Fjordbyen vest – Lysaker

Hva skal skje på Lysaker?

Lysaker er et viktig regionalt knutepunkt for tog, buss, båt og - snart- t-bane. Knutepunktet ligger på grensa mellom Bærum og Oslo er i kraftig utvikling, med pågående planer i begge kommuner, og et viktig knutepunktprosjekt på tvers av kommunegrensa.

I tråd med KVU Oslonavet og Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, skal Lysaker tilrettelegges for bytter fra buss til skinnegående transport inn til hovedstaden. Fornebubanen stasjon på Lysaker (i Bærum) er ferdig regulert og Statens vegvesen jobber med å tilrettelegge for at busstrafikken kan regulere og vende på Lysaker for å effektivisere reisene til, fra og gjennom Lysaker og avlaste veinettet i Oslo når antallet reiser øker. Reisende må belage seg på et økt antall bytter, og det er derfor viktig å gjøre disse byttene både effektive og attraktive hvis prosjektet skal bidra til 0-vekstmålet.

Med kollektivknutepunktet på Lysaker som tyngdepunkt, skal det legges til rette for en bærekraftig og fremtidsrettet utvikling av Lysakerbyen. Byrommene skal bli mer attraktive, med aktivitet i førsteetasjene, og det skal etableres en mer finmasket bystruktur med torg, møteplasser og mer romslige blågrønne strukturer, med Lysakerelva som en viktig kvalitet for mennesker, natur og dyreliv. VPOR Lysakerbyen skal være veiledende for denne utviklingen både i Oslo og Bærum for å sikre en helhetlig utvikling.

Hva er gjort?

Bærum kommune og Oslo kommune har begge vedtatt den felles veiledende plan for offentlige rom for Lysaker. Hensikten med planen er å legge føringer for hvordan Lysaker kan utvikles som by, lokalsenter og knutepunkt. Planen er også veiledende for alle kommende plan- og byggesaksbehandlinger i området.

Planen har fokus på de offentlige rommene og forholdene for myke trafikanter. Den sikrer også fremtidige behov for offentlige rom og en mer bymessig og sammenhengende struktur. Gode forbindelser til områder i nærheten er også sentralt i planen.

Nå deltar Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten i en prosjektgruppe for kollektivknutepunktet Lysaker med Bærum kommune, Ruter, Viken og Statens vegvesen, som leder prosjektet. Formålet har vært å finne nye løsninger for regulering og vending av busser i etterkant av et Stortingsvedtak i 2019 som reduserte kostnadsrammen for knutepunktet til 700 millioner (2020-kroner), og samtidig la noen nye føringer for utviklingen i området. Mot slutten av 2022 blir det varslet oppstart detaljregulering for dette prosjektet i begge kommunene, og i disse planprosessene skal det landes på hvordan bussinfrastrukturen i området skal løses, og hvordan Lysaker kan utvikles til å bli et attraktivt og effektivt knutepunkt for reisende, og samtidig inneha gode byromskvaliteter i tråd med VPOR Lysakerbyen.

Se Lysaker kollektivknutepunkt - planprogram

Se VPOR Lysakerbyen

Hvor er det?

Lysaker befinner seg vest i Oslo på grensa til Bærum.

Dokumenter

Hvem er ansvarlige?

Bærum kommune og Oslo kommune har samarbeidet om veiledende plan for offentlige rom (VPOR Lysakerbyen).

Fornebubanen har ansvaret for regulering og bygging av Lysaker stasjon.

Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten jobber med en VPKL (veilende plan for kabler og ledninger) i området, som en oppfølging av VPOR.

Plan- og bygningsetaten deltar i prosjektgruppe for Lysaker kollektivknutepunkt og revidering av planprogram for dette arbeidet, samt med saksbehandling av innsendte planer i området. Statens vegvesen leder dette arbeidet og vil bli forslagsstiller for de innsendte planene som følger av planprogrammet både i Oslo og Bærum.

Mustad Eiendom er tungt inne i utviklingen av området, som grunneier, blant annet med pågående plan for Lilleakerbyen.

Kontaktpersoner i Plan- og bygningsetaten

Prosjektarkitekt
Nora B. Hougen
Mobil

Se også