Overvannshåndtering

Både kommunen, innbyggere og utbyggere har ansvar for å minske skadene etter styrtregn, og heller bruke vannet til noe nyttig.

Overvannshåndtering er et felles ansvar der både kommunen, utbyggere og innbyggere må bidra. Sammen skal vi redusere skadeomfanget, og hindre at forurenset vann renner ut i vassdrag eller i fjorden.

Privatpersoner og grunneiere

Eier du en eiendom, for eksempel et næringsbygg, enebolig, bolig i borettslag eller sameie, er du ansvarlig for å håndtere overvann på eiendommen og sikre bygningen mot skader.

Tiltak du kan gjøre

 • Kartlegg egen tomt ved hjelp av Planinnsyn. Hvis du finner ut at vann kan komme inn i bygningen, som gjennom lavtliggende vinduer, dører eller i garasjen, bør du sikre eiendommen. Du kan sette opp en barriere foran vinduer og dører, eller lage hump foran nedkjørselen til underjordisk garasje.
 • Sørg for at det finnes steder på tomta der vannet kan trekke ned i jorda. Gress, grus og visse typer belegningsstein lar vannet trenge gjennom og ned i jorda.
 • Bevar trær og annen vegetasjon. Trær drikker mye vann og kan tørke våte partier.
 • Lag regnbed eller nedsenket areal der overflødig vann kan mellomlagres til det trekker ned i jorda eller renner sakte bort.
 • La vannet renne der det renner. Du må avtale med kommunen om du skal endre retningen vannet renner.
 • Koble taknedløpet fra avløpsnettet slik at du håndterer vannet på egen tomt. Pass på at det ikke renner mer vann til naboen eller ut i gaten enn før. Du må la vannet trekke ned, samles opp og avledes trygt på egen tomt.
 • Sørg for vedlikehold av de overvannsløsningene du allerede har.
 • Hvis du bygger nytt eller endrer terrenget på eiendommen, sjekk hvilke krav kommunen stiller til håndtering av overvann.
 • Fem overvannstiltak du kan gjøre selv

 • Faktaark overvannstiltak i småhusbebyggelse (PDF)

Oversvømmelser

Meld fra om oversvømmelser

Utbyggere i plan- og byggesaker

Som utbygger er du ansvarlig for å planlegge, prosjektere og bygge i å følge kravene i Retningslinjer og veileder for overvannshåndtering i Oslo kommune (PDF)

Du er forpliktet til å

 • planlegge utbyggingen slik at du sikrer bygningene mot vanninntrengning, både fra overvann og vassdrag.
 • se ras, erosjon og andre risikoer i sammenheng med overvann og vassdrag.
 • bruke alt aktuelt kunnskapsgrunnlag, stedlige undersøkelser og kartunderlag ved planlegging og prosjektering, særlig alle overvannskart som du finner som temakart i Planinnsyn.

Vi har etablert en hydraulisk overvannsmodell som viser simulering av hvor vannet vil renne ved styrtregn. Les mer om modellen og hvordan du kan utnytte den i faktaark om overvannsmodellen.

Dokumenter for utbyggere

Under finner du lenker til veiledere, normer og dokumentasjon som er nyttig ved plan- og byggesaker.

Overvann i reguleringsplaner

Det er viktig at det planlegges godt for overvannshåndtering tidlig i prosessen. Det skal settes av nok plass til åpne, multifunksjonelle og helst naturbaserte overvannsløsninger. Arealene skal plasseres riktig i forhold til avrenningsmønsteret.

Forslagstiller skal utarbeide en overvannsplan som sendes inn som en del av dokumentasjonen i reguleringssaken. Overvannsplanen er underlag for bestemmelser og føringer lagt i reguleringsplanen.

Overvann i byggesaker

Løsningene skal prosjekteres av fagfolk med relevant kompetanse og ved samspill mellom både VA-tekniske fag og natur/landskap. Dette sikrer gode løsninger for overvannshåndtering.

Overvann løses åpent og lokalt, slik det kreves av kommuneplanen og er utdypet i overvannsveilederen. Dokumentasjon skal følge rammesøknaden. Ferdige anlegg skal deretter driftes basert på tilstrekkelig informasjon i FDV-permen.

Vårt ansvar som kommune

 • Informere, involvere og veilede privatpersoner og profesjonelle utbyggere i hvordan de best kan planlegge for å minimere skader og forurensning, og utnytte vann som ressurs.
 • Definere hvordan vi skal håndtere overvann i kommunen, og se dette i sammenheng med både risikoer og vegetasjon, elver, bekker og grunnvannet.
 • Passe på at byen utvikles med arealplaner og rammeverk som gjør at byen blir klimatilpasset.
 • Vedlikeholde, oppgradere og separere overvann fra spillvann (kloakk) der det lar seg gjøre.
 • Sikre at vann som renner ut i vassdrag og fjorden minst mulig forurenset.
 • Åpne bekker og etablere åpne overvannsløsninger ved kommunale bygg, gater, torg og parker, i tillegg til helhetlig planlegging av flomveier og store oversvømmelsesarealer.