Fjordbyen vest – Lysaker

Hva skal skje på Lysaker?

Lysaker er et viktig regionalt knutepunkt for tog, buss, båt og - snart- t-bane. Knutepunktet ligger på grensa mellom Bærum og Oslo og er i kraftig utvikling, med pågående planer i begge kommuner, og et viktig knutepunktprosjekt på tvers av kommunegrensa.

I tråd med konseptvalgutredningen «Oslo fra nav til nettverk» og Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, skal Lysaker bli lagt til rette for bytter fra buss til skinnegående transport inn til hovedstaden. Fornebubanens stasjon på Lysaker (i Bærum) er ferdig regulert og Statens vegvesen jobber med å legge til rette for at busstrafikken kan vende på Lysaker. Det blir gjort for å effektivisere reisene til, fra og gjennom Lysaker og for å avlaste veinettet i Oslo når antallet reiser øker. Reisende må belage seg på et økt antall bytter, og det er derfor viktig å gjøre disse byttene både effektive og attraktive hvis prosjektet skal bidra til det nasjonale nullvekstmålet og Oslo kommunes mål om å redusere biltrafikken med en tredel innen 2030, sammenliknet med 2015.

Med kollektivknutepunktet på Lysaker som tyngdepunkt, skal det legges til rette for en bærekraftig og fremtidsrettet utvikling av Lysakerbyen. Byrommene skal bli mer attraktive, med aktivitet i førsteetasjene, og det skal etableres en mer finmasket bystruktur med torg, møteplasser og mer romslige blågrønne strukturer, med Lysakerelva som en viktig kvalitet for mennesker, natur og dyreliv. VPOR Lysakerbyen skal være veiledende for denne utviklingen både i Oslo og Bærum for å sikre en helhetlig utvikling.

Hva er gjort?

Bærum kommune og Oslo kommune vedtok begge VPOR Lysakerbyen i 2019. I 2023 fastsatte kommunene revidert planprogram for Lysaker kollektivterminal. Det reviderte planprogrammet legger føringer for detaljregulering av kollektivterminalen og tilhørende byrom og gatenett i de to kommunene.

Se Lysaker kollektivknutepunkt - planprogram

Se VPOR Lysakerbyen

Hvor er det?

Lysaker befinner seg vest i Oslo på grensa til Bærum.

Dokumenter

Hvem er ansvarlige?

Bærum kommune og Oslo kommune: har vedtatt en «Veiledende plan for offentlige rom» (VPOR) for Lysakerbyen.

Fornebubanen: har ansvaret for regulering og bygging av Lysaker stasjon.

Statens vegvesen: har ansvaret for å lage en detaljregulering for kollektivterminalen og tilhørende byrom og gatenett i Oslo og Bærum.

Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten: har ansvaret for en «Veiledende plan for kabler og ledninger» (VPKL) i området.

Mustad Eiendom: er grunneier i området og tungt inne i utviklingen av Lilleakerbyen.

Kontaktpersoner i Plan- og bygningsetaten

Prosjektarkitekt
Nora B. Hougen
Mobil

Se også