Områdeløft Grønland og Tøyen

Om Områdeløft Grønland og Tøyen

Områdeløftet skal bidra til at Grønland og Tøyen oppleves som trygge og inkluderende steder, med aktive innbyggere som gjerne vil og kan bli boende.

Programmet skal bidra til varige forbedringer av tjenester og nærmiljøkvaliteter på Grønland og Tøyen slik at flere beboere i disse områdene blir økonomisk selvstendige og aktivt deltakende i lokalsamfunn og storsamfunn.

Til sammen bor det omkring 24 000 personer på Grønland og Tøyen av omkring 54 600 i Bydel Gamle Oslo. Befolkningen er sammensatt, landbakgrunnene som dominerer er Norge, Somalia og Pakistan.

Lokalstyret har løpende styring og resultatoppfølging av programmet for Områdeløft Grønland og Tøyen og ansvar for revidering av årlig programplan/handlingsplan.

Hva er et områdeløft?

Et områdeløft er en metode der fysiske og sosiale tiltak skal bidra til «helhetlig, varig og lokalt forankret utviklingsarbeid» i utvalgte områder med særlige levekårsutfordringer. (Definisjonen er hentet fra AFI-rapporten «Hva nå, Tøyen?»)

Støtte til bedre nabolag

Programkontoret for Områdeløft Tøyen og Grønland lyser jevnlig ut aktivitetsmidler og bomiljøtilskudd som befolkningen kan søke på. 

Nabolags- og aktivitetsmidler

Nabolags- og aktivitetsmidlene skal gjøre det enklere for de lokale aktørene som ønsker å gjøre Grønland og Tøyen bedre og sette i gang lokale prosjekter og aktiviteter. Nabolags- og aktivitetsmidler blir tildelt to ganger i året, og lokale aktører kan søke.

Søknadsfristen var 18. mars 2021.

Bomiljøtilskudd

Bomiljøtilskudd deles blant annet ut til borettslag som ønsker å bidra til gode møteplasser og et tryggere bomiljø. De som får bomiljøtilskudd må selv bidra med samme sum som de mottar fra områdeløftet. Bomiljøtilskudd blir tildelt én gang i året.

Søknadsfrist 1. april 2021.

Deltagende budsjettering

I 2020 gir vi midlertidig støtte til aktiviteter i Olafiagangen på Grønland.

Søknadsfrist kommer.

Parker og plasser skal være viktige og aktive møteplasser

Det er behov for å se ulike byrom med ulike eiere/ansvarlige i sammenheng. Slik kan vi sikre medvirkning innenfor områdeløftene, og prioritere innsats for parker. Byrom kan være gater, torg, parker, plasser, elvebredder. 

Grønland og Tøyen har mye gjennomgangstrafikk og manglende tilrettelegging for fotgjengere og syklister. Mange parker og plasser har dårlig kvalitet og er underutnyttede, overgrodde, mørke og til dels utrygge, noe som øker risikoen for gatekriminalitet.

Olafiagangen er et av flere områder som prioriteres. Byrommet har et stort uforløst potensiale, men preges i dag av forfall, manglende vedlikehold, forsøpling, mangelfull planlegging, kriminalitet og annen utenforskap.

Det å få gjort noe i Olafiagangen er viktig for beboere, politikere og lokale kommersielle aktører.

Vi involverer folk i nærmiljøet

Vi vil at de som bor, jobber og bruker bydelen daglig skal være med å bestemme hvordan bydelen skal utvikle seg. I Områdeløft Grønland og Tøyen jobber vi med medvirkning gjennom både innbyggerinvolvering og samskaping. Les mer om hvordan vi jobber med medvirkning

Kostnad

Oslo kommune og staten bevilger midler over årlige budsjetter som godkjennes av byrådet. 
I 2019 ble det bevilget  29,6 millioner kroner til Bydel Gamle Oslo gjennom områdesatsingen til delprogram nærmiljø på Grønland og Tøyen i 2019. I tillegg ble det overført ubrukte midler fra 2018.

Kontakt oss

Programkontoret for områdeløft Grønland og Tøyen

Programleder

Kjersti Grut

Mobilnummer
98 23 65 95

E-post

Programkontoret for områdeløft Grønland og Tøyen

Prosjektmedarbeider

Simon Steinsvik

Mobilnummer
47 90 88 18

Programkontoret for områdeløft Grønland og Tøyen

Rådgiver i sosial innovasjon og entreprenørskap

Leo Rygnestad

Mobilnummer
47 61 19 91

E-post

Programkontoret for områdeløft Grønland og Tøyen

Prosjektkoordinator

Silje Gitlestad

Mobilnummer
41 44 43 05

E-post

Programkontoret for områdeløft Grønland og Tøyen

Prosjektkoordinator

Odilia Häussler Melbøe

Mobilnummer
45 81 15 30

E-post