Bilfritt byliv

Byrådet ønsker økt byliv i et grønnere Oslo sentrum.

Hva er Bilfritt byliv?

Oslo kommune vil skape et bedre bymiljø og økt byliv i sentrum, Grønland og Tøyen.

Myke trafikanter prioriteres høyest, privatbilen kommer sist. Bilfritt byliv jobber med fysiske tiltak som benker, belysning og kjøremønster, men også med planverk, medvirkning, målinger og kommunikasjon. 

Arbeidet med økt byliv er en kontinuerlig prosess. Et av virkemidlene for å oppnå økt byliv er å frigjøre områder som har fungert som parkeringsplasser langs gatene og redusere gjennomgangstrafikk. På den måten skapes det mer plass til flere sitteplasser, trær og vegetasjon, sykkelveier, lekeplasser, arrangementer og aktiviteter, uteservering, handel og kunst- og kulturtiltak. 

Siden starten i 2016 har vi fjernet om lag 760 gateparkeringsplasser i sentrumssonen innenfor Ring 1. Den frigjorte plassen gjør det mulig med nye tiltak for økt byliv eller nødvendig handicap-parkering, varelevering eller næringsparkering.

Hvor i byen blir det mer bilfritt?

Det markerte området under er definert som sonen for Bilfritt byliv. 

Kart med oversikt over Bilfritt byliv-sonenKartskisse: Plan- og bygningsetaten

Hva skjer når?

Dette skjer i år

Vi bygger flere lekeplasser, etablerer nye sosiale møtesteder, og oppgraderer eksisterende torg og møteplasser med bedre og mer belysning. Vi fortsetter å plassere ut benker, beplantning og andre tiltak for økt trivsel.

I løpet av sommeren planlegger vi å gjennomføre vi de første midlertidige tiltakene i gata Grønland. I tillegg blir det blant annet sommeraktiviteter i Vaterlandsparken. Vi fortsetter også arbeidet med å planlegge for ulike trafikkreduserende tiltak på Tøyen og Grønland. Dette skal bidra til bedre forhold og økt trivsel for gående og syklende. I tillegg jobbes det for å finne gode løsninger for blant annet varelevering. 

Dette skjedde i 2020

Vi startet planleggingen av midlertidige bylivstiltak i gata Grønland. Olafiagangen på Grønland fikk et realt ansiktsløft i tett samarbeid med bydelen og Områdesatsingen Oslo indre øst. 

I løpet av året satte vi også i gang flere kartlegginger, blant annet for å finne ut hvor det er behov for flere lekeplasser og annen tilrettelegging for fysisk aktivitet, i tillegg til en kartlegging for å finne ut hvor det er mulig å plassere flere offentlige toaletter og drikkefontener. Vi jobbet med forprosjekt for gateopprustning i Akersgata mellom Grensen og Prinsensgate, og gjennom tilskuddsordningen for kunst og kultur delte vi ut midler til mer enn 50 kunst- og kulturarrangementer i sentrum.

Måling av effekt og resultater er en viktig del av Bilfritt byliv. Dette året startet vi arbeidet med å videreutvikle hvordan vi måler utviklingen av bylivet i sentrum. Det nye verktøyet heter Bylivsbarometeret og skal utvikles i tett samarbeid med blant annet handelsnæringen i sentrum. Det ble også startet på et tillegg til det opprinnelige Handlingsprogrammet for økt byliv for å inkludere Tøyen og Grønland etter at dette området ble en del av Bilfritt byliv.

Dette skjedde i 2017 - 2019

Arbeidet med å fremme bylivet i ulike gater i Oslo sentrum startet sommeren 2017, og byrådet valgte ut seks pilotområder med stort potensial til å øke bylivet. Les mer om de seks pilotområdene her.

Høsten 2017 ble Handlingsprogrammet 2018-2027 for økt byliv i Oslo sentrum sendt fra Plan- og bygningsetaten til Byrådsavdeling for byutvikling for videre behandling. Handlingsprogrammet for økt byliv gir et grunnlag for valg av konkrete tiltak, og skal inspirere og motivere kommunen og private til felles innsats for økt byliv. 

I 2018 ble det jobbet med å videreutvikle de seks pilotområdene. Andre konkrete tiltak var utvikling av Dronningens gate til fotgjengerprioritert kulturstrøk, vi etablerte aktivitets- og lekeområde for barn og unge i Myntgata 2, og det ble flere benker og mer grønt i områdene hvor parkeringsplasser ble fjernet. 

Handlingsprogrammet for Bilfritt byliv 2018-2027 ble vedtatt av i Oslo bystyre i september 2018.

Sommeren 2019 sto Dronningens gate ferdig ombygget i hele gatens utstrekning fra Kirkeristen i nord til Grev Wedels plass i sør. Kjørebanen er blitt snevret inn og det har blitt mer plass til fotgjengere og byliv. Øvre slottsgate ble Oslos nye gågate med trær, brostein og en skulptursone og sto ferdig i juni 2019. 

Områdereguleringen "Byliv for alle" ble sendt til politisk behandling i 2019, og vedtatt av Oslo bystyre juni 2019. Områdereguleringen er et sentralt verktøy for den langsiktige utviklingen av gater og byrom i Oslo, hvor blant annet fremkommeligheten for myke trafikanter skal forbedres.

Oslos nye plasser

Kontakt oss

For pressehenvendelser:

Pressekontakt for byråd for byutvikling

Hanna E. Marcussen (MDG)

E-post