Eierskifte og drift i overgangsperioden på tidligere eiers bevilling

Hvis dere har overtatt et serverings- eller skjenkested eller en dagligvarebutikk som selger øl, kan dere drive videre på tidligere eiers bevilling mens søknaden om ny bevilling behandles. Dette gjelder kun i en overgangsperiode på tre måneder og bare hvis bestemte vilkår er oppfylt.

Disse vilkårene må være oppfylt for å kunne drive på tidligere eiers bevilling i en overgangsperiode

 • Dere må melde fra til Næringsetaten om at det har skjedd en overdragelse av virksomheten og at dere ønsker å ta i bruk tidligere eiers bevilling.
 • Dere må søke om ny bevilling innen gitte, lovbestemte tidsfrister:
  • Serveringsloven krever at dere søker om egen bevilling senest 30 dager etter at avtale om overdragelse ble inngått.
  • Alkoholloven krever at dere søker om egen bevilling innen 30 dager etter selve overdragelsen.
  • Vær oppmerksom på at serveringslovens frist må overholdes hvis dere overtar et skjenkested, da et skjenkested alltid har både serveringsbevilling og skjenkebevilling.
 • Det må foreligge et rettslig suksesjonsforhold mellom tidligere og nåværende eier. En overtagelse av leieforhold til lokaler der en salgs- eller skjenkebevilling har vært utøvd er ikke tilstrekkelig.

Hva regnes som et eierskifte?

Eksempler på hva som regnes som et eierskifte:

 • Kjøps- eller salgssituasjon mellom to avtaleparter
 • Vesentlige endringer i eierandeler i selskapet som innehar bevillingen
 • Skifte mellom selskaper i samme konsern
 • Skifte av selskapsform (selv om eierinteressene helt eller delvis er de samme som før)

Søknad om eierskifte

Her finner dere informasjon om hvordan dere søker om eierskifte ved overdragelse av en virksomhet hvor dere ønsker å ta i bruk tidligere eiers bevilling.

Vedlegg som må følge søknad om eierskifte

 • Adkomstdokumenter (for eksempel leiekontrakt eller skjøte)
 • Aksjeselskaper må sende inn aksjeeierbok
 • Eieroversikt helt ned til personnivå
 • Bekreftelse på bestått etablererprøve for daglig leder på stedet
 • Bekreftelse på bestått kunnskapsprøve for styrer og stedfortreder på stedet
 • Kjøpekontrakt eller annen dokumentasjon på overdragelse som viser når avtale om virksomhetsoverdragelse ble inngått og når overdragelsen faktisk skjedde
 • Plantegning hvor skjenkearealet inne og ute er tydelig skravert
 • Ved uteservering må arealet angis i antall kvadratmeter, og lengde x bredde må oppgis.
 • Grunneiers tillatelse til uteservering

Slik starter dere søknad om eierskifte

 • Selskaper som har bevilling fra før starter innsending ved å logge inn på Min side
 • Velg selskapet dere skal representere
 • Velg “salg-, servering- og skjenkebevilling”
 • Velg “søk om bevilling til nytt sted” under “administrer foretaket”

Hvis bevillingsstedet ikke kommer opp når adressen legges inn, skyldes dette enten at bevillingsstedet ikke er registrert med riktig adresse eller riktig bevillingstype.

Her søker du om eierskifte
(logg inn med BankID)

Selskaper som ikke har bevilling fra før, må søke om ny bevilling her.

Hvor lang tid tar det?

Saksbehandlingstiden er inntil tre måneder fra dere har sendt oss alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Hvis søknaden ikke er endelig behandlet innen tre måneder, kan kommunen utvide overgangsperioden fra tre til fire måneder.

Lover og regler

Oversikt over lover og regler som gjelder for serverings-, salgs- og skjenkesteder.