Slik bygger vi Oslo

Oppgradering av Sandakerveien og Nycoveien

Hva skal vi gjøre? 

Bymiljøetaten planlegger å bygge om deler av Sandakerveien og Nycoveien for å legge bedre til rette for gående, syklende og kollektivreisende. Det skal bygges nye fortau og sykkelfelt, busser skal få tilrettelagte holdeplasser, det skal bli egne arealer for varelevering og nye grøntarealer.

Første trinn er et forprosjekt hvor vi ser på ulike løsninger som skal legge grunnlaget for en ny reguleringsplan. Hensikten med dette er å sikre at det blir tilstrekkelig plass, god kvalitet og tidsriktig utforming for alle trafikanter.

I påvente av reguleringsarbeidet og ombyggingen av denne strekningen har Bymiljøetaten etablert sykkelfelt i nordgående retning i Sandakerveien mellom Treschows gate og Birch-Reichenwalds gate. Sommeren 2020 kommer også sykkelfelt i Nycoveien, nesten helt opp til Vitaminveien.

Hvor skjer det?

Reguleringsarbeidet gjelder for Sandakerveien fra Treschows gate og videre opp i Nycoveien til Vitaminveien.
 

Hva skjer når? 

Arbeidet med reguleringsplan ble satt i gang sommeren 2018. Et ferdig forslag til reguleringsplan skal bli klart for politisk behandling i første halvdel av 2020. Det er forventet at detaljprosjektering kan settes i gang i 2020, og det er antatt at ombyggingen vil begynne mellom 2021-2023.

Arbeidene langs denne strekningen vil koordineres med andre gateopprustnings- og ombyggingsprosjekter i området.

Bymiljøetaten planlegger å ferdigstille det midlertidige sykkelfeltet mellom Treschows gate og Birch-Reichenwalds gate høsten 2019.

Hvorfor gjør vi dette?

Å legge bedre til rette for gående, syklende og kollektivreisende er nødvendig for å løse utfordringene knyttet til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk i Oslo.

Det er skjedd store endringer i området Storo-Lillo, men den aktuelle strekningen har stort sett forblitt uendret siden 1970-tallet. Med de enorme endringene som er skjedd i området av bebyggelse, byliv, handel, trafikk, industri og infrastruktur i bakken, så er det på tide med oppgraderte løsninger som er i tråd med den øvrige byutviklingen i området.

Strekningen er en viktig trasé for buss, og deler av strekningen inngår i Plan for sykkelveinettet i Oslo.

Egne sykkelfelt vil bedre både fremkommeligheten og trafikksikkerheten for syklister. Tiltaket vil redusere omfanget av sykling på fortauet, og dermed også bedre forholdene for gående.

Den aktuelle strekningen vil i det langsiktige tiltaket kobles på eksisterende sykkelinfrastruktur i Vitaminveien. Tiltaket vil bidra til økt trygghet for syklister og er en viktig brikke i en sammenhengende sykkelrute mellom Nydalen/Storo og sentrum.

Hvem er ansvarlig?

Bymiljøetaten er ansvarlig for reguleringsarbeidet og det midlertidige tiltaket.

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Telefon
23 48 20 30

E-post