Eierskifte og drift i overgangsperioden på tidligere eiers bevilling

Hvis dere har overtatt et serverings- eller skjenkested eller en dagligvarebutikk som selger alkohol, kan dere drive videre på tidligere eiers bevilling mens søknaden om ny bevilling behandles. Dette gjelder kun i en overgangsperiode på tre måneder og bare hvis bestemte vilkår er oppfylt.

Ny alkoholpolitisk handlingsplan på høring

Planen gir føringer for salgs- og skjenkestedene i Oslo de neste fire årene. Alle som ønsker det, kan gi innspill innen 01.08.2024.

Fornyelse av bevillinger i 2024

Alle salgs- og skjenkebevillinger skal fornyes hvert fjerde år. I Oslo er det ennå ikke bestemt hvordan dette skal gjøres. Alle salgs- og skjenkebevillinger er fortsatt gyldige til 31.12.2024.

Vilkår for å drive på tidligere eiers bevilling

Disse vilkårene må være oppfylt for å kunne drive på tidligere eiers bevilling i en overgangsperiode:

 • Dere må melde fra til Næringsetaten om at det har skjedd en overdragelse av virksomheten og at dere ønsker å ta i bruk tidligere eiers bevilling.
 • Dere må søke om ny bevilling innen gitte, lovbestemte tidsfrister:
  • Serveringsloven krever at dere søker om egen bevilling senest 30 dager etter at avtale om overdragelse ble inngått.
  • Alkoholloven krever at dere søker om egen bevilling innen 30 dager etter selve overdragelsen.
 • Det må foreligge en gyldig, skriftlig avtale mellom tidligere eier av stedet og nåværende eiere/søkere om overtakelse av stedet. Dokumentet må være signert av begge parter med dato. Det kan være en kjøpekontrakt, eller en annen dokumentasjon på overdragelse, som viser når avtalen om virksomhetsoverdragelse ble inngått og når overdragelsen faktisk skjedde. En overtagelse av leieforhold til lokaler der en salgs- eller skjenkebevilling har vært utøvd er ikke tilstrekkelig.

Hva regnes som et eierskifte?

Eksempler på hva som regnes som et eierskifte:

 • Kjøps- eller salgssituasjon mellom to avtaleparter
 • Vesentlige endringer i eierandeler i selskapet som innehar bevillingen
 • Skifte mellom selskaper i samme konsern
 • Skifte av selskapsform (selv om eierinteressene helt eller delvis er de samme som før)

Søknad om eierskifte

Slik starter dere søknad om eierskifte:

 • Logg inn
 • Velg selskapet dere skal representere
 • Velg riktig sted under “serverings-, salgs- og skjenkesteder (aktiv bevilling)”
 • Velg “søk om bevilling til nytt sted” under “administrer foretaket”

Hvis bevillingsstedet ikke kommer opp når adressen legges inn, skyldes dette at bevillingsstedet ikke er registrert med riktig adresse eller riktig bevillingstype.

Søk om eierskifte (logg inn)

Vedlegg som må følge søknaden

 • Bekreftelse på bestått etablererprøve for daglig leder på stedet
 • Bekreftelse på bestått kunnskapsprøve for styrer og stedfortreder på stedet
 • Adkomstdokumenter, for eksempel leiekontrakt eller skjøte. Ved fremleie må dere også sende inn tillatelse til fremleie og fremleiekontrakt.
 • Aksjeselskaper må sende inn aksjeeierbok med bekreftelser på eierandeler oppgitt i prosent.
 • Eieroversikt helt ned til personnivå.
 • Opplysninger om bakenforliggende eierforhold, for eksempel eiere bak aksjeselskapet, der driftsselskapet er helt eller delvis eid av andre selskaper.
 • Grunneiers tillatelse til uteservering, hvis stedet skal ha uteservering.
 • Ved uteservering må arealet angis i antall kvadratmeter, og lengde x bredde må oppgis.
 • Plantegning hvor skjenkearealet inne og ute er tydelig skravert.
 • Kjøpekontrakt eller annen dokumentasjon på overdragelse som viser når avtale om virksomhetsoverdragelse ble inngått og når overdragelsen faktisk skjedde.

Hvor lang tid tar det?

Saksbehandlingstiden er inntil fire måneder fra dere har sendt oss alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Ofte tar det kortere tid.

Vi sender svaret til din digitale postkasse.

Lover og regler

Oversikt over lover og regler som gjelder for serverings-, salgs- og skjenkesteder.