under anleggsperioden vil det ikke være tillatt å bore energibrønner i hensynssonen til prosjektet. Når arbeidene er ferdigstilt, vil det igjen være mulig å sende individuelle søknader til Vann- og avløpsetaten, og det vil i hvert enkelt tilfelle bli tatt stilling til om energibrønner kan godkjennes eller ikke. Det gis ikke kompensasjon til grunneiere som ikke får anledning til å etablere energibrønner.

Kartlegging og påvirkning av energibrønner

Alle eksisterende energibrønner og drikkevannsbrønner skal være registrert i Nasjonal Grunnvannsdatabase. Borefirmaet som har utført boringen skal snarest, og senest innen tre måneder etter utført boring, rapportere inn brønnen til Norges geologiske undersøkelser (NGU). Er din brønn innenfor plangrensen, og du er usikker på om den er registrert, kan du søke i databasen:

Om du ikke finner din brønn registrert i databasen, ta kontakt med firmaet som har utført boringen. Hvis brønnen er boret for flere år siden og du ikke vet hvem som har utført arbeidet, kan du registrere brønnen selv. Følg instruksjonene i skjemaet:

Når alle brønner er registrert, har vi god oversikt og kan lettere unngå skader fra arbeid under bakken.

Rammer og regelverk

Det er en rekke faste regler og rammer som prosjektet må forholde seg til. Noen krav i prosjektet er også strengere enn i de fleste andre prosjekter. Prosjektet følger blant annet støykrav for industristøy i stedet for anleggsstøy fordi det skal pågå i lang tid.

I lenken under kan du blant annet lese mer om:

 • støykrav
 • behandling av støv
 • vibrasjoner fra anleggsarbeid
 • trafikkregler for anleggstrafikk

Les mer om regelverk og rammer for prosjektet


Mer informasjon om Ny vannforsyning Oslo