Berørte områder av ny vannforsyning i Oslo

Se hvordan du blir berørt av at Oslo bygger ny vannforsyning. Her finner du informasjon om planlagt arbeid og ulike tiltak i områdene som blir berørt.

Se om du blir berørt

Se om du blir berørt, og hvordan du blir berørt av arbeidet.
Les om våre ulike rigg- og anleggsområder og tunneltraseér.

Brukere på PC eller nettbrett: du kan søke opp adressen din for å se om din bolig ligger innenfor planområdet til prosjektet i venstre hjørne av kartet.
Brukere på mobil: ruk pilene til høyre for å fine adressesøk og se hele kartet.

Se kart og søk opp din adresse

Disse områdene blir berørt

Utbyggingen av ny vannforsyning til Oslo strekker seg over et stort område, og det vil pågå særlig mye arbeid vest i Oslo ved Huseby i Bydel Vestre Aker, og øst og nord i byen ved Stubberud i Bydel Alna og på Oset ved Maridalsvannet i Bydel Nordre Aker. Under kan du lese mer hva som skjer i de ulike områdene som blir berørt av prosjektet, og hvilke tiltak som blir gjort når det kommer til støy, støv og trafikk.

Vestre Aker

Deler av tunnelen som leder vann fra Holsfjorden til Oslo vil gå under bakken fra kommunegrensen i Bærum under Røa til Huseby. Under Husebyskogen bygges det et gigantisk og topp moderne vannbehandlingsanlegg som skal kunne forsyne hele Oslos befolkning med rent drikkevann.

Anlegget vil fungere som en reserve til Maridalsvannet og Oset vannbehandlingsanlegg ved Kjelsås i Oslo. Den eneste synlige installasjonen i selve Husebyskogen blir et luftetårn for anlegget, i utkanten av skogen.

I tilknytning til det underjordiske vannbehandlingsanlegget bygges det en adkomsttunnel for daglig transport i driftsfasen, samt et driftsbygg for blant annet overvåking av vannbehandlingsanlegget. Dette skal ligge på Husebyjordet over veien for Huseby skole. I forbindelse med byggingen av tunnel og vannbehandlingsanlegg er Husebyjordet riggområde, og det foregår massetransport og transport av utstyr og materiell herfra.

Ullern

Det etableres en adkomsttunnel ved Husebybakken Skipark bak Smestad gjenvinningsstasjon. Her er det riggområde, og det transporteres masser og annet utstyr og materiell i byggeperioden. Når prosjektet er ferdig vil den eneste synlige installasjonen være en portal.

Mellom Sollerudstranda og Huseby bygges det en tunnel som skal lede overskuddsvann fra vannbehandlingsanlegget ut i fjorden når anlegget er i drift.

Nordre Aker

Det bygges en ny vannforsyningstunnel fra det eksisterende vannbehandlingsanlegget på Oset via Disen og videre til Sinsen. Tunnelen på ca. 3 kilometer drives konvensjonelt med boring og sprengning. Hovedriggområdet blir på Oset. Steinmassene fra denne tunnelen transporteres ut via den eksisterende anleggsveien mellom Oset og Maridalsveien ved Brekke.

På Disen vil det etableres et begrenset rigg- og anleggsområde for etablering av kobling mellom ny tunnel og eksisterende, lokalt vannforsyningsnett og rømningsvei ved eksisterende pumpehus på Disen. Den eneste synlige installasjonen etter avsluttet anleggsfase blir et mindre bygg på om lag 25 m² på Disen.

Sagene

I Bjølsendumpa i Bydel Sagene skal man koble seg til eksisterende vannforsyningsnett på Akerselvas østside. Eneste synlige installasjon etter endt anleggsfase blir et mindre bygg på om lag 10 m².

Noen innbyggere i bydelen vil også kunne påvirkes når tunnelboremaskinen som borer rentvannstunnelen mellom Stubberud og Huseby passerer området.

