Gateopprusting Storokrysset-Sandaker

Hva skal vi gjøre?

Vi skal finne bedre løsninger for gående, syklende, trikk og buss på en gatestrekning som betjener mange ulike behov og inneholder et av landets mest trafikkerte og kompliserte veikryss.

Viktigst er det å tilrettelegge for trygg ferdsel for myke trafikanter, og ivareta forutsigbarhet og fremkommelighet for kollektivtrafikken. Vi ønsker å gjøre Storokrysset til et mer attraktivt byrom og et effektivt trafikknutepunkt.

Bymiljøetaten skal utarbeide to reguleringsplaner, en for strekningen fra «Sandaker senter og opp til Storokrysset», og en for «Storokrysset og strekningen videre opp til Disen».

Vi har tidligere i prosjektet forsøkt å finne løsning på problemene vi ser i dagens situasjon. Løsningen vi har landet på innebærer at det etableres en ensidig toveis sykkelvei fra Sandaker senter og opp gjennom Storokrysset, ovenfor Storokrysset endres systemet til en tosidig sykkelfeltløsning. Tiltaket innebærer at dagens rundkjøring ved Vitaminveien bygges om til et lyskryss.

Hvorfor skal vi gjøre det?

Storokrysset fremstår i dag som lite oversiktlig, fortau og holdeplassene er smale og det mangler sykkeltilrettelegging. I tillegg preges området av lange bilkøer og utydelige kjøremønstre. Resten av strekningen mangler også tilrettelegging for sykkel. «Strekningen Grefsenveien – Sandakerveien – Thorvald Meyers gate – Markveien – Torggata» er en av strekningene i Oslo med høyest potensiell sykkeltrafikk dersom det tilrettelegges godt for sykling ifølge Sykkelstrategien.

Hvor skal vi gjøre det?

Hva skjer når?

De valgte løsningene skal detaljprosjektertes og det skal utarbeides reguleringsplaner. Vi håper å kunne ha reguleringsplanene vedtatt i løpet av høsten 2025. Deretter må det gjennomføres nødvendig grunnerverv. Om det går som planlagt antar vi at prosjektet kan bygges en gang i perioden 2027-2030.

Det er i begynnelsen av 2023 sendt ut varsel om planoppstart. Varslingsmaterialet er å finne i sakssystemet til Plan- og bygningsetaten:

I forbindelse med varsel om planoppstart inviterte Bymiljøetaten til åpent digitalt informasjonsmøte 7. februar 2023.
Vi har tidligere gjennomført et omfattende medvirkningsarbeid. I slutten av oktober 2018 ble det arrangert et digitalt folkemøte i samarbeid med lokalavisene i området. Det kom inn rundt 90 innspill og spørsmål, som ble besvart. 

Hvem er ansvarlig?

Bymiljøetaten er ansvarlig, på oppdrag fra Byrådsavdeling for miljø- og samferdsel i Oslo kommune.

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Prosjektleder
Ola Bognøy Jonassen
Telefon