Gateopprusting Storokrysset-Sandaker

Hva skal vi gjøre?

Bymiljøetaten skal lage en reguleringsplan for Sandakerveien og Grefsenveien. Som en del av arbeidet med reguleringsplanen skal vi se på ulike løsninger for Storokrysset, gjennom en konseptvalgsutredning (KVU).

Vi skal finne bedre løsninger for trikk, buss, syklende og gående i et av landets mest trafikkerte og kompliserte veikryss. I tillegg skal vi finne gode trafikale løsninger for hele strekningen, en strekning med mange boliger, næringslokaler, tre trikkelinjer og flere bussruter.

Viktigst er det å sikre kollektivtrafikken god fremkommelighet, og at gående og syklister gis større trygghet. Det innebærer å gjøre Storokrysset til et attraktivt byrom og et effektivt trafikknutepunkt.

Hvorfor skal vi gjøre det?

Storokrysset fremstår i dag som lite oversiktlig. Strekningen mangler sykkeltilrettelegging, det er smale fortau og holdeplasser, forsinkelser på trikken og utslitt trikkeinfrastruktur. I tillegg preges området av lange bilkøer og utydelige kjøremønstre.

Hvor skal vi gjøre det? 

Hva skjer når?

Reguleringsplanarbeidet starter i 2022. Konseptvalgutredningen ble gjennomført i 2018/ 2019.

Vi har satt i gang et omfattende medvirkningsarbeid. I slutten av oktober 2018 ble det gjennomført et digitalt folkemøte i samarbeide med lokalavisene i området. Det kom inn rundt 90 innspill og spørsmål, som ble besvart. 

Hvem er ansvarlig?

Bymiljøetaten er ansvarlig, på oppdrag fra Byrådsavdeling for miljø- og samferdsel i Oslo kommune.

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Prosjektleder

Hege B. Selbekk

Telefon
2180 2180

E-post

Bymiljøetaten

Kommunikasjonsrådgiver

Line Holand

Telefon
2180 2180

E-post