Alna

Stubberud i Bydel Alna er hovedriggområdet for den 11 kilometer lange rentvannstunnelen som skal gå mot Huseby i Vestre Aker og bores med tunnelboremaskin. Det drives også en tunnel med konvensjonell boring og sprengning i retning de planlagte beredskapsbassengene under bakken øst for Trosterud. Beredskapsbassengene vil ha en størrelse på ca. 50 000m3.

Overskuddsmasse fra hele tunnelstrekningen fra Huseby via Sagene til Trosterud skal tas ut på Stubberud, og kjøres ut på E6.

På Haugerud vil det bli etablert en rømningsutgang på ca. 50m² ved parkeringsanlegget øverst i Haugerudveien.

Bjerke

I Bydel Bjerke vil det ikke bli synlige installasjoner over bakken, og innbyggerne vil kun påvirkes når tunnelboremaskinen som borer rentvannstunnelen mellom Stubberud og Huseby passerer området.

Lier, Hole og Bærum kommune

Det bygges et vanninntak fra Holsfjorden ved Vefsrud i Lier kommune. Fra Vefsrud skal det bygges en 19 kilometer lang råvannstunnel under bakken gjennom Lier, Hole og Bærum kommune, til Huseby vest i Oslo. Tunnelen vil i hovedsak gå dypt under bakken.

Les hvordan og når vi skal bygge ny vannforsyning i Oslo.

Tiltak (trafikksikring, støy, støv, transportveier osv.)

Det kan være belastende å ha et stort anleggsprosjekt der man bor. I prosjektet gjør vi omfattende tiltak for trafikksikring, og tiltak mot støy og støv. Generelt er det strenge retningslinjer og regelverk som prosjektet må forholde seg til, både når det gjelder støy, forurensning og vibrasjoner.

I forkant av oppstart av arbeider har det blitt gjort en rekke støymålinger, støvmålinger, bygningsbesiktigelser og målinger av bevegelser i bygninger og grunn (setningsmåling) innenfor de ulike områdene som blir berørt av prosjektet. Målinger av støy, støv, vibrasjoner og bevegelser i grunnen pågår gjennom hele prosjektet.

En rekke tiltak for å begrense belastningen fra prosjektet er på plass eller planlagt for områdene hvor arbeidene pågår. Dette innebærer blant annet spyling av kjøretøy og masser før utkjøring på vei, samt rengjøring av vei, støydemping av tunnelvifter og utplassering av trafikkvakter.

I kartet nedenfor kan du se flere detaljer som viser hvilke tiltak som blir gjort i ditt område. Her kan du også se hvor trafikken fra prosjektet vil bevege seg.

Se kart med beskrivelser av hva som vil skje i ditt område

Slik følger du prosjektet

Arbeidstider

Her er en generell oversikt over de overordnede arbeidstidene i prosjektet. Noen steder er arbeidstidene innskjerpet. De nærmeste naboene vil også få detaljert informasjon gjennom egne infoskriv i postkassen. Se kart over berørte områder og hvilke abøtende tiltak som er iverksatt de ulike stedene.

Arbeid over bakken

 • Arbeidstider: I dagsoner (utenfor tunnel og inntil 50 meter inn i tunnelen) skal støyende arbeider kun skje mandag til fredag klokken 07.00-19.00, og lørdager og dagen før en helligdag mellom kl. 08.00 og 16.00. Transport og annet arbeid kan også skje i andre tidsrom så lenge det er innenfor støykravene.

Arbeid under bakken

 • Sprengning under bakken skal kun skje mellom 07:00 og 23:00 på hverdager. Lørdag og dagen før helligdag skal sprengning kun skje mellom klokken 08:00 og 16:00. Søndager og helligdager er sprengning ikke tillatt. Andre arbeider under bakken kan gjøres dersom de ikke overskrider grenseverdier.
 • Prosjektets tunnelboremaskiner borer minst 50 meter under bakken, som regel dypere. Maskinen har tillatelse til å jobbe hele døgnet, men det er bare noen få steder at det er fare for at grenseverier overskrides. Beboere har da tilbud om å overnatte på hotell. (Se mer informasjon om tunnelboremaskiner nedenfor.)

