Oppgradering av Lilleakerveien

Bymiljøetaten starter nå arbeidet med å oppgradere Lilleakerveien mellom Ombergveien i sør og Sponhoggveien i nord. Hovedformålet er å gjøre Lilleakerveien til en trygg og aktiv strøksgate og bedre sikkerheten og fremkommeligheten for gående og syklende.

Hvilket oppdrag har vi fått?

Bymiljøetaten skal oppgradere Lilleakerveien i samsvar med reguleringsplan S-4667 som ble vedtatt 21. november 2012.

Hva skal vi gjøre?

Lilleakerveien skal utvides mot øst for å gjøre plass til 1,5 meter tosidig sykkelfelt og 2,5 meter tosidig fortau. Rundkjøringen ved Ombergveien skal bygges om som følge av utvidelsen av veibredden. Det vil bli nye lysmaster på hele strekningen og strømledninger som i dag går i lufta vil bli lagt i bakken. Planovergangen for trikketraséen vil bli utvidet, og strekningen vil få et nytt anlegg for overvannshåndtering.

Vann- og avløpsetaten (VAV) skal i prosjektet skifte ut eksisterende vann- og avløpsanlegg. Prosjektet utføres derfor i tett samarbeid med VAV som prosjekterer sine egne anlegg.

Det vil bli fjernet 8 trær langs Lilleakerveien for å gi plass til utvidelsen av veien. Det vil bli plantet 11 nye trær som erstaning for de som fjernes.

Hvor skjer det?

Prosjektet er på Lilleaker i bydel Ullern.

Hvorfor gjør vi dette?

Hovedformålet med oppgraderingen er å bedre sikkerheten og fremkommeligheten for gående og syklende og gjøre Lilleakerveien til en trygg, hyggelig, sammenbindende og aktiv strøksgate. En strøksgate er en gate som fungerer som en møteplass og et lokalt sentrum i et område med butikker og kafeer.

Hva skjer når?

Arbeidene starter 11. april 2023 og prosjektet er planlagt å være ferdig sommeren 2024.

Arbeidet er delt i tre faser:

Fase 1 (markert i blått under), østsiden av veien mellom rundkjøringen og apoteket, begynner i april og varer til jul.

Fase 2 (markert i rødt under), østsiden av veien fra apoteket forbi Sponhoggveien, begynner ila. høsten og pågår frem til våren 2024.

Fase 3 (markert i grønt under), hele vestsiden av veien, starter i mai 2024 og pågår frem til slutten av september.

Arbeidene vil hovedsakelig foregå fra klokka 07-17 mandag til fredag. Støy fra anleggsmaskiner må påregnes. Strekningen holdes åpen for biltrafikk i begge retninger gjennom hele byggeperioden, men pga. innsnevringer kan det tidvis bli noe mer forsinkelser enn normalt.

Flyfoto av Lilleakerveien med inntegnede prosjektfaser
Prosjektfaser i Lilleakerveien. De markerte områdene er omtrentlige. Foto: Plan- og bygningsetaten flyfoto.

Hvem er ansvarlig?

Bymiljøetaten er ansvarlig tiltakshaver i prosjektet og samarbeider tett med Vann- og avløpsetaten som skal skifte ut vann- og avløpsanlegget.

Entreprenør er PA-entreprenør AS

Følg saken

Følg plansaken i Saksinnsyn

Kontakt oss

Fredrik Onarheim Bråthen, anleggsleder/nabokontak PA-entreprenør AS
E-post: fredrik@pa-entreprenor.no

Jasmin Sajnovic, prosjektleder Bymiljøetaten
E-post: jasmin.sajnovic@bym.oslo.kommune.no