Kartprodukter og tegninger

Informasjon om hovedledningskart, situasjonskart, profiltegning, bunnledningsplan, kum- og ledningshøyder med mer.

Hovedledningskart

Et hovedledningskart viser hvor de kommunale vann- og avløpsledningene går. Kartet brukes ved søknad om forhåndsuttalelse, sluttdokumentasjon, boring av energibrønn og kapasitetsberegning.

  • Kart til byggesak/forhåndsuttalelse skal være i format A3 og målestokk 1:500. Målestokk 1:1000 kan brukes dersom det er nødvendig.
  • Kart i format A4 kan bestilles dersom du ikke skal bruke det i en byggesøknad, men bare ønsker en oversikt.
  • Ønsker du vektordata-format (SOSI, DXF, SHAPE eller DWG) må du bestille dette fra Underoslo.no.

Slik bestiller du hovedledningskart.

Situasjonskart (stikkledningskart)*

Situasjonskartet viser hvor de private vann- og avløpsrørene går fra den kommunale hovedledningen og inn til bygget. Kartet viser gjerne eventuell drenskum, stakekum, tidligere septiktank og noen ganger utvendig stoppekran.

Slik bestiller du situasjonsskart.

Bunnledningsplan*

Bunnledningsplan/ bunnledningstegning viser hvor private vann- og avløpsrør går i husets kjellerplan.

Slik bestiller du bunnledningsplan.

Stoppekranmål og anboringsmål*

Målsatt plassering for privat, utvendig hovedstoppekran (stengeventil) og for tilknytningspunkter til de offentlige hovedledningene.

Slik bestiller du stoppekranmål og anboringsmål.

Profiltegning*

Profiltegning er en snittegning (høydeprofil) for de private avløpsrørene.

Slik bestiller du profiltegning.

Kumtegning

  • En kumtegning viser rørføringer og ventiler i en kum.
  • Vi har ikke tegning av alle de kommunale kummene.
  • Tegninger av private kummer finnes vanligvis bare på større eiendommer med omfattende vann- og avløpsinstallasjoner.*

Slik bestiller du kumtegning.

Kum- og ledningshøyder

Høyder for ledningene i de kommunale kummene kan bestilles. Hvis du ønsker høyder for kummer som ikke allerede er innmålt, må vi foreta innmåling og da kan det ta inntil to uker før du mottar svar på bestillingen.

Slik bestiller du kum- og ledningshøyder.

* Med forbehold om feil

Vann- og avløpsetaten oppbevarer innsendt dokumentasjon for privat vann og avløp, men innestår ikke for kvaliteten eller korrektheten på dokumentene og tegningene.

NN2000: Overgang til nytt høydesystem påvirker alle våre kart og tegninger