Tunnelboremaskiner

Vi bruker tunnelboremaskiner til å lage tunnelene som skal føre vann fra Holsfjorden og inn til Oslo og deretter frakte det rensede vannet ut til hele byen. Tunnelboremaskinene borer minst 50 meter under bakken, som regel dypere.

Når og hvor borer vi?

To maskiner borer tunnelen mellom Holsfjorden og Huseby fra hver sin kant. Den første maskinen startet fra Holsfjorden i januar 2023, mens den andre startet fra Huseby i mars 2023. De to maskinene møtes rundt årsskiftet 2025/2026. Maskinen som skal bore tunnelen mellom Huseby og Stubberud i Bydel Alna i Oslo, startet opp fra Alna i desember 2023 og vil være fremme på Huseby i løpet av 2026.

 • Bydel Alna til Bydel Vestre Aker:
  Maskinen startet opp ved Alna senter i desember 2023. Den fortsetter mot Risløkka og Aker sykehus, videre til Sandaker, Sagene, nær Ullevål sykehus, Blindern og Vinderen, før den når endestasjonen Huseby. I 2024 er det få personer som vil høre maskinen, da den borer under områder som stort sett består av industri. Noen naboer i den videre traseen kan komme til å høre maskinen i en kortere periode. Disse vil få informasjon på forhånd.
  Kartillustrasjon som viser traseen tunnelboremaskinen borer innenfor
  Det avmerkede området viser traseen som tunnelboremaskinen har tillatelse til å bore innenfor.
 • Bydel Vestre Aker:
  Maskinen som startet fra Huseby i 2023 kunne høres av beboere i de sørlige delene av Røa, mellom Mærradalsbekken og Lysakerelva, våren og sommeren 2023. Maskinen har nå passert kommunegrensen og befinner seg under Bærum kommune.
 • Bærum:
  Maskinen som startet fra Huseby kom inn i Bærum kommune i slutten av august 2023. Den har nå passert Eiksmarka. Denne maskinen og maskinen som startet fra Huseby, vil etter planen nå bebygde områder i Lommedalen fra hver sin kant i løpet av 2025.

Hvem kommer til å høre tunnelboremaskinen?

En del av de som bor innenfor eller i nærheten av traseen som tunnelboremaskinene har tillatelse til å bore i, kan komme til å høre maskinene. I dette kartet (lenke)kan du undersøke om din bolig ligger innenfor traseen. Traseen er 400 meter bred, mens tunnelene som bores bare er henholdsvis 5,2 og 7 meter i diameter. Jo lenger unna den nøyaktige ruten til tunnelboremaskinen ditt hus ligger, jo mindre sannsynlig er det at du vil høre den, selv om du bor innenfor traseen. Fordi vanntunnelene er regnet som kritisk infrastruktur som må beskyttes, kan vi ikke vise nøyaktig hvor maskinen skal gå og hvem som vil kunne høre maskinen mest. Bor du innenfor eller i nærheten av traseen, kan du gjerne ringe oss på telefon 23 44 00 44 og få informasjon tilknyttet din bolig. Når maskinen er noen uker unna, sender vi brev og SMS til dem som våre beregninger viser at vil høre mest til maskinen.

Hvordan og hvor lenge vil naboer merke støy?

De som bor i nærheten av tunnelboremaskinens trasé, vil kunne høre en durelyd som kan sammenlignes med en vaskemaskin som sentrifugerer eller maskindur fra et kjøretøy eller skip. Maskinen lager ikke rystelser, men de som bor rett over traseen kan komme til å merke små vibrasjoner.

Det vil variere hvor lenge man hører lyden: noen vil høre den i noen dager, mens andre vil høre den i fire-fem uker. Tunnelboremaskinen går hele døgnet, de fleste dager unntatt søndager. Den utfører ulike operasjoner, og det vil variere om boringen skjer på dagen eller på natten.

Lyden er ikke høy, men fordi den kan høres av og på i 6-8 timer av gangen, 1-2 ganger i døgnet, vil det være forstyrrende og plagsomt for noen. Hvor høy lyden er i din bolig vil dessuten variere etter hvor dypt maskinen borer, hvilken etasje du bor i, om huset står på fjell eller løsmasser, og andre faktorer.

