Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold

Ønsker du å bli medlem i rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold?

Det skal velges nye medlemmer og varamedlemmer til rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold i Oslo kommune for perioden 2023-2027.

Om rådet

Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold gir råd til byrådet og bystyret i saker som gjelder kjønns- og seksualitetsmangfoldet i Oslo. Dette er nødvendig fordi personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet ofte er underrepresentert i politiske organer.

Rådet er bredt sammensatt og består av personer med ulik erfaring og bakgrunn. Medlemmene kommer fra politiske partier, ideelle organisasjoner, pasientorganisasjoner og fagmiljø. Rådets medlemmer skal være et talerør på vegne av kjønns- og seksualitetsmangfoldet i Oslo.

Rådets rolle er å gi anbefalinger og innspill på et overordnet nivå. Dette kan gjelde saker som byrådets budsjettforslag, handlingsplaner, strategier, statlige høringssaker og andre sentrale saker. Rådet kan ta opp saker på eget initiativ. Rådet jobber på ulike måter for at kjønns- og seksualitetsmangfoldet i Oslo skal bli hørt. Eksempelvis via innspillmøter med ansatte og politikere, skriftlige høringsinnspill, uttalelser via brev til politikere og administrasjon eller i møter med bystyrets utvalg.

Rådets arbeid blir hvert år oppsummert i egen årsmelding som ligger på hjemmesiden. Rådet har rådsmøte en gang i måneden. Møtene holdes i Oslo rådhus og er åpne for publikum.

Rådets plassering i kommunens organisasjonskart (PDF).

Medlemmer av rådet 2019-2023

Oversikt over rådets medlemmer og varamedlemmer.

Oppnevning av rådet 2019-2023 (PDF).

Rådets medlemmer godtgjøres etter Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Oslo kommune, utvalgskategori A – sentrale råd.

Rådsmøter

Rådets møter er åpne for publikum. Meld fra til rådets sekretær om du vil være observatør.

Møteplan ut valgperioden 2023

 • Mandag 23. januar, kl. 17:00-19:00.
 • Mandag 20. februar, kl. 17:00-19:00.
 • Mandag 20. mars, kl. 17:00-19:00.
 • Mandag 17. april, kl. 17:00-19:00.
 • Mandag 22. mai, kl. 17:00-19:00.
 • Mandag 12. juni, kl. 17:00-19:00.
 • Mandag 21. august, kl. 17:00-19:00.
 • Mandag 18. september, kl. 17:00-19:00.
 • Mandag 16. oktober, kl. 17:00-19:00.
 • Mandag 13. november, kl. 17:00-19:00.
 • Mandag 11. desember, kl. 17:00-19:00.

Innkallinger og referater

Innkallinger og referater fra rådsmøtene

Høringsuttalelser

Høringssvar og andre uttalelser fra rådet

Årsmeldinger

Årsmelding Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold 2022 (PDF)

Rapporter

Seminarrapport - Fagdag om kjønnsinkongruens 2022

Regelverk og veiledere

Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold

Kontakt

Telefon
2180 2180
E-post
postmottak@byr.oslo.kommune.no
Postadresse:
Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold, Rådhuset
0037 OSLO
Besøksadresse:
Olav Vs gate 4
0161 OSLO