Private avløpsledninger

Les om utbedring av lekkasjer, feilkoblede private avløpsledninger, tilknytning av boliger og frakobling av septiktanker (slamavskillere), og hva som er ditt og hva som er kommunens ansvar.

Hva er ditt ansvar?

Huseier har ansvar for avløpsledningene fra og med grunnmur og fram til og med tilknytnignspunktet på kommunal avløpsledning. Dette innebærer at du må holde avløpsledningene dine i forskriftsmessig stand.

Med avløpsvann forstås både sanitært og industrielt avløpsvann og overvann. Avløpsvann er både overvann (fra utendørs overflater og grunn) og spillvann (kloakkvann). Avløpsledninger inkluderer også tilhørende installasjoner som kummer og pumper. Dette kan du lese mer om i Sanitærreglementet for Oslo.

Matrikkelen gir informasjon om hvem som er huseier. Dersom du mener sameiet/borettslaget eller andre har ansvaret, må du ta opp dette direkte med dem.

Vi anbefaler at du vedlikeholder og har oversikt over tilstanden til avløpsledningene dine inne i bygningen din også, slik at du unngår mulige skader og erstatningsansvar.

Hva som menes med forskriftsmessig stand kan du lese mer om i forurensningsloven § 7 første og andre ledd, plan- og bygningsloven § 31-3 første ledd, og byggteknisk forskrift (TEK17) § 15-8 fjerde ledd bokstav f.

  • Hvis du er usikker på tilstanden på avløpsledningene dine, anbefaler vi at du hyrer inn et firma for å undersøke avløpsledningene. Dette må du dekke selv. En vanlig metode er filming med et spesialkamera.
  • Hvis du oppdager kloakklekkasje eller annet feil på avløpsledningene dine, må du kontakte fagfolk for hjelp og utbedringer.

Pålegg fra kommunen

Et pålegg er et krav om å rette opp en ulovlig tilstand eller å utføre en handling.

Kommunen kan pålegge huseier å undersøke eller utbedre avløpsledningene sine. Det er huseiers ansvar å hyre inn kvalifisert hjelp og dekke kostnadene.

Dette kan kommunen kreve:

  • Hvis avløpsledningene dine ikke er i forskriftsmessig stand, vil kommunen kreve at du utbedrer avløpsledningene dine.
  • Hvis kommunen oppdager en lekkasje på dine private avløpsledninger med tilhørende installasjoner, vil vi kreve at du utbedrer lekkasjen.
  • Hvis kommunen oppdager at du har avløpsledninger som er feilkoblet til kommunens overvannsledning, vil kommunen kreve omkobling.
  • Hvis vi får informasjon som viser at du har en septiktank (slamavskiller) tilkoblet kommunens avløpsledninger så vil vi pålegge deg å koble slamavskilleren fra den kommunale avløpsledningen. Når du skal koble fra slamavskilleren din bør du også undersøke tilstanden på resten av avløpsledningene dine, fordi gasser fra slamavskillere skader avløpsledninger.
  • Hvis du har et privat avløpsanlegg på eiendommen din, så må du ha en gyldig utslippstillatelse. Hvis din eiendom ligger 600 meter eller nærmere kommunale vann -og avløpsledninger, så kan vi normalt pålegge deg å knytte boligen din til kommunale vann- og avløpsledninger. Dersom du allerede er tilknyttet kommunalt drikkevann, vil vi vanligvis pålegge deg å tilknytte boligen din til kommunalt avløpsnett.

For å finne et firma som kan være behjelpelig med å utbedre avløpsledningen din anbefaler vi at du bruker f.eks. søkeordene "avløp rørfornying" når du søker på internett.

I forkant av et pålegg sender kommunen deg et varsel om pålegg. Varselet trenger du kun sende tilbakemelding på dersom du mener at kommunen har feil opplysninger eller om du allerede har utbedret forholdet. I pålegget varsler vi om at vi vurderer å fatte vedtak om tvangsmulkt. Kommunen fatter vedtak om tvangsmulkt hvis ikke pålegget er oppfylt innen tidsfristen. I vedtak om tvangsmulkt får du en ny frist for utbedring. Vi sender tvangsmulkten til innkreving etter at den nye fristen har gått ut dersom du ikke har dokumentert utbedringen.

