Klimastrategi

Klimastrategi for Oslo viser hvordan vi vil trappe opp tempoet i klimapolitikken og gjøre Oslo til en utslippsfri by.

Det grønne skiftet

Klimapolitikken vil ikke bare gi reduserte klimagassutslipp, men vil også bety mer liv i byen, renere luft, flere sykkelveier og enda bedre kollektivtransport.

Å gjøre Oslo utslippsfritt er et fellesprosjekt som bare kan lykkes i tett samarbeid mellom innbyggerne, næringsliv, organisasjonsliv, staten og kommunen. Samtidig er det få steder som har så gode forutsetninger for å skape en utslippsfri framtid som Oslo.

Vedtatt klimastrategi

Oslo har som mål å redusere klimagassutslippene med 95 prosent innen 2030. Samtidig skal Oslo bli klimarobust for å i størst mulig grad tåle uønskede konsekvenser av klimaendringene.

Oslo bystyre vedtok i mai 2020 en oppdatert og samlet klimastrategi mot 2030 som viser hvordan disse målene skal nås.

Klimautfordringen er sammensatt. Den handler om vår tilpasning til forventede klimaendringer, om utslipp fra fossile forbrenningsprosesser, om utslipp og opptak av karbon i vegetasjon og jordsmonn, om utslipp knyttet til de varene og tjenestene som Oslos innbyggere benytter seg av og om energibruk. I tillegg handler den om klimavennlig byplanlegging og -utvikling.

Oslos nye klimastrategi består av fem overordnede klimamål og 16 satsingsområder som til sammen viser hvordan alle disse utfordringene skal takles.

Les klimastrategien

Bystyrets vedtak om Klimastrategi for Oslo mot 2030, 6. mai 2020 - Byrådssak 214 av 8.8.2019 (Sak 109 19/01534-2)

Faggrunnlag og kunnskapsgrunnlag

For å framskaffe et godt faglig grunnlag for utarbeidelsen av en ny klimastrategi for Oslo, fikk Klimaetaten i juni 2018 i oppdrag å utvikle et slikt faggrunnlag.

I arbeidet med faggrunnlaget gjennomførte Klimaetaten konsultasjoner og innspillsrunder med næringsliv, organisasjoner og kommunale virksomheter. Det ble avholdt seminarer om spesifikke tema og et åpent høringsmøte.

Utdypning av de foreslåtte satsingsområdene, ytterligere begrunnelser og kilder finnes i et eget kunnskapsgrunnlag.

Underlagsrapporter til kunnskapsgrunnlaget

I tillegg er arbeidet basert på Klimaetatens klimasårbarhetsanalyse for Oslo.

Høringsinnspill til faggrunnlaget