Overvannshåndtering

Overvann skal så langt som mulig håndteres på egen tomt og i åpne løsninger. Dette er viktig for å redusere faren for oversvømmelser og for å opprettholde vannets naturlige kretsløp. Gode overvannsløsninger bidrar også til å skape en trivelig og blågrønn by.

Overvann er et felles ansvar

Et viktig grunnprinsipp i Oslo kommunes overvannsstrategi er at vi alle har et ansvar for at overvann tas hånd om på en trygg og god måte. Vi må tåle mer og kraftigere regn i fremtiden, men sammen kan vi gjøre tiltak for å minske skadene og bruke vannet til noe positivt.

For å få til dette skal tretrinnsstrategien følges:

  1. Små nedbørsmengder infiltreres i grunnen.
  2. Større nedbørsmengder fordrøyes og forsinkes.
  3. Ekstreme nedbørsmengder ledes trygt videre i åpne flomveier.

Se strategi for overvannshåndtering (PDF 4,7MB) og Handlingsplan for overvannshåndtering (PDF 2,1MB) for mer informasjon om overvannshåndtering.

Overvann i plansaker

Det er viktig at det planlegges for god overvannshåndtering tidlig i prosessen, slik at det avsettes nok plass til åpne, blågrønne overvannsløsninger. I Oslo kommune er det Plan- og bygningsetaten som er ansvarlig for planprosessen.

Se planer og veileder for mer informasjon.

Overvann i byggesaker

For å sikre gode løsninger krever Plan- og bygningsetaten at overvannshåndteringen på tomten prosjekteres av fagfolk. Det er mulig å søke Vann- og avløpsetaten om et mengdebegrenset påslipp av overvann til kommunale ledninger, men dette tillates bare dersom det er svært vanskelig å håndtere alt overvannet på tomten.

I slike tilfeller må du dokumentere at du gjør det som er mulig for å infiltrere og forsinke vannet. Mengdene må begrenses ved hjelp av grønne tak/vegger, lokal infiltrasjon, lokal og åpen fordrøyning og lignende. Du må sende inn søknad om forhåndsuttalelse sammen med sjekkliste for overvannshåndtering.

Faktaark om overvannsløsninger

Inspirasjon og informasjon om gode løsninger for åpen og lokal overvannshåndtering finnes i en rekke faktaark vi har laget. Send oss gjerne innspill til temaer du mener mangler.

Se oversikt og last ned faktaarkene.

Relevant innhold