Slik bygger vi Oslo

Vitaminveien – oppgradering

Hva skal vi gjøre?

Bymiljøetaten skal regulere og bygge om Vitaminveien. Gaten blir totalrenovert og skal få:

  • nye kryssløsninger
  • møbleringsfelt
  • oppgraderte sykkelfelt
  • bedre tilrettelegging for myke trafikanter.

Trafikanter, beboere og næringsvirksomheter får moderne og godt tilrettelagte løsninger.

Som grunnlag for den nye reguleringsplanen gjennomfører Bymiljøetaten et forprosjekt, for å vurdere ulike løsninger. Hensikten med dette er å sikre at det blir tilstrekkelig plass, god kvalitet og tidsriktig utforming for alle trafikanter.

Hvordan gjør vi det?

På oppdrag fra Bymiljøetaten har Norconsult laget en omfattende trafikkanalyse for området. Trafikkanalysen tar utgangspunkt i at det i fremtiden vil være en fortsatt endring av området fra hovedsakelig næring til bolig, og er et viktig grunnlag for planlegging av fremkommelighet for buss i området.

For å gjøre det attraktivt å reise miljøvennlig i Oslo, må vi sørge for at bussen ikke står i kø sammen med bilene. Busslinjene i området er sterkt trafikerte linjer, og linjene 30 og 37 har  avgang hvert fjerde minutt. 

Nydalen allé

Nydalen allé nord for Vitaminveien 11 er identifisert som en viktig gate for å sørge for god fremkommelighet for bussen, ved å ta unna biltrafikken ut av området mot Storo. Fra øst vil det fortsatt være mulig å kjøre Vitaminveien og opp Sandakerveien.

Trafikkanalysen viser at det ikke vil bli stor trafikkøkning i Nydalen allé med påbudt kjøring i den ene retningen. Dette er et viktig grep for å legge til rette for kollektivtrafikk og sikre muligheter for andre kvaliteter i Vitaminveien enn store arealer til kjørefelt.

Kryssene i Vitaminveien

De to kryssene i Vitaminveien blir bygget om for å tilrettelegge bedre for myke trafikanter og buss. Kjørebanene  blir oppgradert til kommunens nyeste standarder, med gangfelt, kollektivfelt og sykkelfelt. Dette innebærer opphøyde sykkelfelt med 2,2 meter bredde som føres i bakkant av bussholdeplassene.

Det er også et mål om å få plass til trær og gatemøblering som benker og sykkelparkeringer.

Hva skjer når?

Arbeidet med forprosjekt og reguleringsplan startet i september 2018 og det ble kunngjort oppstart i april 2019.  Et ferdig forslag til reguleringsplan planlegges for politisk behandling etter sommeren 2020. Vanligvis tar behandlingen av reguleringsplanforslaget omtrent ett år. Derfor er det forventet at detaljprosjektering først kan settes i gang i 2021, og det er foreløpig antatt at ombyggingen vil kunne starte i 2023.

I løpet av våren 2019 skal det arbeides med en egen trafikksikkerhetsrevisjon for både Vitaminveien og Sandakerveien/ Nycoveien. Dette vil gi godt grunnlag for det videre planarbeidet, i tillegg til innspill fra publikum og andre aktører.

Arbeidene på denne strekningen koordineres med Bymiljøetatens andre gateopprustings- og ombyggingsprosjekter i området, nemlig Storokrysset-Sandaker, gateopprusting og Sandakerveien/Nycoveien. Førstnevnte prosjekt tar i hovedsak for seg strekningen fra Åsengata til og med Storokrysset, men også videre opp mot Disen vendesløyfe, mens det sistnevnte tar for seg Sandakerveien og Nycoveien fra Nordpolen til Vitaminveien.

Hvor skjer det?

Prosjektet er i utgangspunktet Vitaminveien i sin helhet, men vil antagelig omfatte noen nærliggende deler av Sandakerveien, Kristoffer Aamots gate, Nydalen Allé og Gunnar Schjeldrups vei.

Hvorfor skal vi oppgradere?

Det er skjedd store endringer i området Storo-Lillo, og det er utarbeidet en tiltaksliste for offentlige rom (TOR), Storo-Lillo. Vitaminveien er utpekt som den sentrale gaten i området og som strøksgate i både tiltakslisten for offentlige rom og kommunedelplanen for torg og møteplasser (KDP17).

Oslo kommune har identifisert området som et av Oslos byutviklingsområder, hvor det skal foregå en utvikling fra stor grad av næringsvirksomhet til et område med flere funksjoner. Det innebærer spesielt flere boliger­. Dette krever også at offentlige gater, torg og parker bygges som bymessige anlegg.

Vitaminveien er en del av denne byutviklingen. Med de endringene som har skjedd og skal skje i området i form av bebyggelse, byliv, handel, trafikk, industri og infrastruktur i bakken, så er det på tide med oppgraderte løsninger som er i tråd med den øvrige byutviklingen i området. Deler av Vitaminveien er også en viktig trasé for buss, og hele strekningen inngår i Plan for sykkelveinettet i Oslo.

Hvem er ansvarlig?

Bymiljøetaten er ansvarlig for reguleringsarbeidet.

Ombyggingen er allerede finansiert gjennom utbyggingsavtaler mellom Oslo kommune og private utbyggere i området.

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Prosjektleder

Sissel Vestervik Mordt

Mobilnummer
481 66 367

Telefon
21 80 21 80

E-post