Vitaminveien – oppgradering

Si din mening

Følg saken i saksinnsyn

Hva skal vi gjøre?

Bymiljøetaten har laget ny reguleringsplan for å kunne bygge om Vitaminveien. Denne foreslår:

  • nye kryssløsninger
  • møbleringsfelt
  • oppgraderte sykkelfelt
  • bedre tilrettelegging for myke trafikanter.

Trafikanter, beboere og næringsvirksomheter gis moderne og godt tilrettelagte løsninger.

Som grunnlag for den nye reguleringsplanen har Bymiljøetaten gjennomført et forprosjekt, for å vurdere ulike løsninger. Hensikten med forprosjektet er å sikre at det blir tilstrekkelig plass, god kvalitet og tidsriktig utforming for alle trafikanter.

Illustrasjonsfilm

Hvordan gjør vi det?

På oppdrag fra Bymiljøetaten har Norconsult laget en omfattende trafikkanalyse for området. Trafikkanalysen tar utgangspunkt i at det i fremtiden vil være en fortsatt endring av området fra hovedsakelig næring til bolig, og er et viktig grunnlag for planlegging av fremkommelighet for buss i området.

For å gjøre det attraktivt å reise miljøvennlig i Oslo, må vi sørge for at bussen ikke står i kø sammen med bilene. Busslinjene i området er sterkt trafikerte linjer, og linjene 30 og 37 har avgang hvert fjerde minutt.

Det er også et mål om å få plass til trær og gatemøblering som benker og sykkelparkeringer.

Hva skjer når?

Høsten 2018 startet arbeidet med forprosjekt og reguleringsplan for Vitaminveien og i april 2019 ble det kunngjort oppstart reguleringsplan. Høsten 2021 ble planen lagt ut til høring. Denne er nå til behandling. Vanligvis tar behandlingen av reguleringsplanforslaget omtrent ett år. Derfor er det forventet at detaljprosjektering først kan settes i gang i 2023, og det er foreløpig antatt at ombyggingen vil kunne starte i 2024.

Hvor skjer det?

Prosjektet omfatter Vitaminveien i sin helhet, men omfatter også nærliggende deler av Sandakerveien, Kristoffer Aamots gate, Nydalen Allé og Gunnar Schjeldrups vei.

Hvorfor skal vi oppgradere?

Det er skjedd store endringer i området Storo-Lillo, og det er utarbeidet en tiltaksliste for offentlige rom (TOR), Storo-Lillo. Vitaminveien er utpekt som den sentrale gaten i området og som strøksgate i både tiltakslisten for offentlige rom og kommunedelplanen for torg og møteplasser (KDP17).

Oslo kommune har identifisert området som et av Oslos byutviklingsområder, hvor det skal foregå en utvikling fra stor grad av næringsvirksomhet til et område med flere funksjoner. Det innebærer spesielt flere boliger­. Dette krever også at offentlige gater, torg og parker bygges som bymessige anlegg.

Vitaminveien er en del av denne byutviklingen. Med de endringene som har skjedd og skal skje i området i form av bebyggelse, byliv, handel, trafikk, industri og infrastruktur i bakken, så er det på tide med oppgraderte løsninger som er i tråd med den øvrige byutviklingen i området. Deler av Vitaminveien er også en viktig trasé for buss, og hele strekningen inngår i plan-for-sykkelveinettet/#gref

Hvem er ansvarlig?

Bymiljøetaten er ansvarlig for reguleringsarbeidet.

Ombyggingen er allerede finansiert gjennom utbyggingsavtaler mellom Oslo kommune og private utbyggere i området.

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Prosjektleder
Sissel Vestervik Mordt
Mobil
Telefon