Områdeløft Grønland og Tøyen

Om Områdeløft Grønland og Tøyen

Områdeløftet skal bidra til at Grønland og Tøyen oppleves som trygge og inkluderende steder, med aktive innbyggere som gjerne vil og kan bli boende.

Programmet skal bidra til varige forbedringer av tjenester og nærmiljøkvaliteter på Grønland og Tøyen slik at flere beboere i disse områdene blir økonomisk selvstendige og aktivt deltakende i lokalsamfunn og storsamfunn.

Lokalstyret har løpende styring og resultatoppfølging av programmet for Områdeløft Grønland og Tøyen og ansvar for revidering av årlig programplan/handlingsplan.

Hva er et områdeløft?

Et områdeløft er en metode der fysiske og sosiale tiltak skal bidra til «helhetlig, varig og lokalt forankret utviklingsarbeid» i utvalgte områder med særlige levekårsutfordringer. (Definisjonen er hentet fra AFI-rapporten«Hva nå, Tøyen?»)

Støtte til bedre nabolag

Områdeløft Grønland og Tøyen lyser jevnlig ut aktivitetsmidler og bomiljøtilskudd som befolkningen kan søke på.

Nabolags- og aktivitetsmidler

Nabolags- og aktivitetsmidlene skal gjøre det enklere for de lokale aktørene som ønsker å gjøre Grønland og Tøyen bedre og sette i gang lokale prosjekter og aktiviteter. Nabolags- og aktivitetsmidler blir tildelt to ganger i året, og lokale aktører kan søke.

Bomiljøtilskudd

Bomiljøtilskudd deles blant annet ut til borettslag som ønsker å bidra til gode møteplasser og et tryggere bomiljø. De som får bomiljøtilskudd må selv bidra med samme sum som de mottar fra områdeløftet. Bomiljøtilskudd blir tildelt én gang i året.

Folkebudsjett

Vi bruker folkebudsjett i ulike prosjekter i Områdeløft Grønland og Tøyen. Disse annonseres på vår Facebook og Instragram side.

Det å få gjort noe i Olafiagangen er viktig for beboere, politikere og lokale kommersielle aktører.

Vi involverer folk i nærmiljøet

Vi vil at de som bor, jobber og bruker bydelen daglig skal være med å bestemme hvordan bydelen skal utvikle seg. Bydel Gamle Oslo jobber med medvirkning gjennom både innbyggerinvolvering og samskaping. Les mer om hvordan vi jobber med medvirkning.

Kostnad

Oslo kommune og staten bevilger midler over årlige budsjetter som godkjennes av byrådet på grunnlag av Bydel Gamle Oslos årlige programplan. 

Kontakt oss

Områdeløft Grønland og Tøyen

Programkoordinator
Ida Ufoma Helgheim Ijeabuonwu
Mobil

Presse- og besøkshenvendelser

Kommunikasjonsrådgiver
Marte Kvam Eide
Mobil

Stedsanalyser og resultater

Sluttrapport

Stedsanalyser

Områdeløft Grønland og Tøyen bygger på omfattende stedsanalyser gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet med flere. Analysene tar for seg demografiske, sosiokulturelle og fysiske aspekter ved områdene slik situasjonen var og ble opplevd på tidspunktet, og hvilke ønsker befolkningen har for framtida.

Måloppnåelse

I Tøyenmagasinet finner du en omfattende beskrivelse av aktiviteter og resultater så langt.

Andre rapporter og kunnskapsgrunnlag

Partnerskapsavtaler for varige aktivitetstilbud og møteplasser

Bydel Gamle Oslo har gjennom Områdeløft Grønland og Tøyen inngått partnerskapsavtaler med enkelte frivillige organisasjoner. Målet med disse partnerskapsavtalene er å styrke det frivillige arbeidet og aktivitetene som møter beboernes behov i lokalsamfunnet. Avtalene skal også sørge for varige tilbud til innbyggerne, og bidra til en god dialog.

Prosjektene skal være bærekraftige, både økonomisk, sosialt og sett fra et miljøperspektiv. Partnerskapsavtalene berører særlig barn og ungdom og områder som kultur, sport, sosialt entreprenørskap og integrering.

Frivillig arbeid gir samskaping, fellesskap, styrker den lokale identiteten og skal bidra til å redusere rekruttering til kriminelle miljøer i området. Formålet er at Grønland og Tøyen skal bli et bedre sted å bo.

Partnerskapskonferanse 2022

Partnerskap i 2021

Partnerskap 2018-2020

Tidligere prosjektbeskrivelser og programplaner

Samarbeidsprosjekter vi jobber med