Konseptvalgutredning (KVU) for Schweigaards gate og Nylandsveien

Dette er en konseptvalgutredning (KVU)

  • Offentlig utredning i en tidlig fase av byområdeutvikling
  • Gjennomføres for å velge et konsept, før selve prosjektet starter
  • Analyserer muligheter, strategier, krav og behov

Når trikkens trasé er flyttet til Dronning Eufemias gate, åpner det seg opp nye muligheter for tilrettelegging i Schweigaards gate.

Hva skal vi gjøre?

Bymiljøetaten skal utarbeide konseptvalgutredninger (KVU) for Schweigaards gate, Biskop Gunnerus gate og Nylandsveien på bestilling fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel. Hensikten med utredningene er å avklare fremtidig bruk og utforming av gatenettet.

Hvorfor skal vi gjøre det?

Bakgrunnen for bestillingen er at trikken er flyttet til Dronning Eufemias gate. Den omfattende byutviklingen i området og utbyggingen av Intercity-nettet gjør det nødvendig å se på arealbruken i gatene på nytt.

Gatenettet i området har mangelfull tilrettelegging for gående, syklende og kollektivtrafikk. Videre er det blant annet behov for etablering av byrom, klimatilpasning gjennom bedret overvannshåndtering og etablering av trær og annen vegetasjon.

Hva skjer når?

Arbeidet med utredningen startet opp i august 2020. Utredningen ble levert til byrådsavdelingen for miljø og samferdsel i slutten av oktober 2021. Bymiljøetatens oversendelse av KVU Schweigaards gate med anbefaling og rapporter finner du under Rapporter og dokumenter.

Hvem er ansvarlig?

Bymiljøetaten er ansvarlig for utredningen på oppdrag fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel. 

Bymiljøetaten arbeider tett sammen med andre aktører for å sikre at konseptene som utarbeides i best mulig grad er tilpasset øvrige planer og strategier i området.

Rapporter og dokumenter

Relevante lenker

Bilfritt byliv

Områdeløft Grønland og Tøyen

Kontakt oss

Prosjektleder

Ine Gjellebæk

Mobilnummer
97 66 66 85

E-post

Assisterende prosjektleder

Brede Gilhuus

Mobilnummer
97 41 83 78

E-post

Kommunikasjonsrådgiver

Line Holand

Mobilnummer
91 12 29 47

E-post