Kontakt oss

Kontakt oss om du blir veldig plaget av støy, så kan vi fortelle deg om lyden kommer til å bli høyere eller om maskinen allerede er på vei bort fra huset ditt. Noen vil kanskje velge å tilbringe noen dager hos venner, familie eller på hytta. For andre kan det være en god løsning å bo noen netter på hotell, betalt av prosjektet.

Kontakt oss på telefon: 23 44 00 44 eller e-post nabo@vav.oslo.kommune.no, så finner vi sammen ut hva som vil fungere best for deg og din familie. Kontakter du oss på telefon, har vi lov til å fortelle deg om ditt hus er like over maskinen eller lenger unna, og cirka når den vil være under ditt hus.

Energibrønner

Anleggsarbeidene kan påvirke eller skade energibrønner langs tunneltraséen, selv om det skjer med få brønner. Vann- og avløpsetaten kartlegger energibrønner i prosjektets påvirkningssone og erstatter ødelagte brønner. Det er viktig at alle energibrønner er registrert i den nasjonale databasen. Etablering av nye brønner er ikke tillatt i anleggsperiden. Les mer nedenfor.

Nasjonal Grunnvannsdatabase

Alle eksisterende energibrønner og drikkevannsbrønner skal være registrert i Nasjonal Grunnvannsdatabase, som føres av etaten Norges Geologiske Undersøkelse. På denne lenken kan du søke i databasen og undersøke om din brønn er registrert:

Om du ikke finner din brønn registrert i databasen, har du mulighet til å etterregistrere brønnen. Følg instruksjonene du finner på denne lenken:

Erstatning og midlertidige løsninger

Vann- og avløpsetaten har engasjert Futurum Energi for å kartlegge energibrønner i prosjektets påvirkningssone og for å lage en individuell risikobasert plan for energibrønnene. Dersom det er sannsynlig at en brønn kommer i konflikt med tunnelen, kobler vi fra brønnen og setter oppvarming på elektrisk drift. Vi kontrollerer energibrønnens funksjon og setter den i drift igjen etter at tunnelarbeidene har passert. Vann- og avløpsetaten dekker hele strømregningen i perioden brønnen er tatt ut av drift. Dersom energibrønnen skulle bli ødelagt i forbindelse med tunnelarbeidene, er prosjektet ansvarlig for å bore og betale for en erstatningsbrønn med like god kapasitet som den opprinnelige brønnen.

Etablering av nye energibrønner i regulert område

I området som er regulert til prosjektets arbeider, er det ikke mulig å etablere ny energibrønn før arbeidene i området er avsluttet. Når arbeidene er avsluttet eller tunnelarbeidene har passert din bolig, kan du søke Vann- og avløpsetaten om å etablere en ny brønn. Alle søknader behandles individuelt. Dersom brønnplasseringen ikke kan skade tunnelen, kan det bli gitt tillatelse å bore. Søknader som er sendt inn for tidlig vil bli avslått og må sendes inn på nytt når arbeidene er avsluttet.

Hvis du er usikker på om din bolig befinner seg i regulert område, kan du finne det ut ved å søke opp adressen din i dette kartet. Vil du ha informasjon om når arbeidene vil være avsluttet i ditt område, kan du kontakte oss på nabo@vav.oslo.kommune.no eller telefon 23 44 00 44.

Det gis ikke kompensasjon til grunneiere som ikke får anledning til å etablere energibrønner.

Rammer og regelverk

Det er en rekke faste regler og rammer som prosjektet må forholde seg til. Noen krav i prosjektet er også strengere enn i de fleste andre prosjekter. Prosjektet følger blant annet støykrav for industristøy i stedet for anleggsstøy fordi det skal pågå i lang tid.

I lenken under kan du blant annet lese mer om:

 • støykrav
 • behandling av støv
 • vibrasjoner fra anleggsarbeid
 • trafikkregler for anleggstrafikk

Les mer om regelverk og rammer for prosjektet


Mer informasjon om Ny vannforsyning Oslo