Hvis du ønsker å søke om utsatt frist for utbedring, må du videresende skriftlig dokumentasjon fra et firma hvor firmaet bekrefter at de skal gjennomføre utbedringen. Dokumentasjonen må inneholde en endelig dato for når arbeidet skal være ferdig, med en begrunnelse på hvorfor de ikke kan overholde siste frist i saken.

Dette må du gjøre når du har fått pålegg fra oss

Hvis du har fått pålegg fra kommunen om å utbedre eller undersøke tilstanden på avløpsledningene dine, så må firmaet du hyrer inn fylle ut og sende inn et skjema til oss når utbedringen er gjort.

De må også sende oss en film som viser tilstanden på hele avløpsledningen etter at utbedringen en gjort. Filmen må oppfylle kriteriene som er gitt av følgende to skriv:

Firmaet du hyrer inn må gå god for at avløpsledningen din med tilhørende installasjonerer (for eksempel kummer) er tett fra og med grunnmur til bygningen på eiendommen til og med tilknytningspunktet mellom kommunal og privat avløpsledning.

Dersom firmaet sender byggesøknad til Plan- og bygningsetaten og/eller innhenter forhåndsuttalelse hos Vann- og avløpsetaten, må dere alltid sende inn ovennevnte skjema og film til postmottak@vav.oslo.kommune.no

Informasjon om dine avløpsledninger

Kommunen har arkiverte dokumenter over private avløpsledninger. Disse arkiverte dokumentene får vi som regel i forbindelse med byggesaker og forhåndsuttalelser. Det er du som eier av dine private avløpsledninger som har ansvaret for å sende inn oppdaterte og korrekte tegninger/dokumenter til oss. Kommunen tar derfor ikke ansvaret for om opplysningene i disse tegningene/dokumentene stemmer.

Hvis du lurer på hvor avløpsledningene dine ligger eller hvem du deler avløpsledninger med, kan du bestille eventuelle tegninger som vi har arkivert på eiendommen din. Du kan også sjekke tidligere byggesaker i Saksinnsyn.

Klage på avløpsledninger/-anlegg som ikke er forskriftsmessige

Om du ønsker å klage på tilstanden på dine avløpsledninger og du mener at det tidligere eiere/utbyggere/firmaer som har skylden, må du ta opp dette direkte med tidligere eiere/utbyggere/firmaer. Det er du som dagens eier av avløpsledningene som har ansvaret i dag.

Avløpsledninger du deler med flere

En avløpsledning som betjener flere husstander kalles for en felles avløpsledning. Dersom du deler avløpsledninger med flere naboer så, så har dere et felles ansvar for avløpsledningene. Om du er usikker på hvordan ansvaret fordeler seg så må du kontakte en jurist. Oppdager vi en lekkasje/feil på en felles avløpsledning, vil alle som bruker avløpsledningen få et pålegg om utbedring av lekkasjen/feilen fra oss.

Ved felles avløpsledninger bør du ha dokumenter på eierforhold eller ansvarsforhold. Disse er som regel tinglyste hos Kartverket. Dersom du ikke har en avtale med de andre eierne av en felles avløpsledning som du også eier, anbefaler vi at du tegner en avtale som tinglyses hos Kartverket.

Se eksempler på dokumenter til tinglysning

På kartverket.no kan du les mer om hvordan du går frem for å tinglyse dokumenter eller finne tinglyste dokumenter.

Søknadsplikt ved graving eller tilgang til kommunale vann- og avløpsanlegg

Du må sende en byggesøknad til Plan- og bygningstetaten når du skal skifte ut større deler av avløpsledningen eller grave. Som en del av byggesaken, må du først søke om en forhåndsuttalelse hos Vann- og avløpsetaten. Mer informasjon om dette kan du finne i

Vann- og avløpsetatens veileder til byggesak (PDF).

Du må søke om tillatelse dersom du skal jobbe i kommunale vann- og avløpsanlegg. Instruks for hvordan du går fram finner du her. Instruksen viser også hvordan du skal gå fram dersom du oppdager en feil på kommunale vann- og avløpsanlegg.