Sandakerveien og Nycoveien - oppgradering

Hva skal vi gjøre?

Bymiljøetaten planlegger å bygge om deler av Sandakerveien og Nycoveien. Det skal bygges nye fortau og sykkelfelt, busser skal få tilrettelagte holdeplasser, det skal bli egne arealer for varelevering og nye grøntarealer. Vi skal øke framkommeligheten for myke trafikanter og gi bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Det legges også vekt på å sikre et grønt preg og bedre kvaliteter for opphold innenfor planområdet.

Hvor skjer det?

Reguleringsarbeidet gjelder for Sandakerveien fra Treschows gate og videre opp i Nycoveien til Vitaminveien.

Hva skjer når?

Arbeidet med reguleringsplan ble satt i gang sommeren 2018. Reguleringsplanen ble sendt til politisk behandling i januar 2021, og ble vedtatt 24. november 2021.

Vi har nå startet opp arbeidet med byggeplanen. Forventet byggestart pt. er 2024. Arbeidene langs denne strekningen vil koordineres med andre gateopprustnings- og ombyggingsprosjekter i området, som gateopprusting Storokrysset-Sandaker, og Vitaminveien.

Hvorfor gjør vi dette?

Storo-Lillo er et område under transformasjon fra industri til tett bebyggelse med boligformål og næringslokaler. For at Storo og Lillo skulle bli et attraktivt og sammenhengende byområde, med gode overordnede forbindelser, var det et behov for overordnede føringer for bymessig utvikling. Det ble derfor i 2015 utarbeidet en Tiltaksliste for det offentlige rom på Storo og Lillo (TOR Storo-Lillo).

Oppgradering av Sandakerveien/Nycoveien er et viktig tiltak for å oppnå den ønskede utviklingen som fremgår av TOR Storo-Lillo. Tiltakslisten anbefaler at Sandakerveien og Nycoveien oppgraderes med tosidig fortau, sykkelfelt og beplantning, ettersom Sandakerveien og Nycoveien er viktige interne forbindelser i Storo-området. Å legge bedre til rette for gående, syklende og kollektivreisende er nødvendig for å løse utfordringene knyttet til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk i Oslo. Det er skjedd store endringer i området Storo-Lillo, men den aktuelle strekningen har stort sett forblitt uendret siden 1970-tallet. Med de enorme endringene som er skjedd i området av bebyggelse, byliv, handel, trafikk, industri og infrastruktur i bakken, så er det på tide med oppgraderte løsninger som er i tråd med den øvrige byutviklingen i området.

Strekningen er en viktig trasé for buss, og deler av strekningen inngår i Plan for sykkelveinettet i Oslo. Opphøyde sykkelfelt vil bedre både fremkommeligheten og trafikksikkerheten for syklister. Tiltaket vil redusere omfanget av sykling på fortauet, og dermed også bedre forholdene for gående.

Den aktuelle strekningen vil i det langsiktige tiltaket kobles på eksisterende sykkelinfrastruktur i Vitaminveien. Tiltaket vil bidra til økt trygghet for syklister og er en viktig brikke i en sammenhengende sykkelrute mellom Nydalen/Storo og sentrum.

Les mer om Storo i endring

Ettersom det er relativt høye bygg på hver side av gaten, er det viktig å etablere gatetrær som gir gaten et grønnere og frodigere preg. Etablering av vegetasjonsfelt med gatetrær og møblering vil virke skjermende for myke trafikanter og beboere langs gaten, samt være viktig for håndtering av overvann med drenering og infiltrasjon. Etablering av vegetasjonsfelt vil med andre ord gi et offentlig tilgjengelig grøntdrag gjennom området, og vil være viktig for den overordnede blågrønne strukturen på Storo-Lillo.

Hvem er ansvarlig?

Bymiljøetaten er ansvarlig for reguleringsarbeidet.

Ombyggingen finansieres gjennom utbyggingsavtaler mellom Oslo kommune og private utbyggere i området.

Kontakt oss

Bymiljøetaten

prosjektleder
Malin Bakke
Mobil

Bymiljøetaten

Telefon

Les mer