Mindre avløpsanlegg

Alle eiere av hus og hytter med innlagt vann, som ikke har tilgang til kommunalt avløpsnett, må rense avløpsvannet i eget avløpsanlegg.

Det er Vann- og avløpsetaten som er forurensningsmyndighet for utslipp fra mindre avløpsanlegg i Oslo. Etaten har som oppgave å kontrollere at avløpsanleggene oppfyller lovkrav som stilles til slike anlegg. Alle som har eget avløpsanlegg må ha utslippstillatelse fra Vann- og avløpsetaten.

Valg av avløpsanlegg

I Oslo stilles det krav til at avløpsanleggets rensegrad skal oppfylle 90 % reduksjon av fosfor og 90 % reduksjon av BOF5 (biologisk oksygenforbruk over fem dager).

Dersom eiendommen din ligger innenfor nedbørsfeltet til Maridalsvannet, er det også et krav at du må ha kildeseparering av svartvann (toalettavløp) og gråvann (dusj, vask).

Les mer om de aktuelle avløpsanleggene

Du finner mer informasjon om ulike avløpsanlegg hos Norsk institutt for bioøkonomi, avlop.no:

Søknad om utslippstillatelse

Nytt utslipp

Alle som skal bygge et nytt avløpsanlegg, må først søke til Vann- og avløpsetaten om en utslippstillatelse. Vilkårene i tillatelsen skal sikre at anlegget bygges og driftes i henhold til lovverk.

Før du kan søke om utslippstillatelse må du ha fått hjelp til å prosjektere en avløpsløsning som passer for ditt utslipp, og det må utarbeides en prosjekteringsrapport.

Eksisterende utslipp

Dersom du skal søke om fornyet utslippstillatelse på et eksisterende utslipp, må du først få hjelp til å tilstandsvurdere det avløpsanlegget du har. Tilstandsvurdering skal gjøres når anlegget er tomt for slam og avløpsvann, slik at alle komponenter og deler av anlegget kan kontrolleres og vurderes skikkelig. Dersom tilstandsvurderingen avdekker at det er behov for oppgradering, skal dette beskrives i en tilstandsrapport. Rapport fra tilstandsvurderingen må være vedlagt søknaden.

Dersom eksisterende avløpsanlegg er veldig gammelt og har utdatert renseteknologi, må du få hjelp til å prosjektere en ny avløpsløsning

Søk om utslippstillatelse

Søknaden om utslippstillatelse skal inneholde følgende dokumenter:

  • prosjekteringsrapport eller rapport fra tilstandsvurdering
  • situasjonskart, 1:1000 eller mindre, som viser plassering av avløpsanlegg og utslippssted. Kartet skal også vise hvor drikkevannsbrønn er plassert.
  • kvittering på nabovarsel (gjelder nye utslipp eller utvidet størrelse på eksisterende utslipp)
  • kopi av signert serviceavtale

Søknad om utslippstillatelse for bolig-, fritids- og annen bebyggelse.

Service og servicerapport

Alle mindre avløpsanlegg må ha jevnlig service og vedlikehold for å fungere optimalt. Eier er ansvarlig for å ha en serviceavtale med et firma som kan kontrollere avløpsanlegget, og som kan utbedre feil eller mangler når det er behov for dette. Hvor ofte et avløpsanlegg må ha service er avhengig av type avløpsanlegg. Det vanlige er 1-2 ganger per år.

Servicefirma skal sende kopi av servicerapporter til Vann- og avløpsetaten, slik at vi har kontroll med at service blir utført.

Kompetansekrav til firmaer som jobber med mindre avløpsanlegg

Avhengig av hva firmaet skal gjøre, stiller vi ulike kompetansekrav til firmaet.

Prosjektering av avløpsanlegg

Prosjekterende firma er de som utfører grunnundersøkelse, foreslår avløpsløsning og beregner dimensjoner på avløpsanlegget ut ifra utslippsmengden. Prosjekterende firma må ha kompetanse innen hydrogeologi og avløpsrådgivning, og ha kunnskap om dimensjonering og utforming av de aktuelle renseløsningene. Prosjekteringsrapporten er grunnlaget for Vann- og avløpsetaten når vi skal behandle søknad om utslippstillatelse.

Bygge nytt avløpsanlegg eller oppgradere eksisterende avløpsanlegg

Firma som skal utføre arbeidet med bygging eller oppgradering av avløpsanlegg må ha kompetanse på den aktuelle renseløsningen/avløpsanlegget. Vann- og avløpsetaten stiller krav til at utførende firma har ADK-kompetanse. Det betyr at det alltid skal være en person med gyldig ADK1-sertifikat til stede i arbeidslaget når avløpsanlegget bygges. Utførende firma må også være godkjent i aktuelle godkjenningsområder,slik det står beskrevet i byggesaksforskriften.

Service og vedlikehold av avløpsanlegg

Firma som skal utføre jevnlig service og vedlikehold må ha kompetanse innen det aktuelle avløpsanlegget. Serviceansvarlig kan enten være leverandør eller forhandler av anlegget, eller annet firma som har god kunnskap om anlegget. Ofte er det samme firma som har utført bygging/oppgradering som også utfører service. Kompetanse bør enten dokumenteres gjennom formell avløpsteknisk kompetanse, dokumentasjon av praktisk erfaring eller dokumentasjon av opplæring.

Tilstandsvurdere eksisterende avløpsanlegg

De firmaene som jobber med prosjektering eller bygging/oppgradering av avløpsanlegg, har den nødvendige kompetansen til å tilstandsvurdere et eksisterende anlegg. Når det gjelder minirenseanlegg, er det servicepersonell for anleggstypen som kan gjøre tilstandsvurderingen.

Kommunens tømmetjeneste for mindre avløpsanlegg

Vann- og avløpsetaten har inngått avtale med Norva24 Øst som utfører tømming av mindre avløpsanlegg i Oslo. Slamavskillere, tette tanker for svartvann (toalettavløp) og minirenseanlegg må jevnlig tømmes for avløpsslam.

Tømmefrekvens

Avløpsanleggene skal tømmes etter behov, og minimum etter følgende tømmefrekvensen.

Bolig:

  • Slamavskiller og pumpekum med wc tilknyttet: 1 gang per år.
  • Slamavskiller og pumpekum uten wc tilknyttet: 1 gang hvert 2. år
  • Tett tank for svart vann: 2 ganger per år.
  • Minirenseanlegg: 1 gang per år.

Hytte:

  • Alle typer anlegg: 1 gang hvert 2. år.

Skole, serveringssted og annen næringsvirksomhet:

  • Alle typer anlegg. 1 gang per år.

Dersom du har et annet tømmebehov enn det som er oppgitt, må du gi beskjed om dette til Vann- og avløpsetaten.

Praktisk informasjon om tømmetjenesten i Oslo (PDF)

Lovverk for utslipp fra mindre avløpsanlegg

Utslipp fra mindre avløpsanlegg er regulert gjennom Forurensingsforskriften og Tømmeforskriften Oslo.

Kontakt oss

Har du spørsmål om mindre avløpsanlegg i Oslo, ta kontakt med Vann- og avløpsetaten.