Sandakerveien og Nycoveien - oppgradering

Bymiljøetaten bedrer tilretteleggingen for syklende, gående og kollektivreisende i Sandakerveien og Nycoveien. Prosjektet vil øke trafikksikkerheten, samt tilrettelegge for økt byliv og lokal overvannshåndtering.

Hva skal vi gjøre?

Vi skal oppgradere en ca. 650 meter lang strekning sentralt på Storo-Lillo i bydel Sagene. Prosjektet inkluderer oppføring av brede fortau og opphøyde sykkelfelt, samt tilrettelegging av holdeplasser for busser.

Målet er å forbedre framkommeligheten for myke trafikanter og øke trafikksikkerheten for alle brukergrupper. Samtidig legges det stor vekt på å sikre et grønt preg og forbedre oppholdsområder innenfor planområdet. Vi ser frem til å implementere disse tiltakene for å skape et mer trygt og estetisk tiltalende bymiljø.

I tillegg er det nødvendig med fornying av VA-anlegg. Prosjektet utføres derfor i tett samarbeid med Vann- og avløpsetaten (VAV).

Beboerparkeringene utenfor Lillo gård og på strekningen mellom Amtmann Meinich gate og Treschows gate vil bli fjernet. Det etableres 10 beboerparkeringer på strekningen mellom Birch-Reichenwalds gate og Amtmann Meinich gate, hvorav 2 er HC-parkeringer.

Hvor skjer det?

Prosjektet omfatter Sandakerveien fra Treschows gate og videre opp i Nycoveien til Vitaminveien.

Hva skjer når?

Arbeidet med reguleringsplanen ble igangsatt sommeren 2018. Reguleringsplanen ble sendt til politisk behandling i januar 2021, og ble vedtatt 24. november 2021.

Etter vedtatt reguleringsplan ble det utarbeidet en byggeplan for prosjektet.

  • Om du ønsker å få tilgang til oppdatert og relevant informasjon om byggesaken, kan du finne saken i sakinnsyn.

Vi er nå i gang med å kontrahere entreprenør for arbeidene. Forventet byggestart er september 2024.

Arbeidene langs denne strekningen vil koordineres med andre gateopprustnings- og ombyggingsprosjekter i området, som gateopprusting Storokrysset-Sandaker, og Vitaminveien.

Hvorfor gjør vi dette?

Hensikten med å etablere sykkelfelt i Sandakerveien og Nycoveien er å bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten for syklende, samt redusere omfanget av sykling på fortauet, og dermed bedre forholdene for gående.

Den aktuelle strekningen inngår i Plan for sykkelveinettet og vil kobles til fremtidig sykkelfelt i Vitaminveien. Satsingen på sykkeltilrettelegging i Oslo har utgangspunkt i Sykkelstrategi for Oslo 2015–2025. Strategien ble vedtatt av Oslo bystyre i 2015, med en visjon om at Oslo skal bli en sykkelby for alle.

Hensikten med strategien er å bidra til realisering av miljøvennlige transportløsninger, redusere press på byens transportsystem og gatearealer, skape mer byliv og bedre folkehelsen. Hovedtiltaket i sykkelstrategien er å bygge et sammenhengende sykkelveinett og i 2018 ble Plan for sykkelveinettet i Oslo vedtatt av Oslo bystyre. Planen legges til grunn for planleggingen av sykkeltiltak og inneholder forslag og anbefaling til sykkelveinett i Oslo.

Les mer om Oslo kommunes satsing på sykkel her

Les mer om bakgrunnen for Oslo kommunes satsing på sykkel her

Her finner du oversikt over Oslo kommunes pågående sykkelprosjekter

Storo-Lillo er et område under transformasjon fra industri til tett bebyggelse med boligformål og næringslokaler. For at Storo og Lillo skulle bli et attraktivt og sammenhengende byområde, med gode overordnede forbindelser, var det et behov for overordnede føringer for bymessig utvikling. Det ble derfor i 2015 utarbeidet en Tiltaksliste for det offentlige rom på Storo og Lillo
(TOR Storo-Lillo).

Oppgradering av Sandakerveien/Nycoveien er et viktig tiltak for å oppnå den ønskede utviklingen som fremgår av TOR Storo-Lillo. Tiltakslisten anbefaler at Sandakerveien og Nycoveien oppgraderes med tosidig fortau, sykkelfelt og beplantning, ettersom Sandakerveien og Nycoveien er viktige interne forbindelser i Storo-området. Det er skjedd store endringer i området Storo-Lillo, men den aktuelle strekningen har stort sett forblitt uendret siden 1970-tallet. Med de enorme endringene som er skjedd i området av bebyggelse, byliv, handel, trafikk, industri og infrastruktur i bakken, så er det på tide med oppgraderte løsninger som er i tråd med den øvrige byutviklingen i området.

Les mer om Storo i endring

Ettersom det er relativt høye bygg på hver side av gaten, er det viktig å etablere gatetrær som gir gaten et grønnere og frodigere preg. Etablering av vegetasjonsfelt med gatetrær og møblering vil virke skjermende for myke trafikanter og beboere langs gaten, samt være viktig for håndtering av overvann med drenering og infiltrasjon. Etablering av vegetasjonsfelt vil med andre ord gi et offentlig tilgjengelig grøntdrag gjennom området, og vil være viktig for den overordnede blågrønne strukturen på Storo-Lillo.

Hvem er ansvarlig?

Bymiljøetaten er ansvarlig for prosjektet.

Ombyggingen finansieres gjennom utbyggingsavtaler mellom Oslo kommune og private utbyggere i området.

Kontakt oss

Bymiljøetaten

prosjektleder
Malin Bakke
Telefon

Les mer