Kommuneplan

Kommuneplanen er det overordnete styringsdokumentet for Oslo kommune. Den skal peke ut den langsiktige utviklingen i Oslo og angår derfor alle som bor, jobber og lever i Oslo.

Bjørvika, Oslo (Illustrasjon: Millimeterpress)
Bilde: Oslo kommune

Bystyrets vedtak av planstrategi 2016-2019 og planprogram

Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel - byrådets forslag til planstrategi 2016-2019 er vedtatt i bystyret.

Bystyret vedtok 14.12.2016 å slutte seg til byrådets forslag til planstrategi for Oslo kommune for perioden 2016-2019. Les protokollen her.

Byrådet sender etter bystyrets vedtak planstrategien til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for godkjenning (jf. Plan- og bygningslovens §7-2 om saksbehandling av regional planstrategi).

Byrådet vil nå sette i gang arbeidet med ny samfunnsdel for Oslo kommuneplan. Den skal også inneholde en revidert byutviklingsstrategi. Det er vedtatt et planprogram for arbeidet med samfunnsdelen, se side 22-24 i Planstrategidokumentet.

Les høringsutkastet, høringsuttalselser og Byrådets endelige forslag til Planstrategi for Oslo 2016-2019 og planprogram for Kommuneplan 2017.

Kommuneplan 2015: Oslo mot 2030 – Smart, trygg og grønn

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har godkjent avvikssonen for støy i Oslo kommuneplan 2015. KMD behandlet en innsigelse som var reist av Statens Vegvesen mot størrelsen på avvikssonen. KMD knytter visse betingelser til godkjenningen, spesielt at «Det tillates ikke nye grunnskoler og barnehager i rød sone».

Etter dette vil Oslo kommune gjøre justeringer i kommuneplandokumentet og støysonekartet og legge det på nettsiden. Dette vil skje så snart det er praktisk mulig.

Les KMDs brev av 22.11. 2016 her.

Bystyret vedtok 23.09.2015 kommuneplanen «Oslo mot 2030: Smart, trygg og grønn» (sak 262/15). Les protokollen her.

Del 1

Samfunnsdel med tre satsingsområder: smart, trygg og grønn med tilhørende mål og satsinger, samt en byutviklingsstrategi som angir en fysisk utvikling av byen i samsvar med satsingsområdene.

Del 2

Juridisk arealdel som består av plankart, temakart, bestemmelser og retningslinjer, forutsigbarhetsvedtak, planbeskrivelse, risiko- og sårbarhetsanalyse, konsekvensutredning, liste over tidligere uregulert areal som nå har fått arealbruksformål, liste over areal som har fått endret arealformål, samt lister over planer som er helt eller delvis opphevet.

Arealdelen inneholder også en gjennomgang av planer i Marka for å bringe dem i samsvar med markaloven. Foreliggende kommuneplan er den første juridisk bindende arealdelen for alt areal i Oslo innenfor kommunens administrative grenser.

Oslotrender 2015

Byrådsavdeling for finans la 24.09.2015 frem Oslotrender 2015 (PDF, 8MB) med beskrivelser av viktige utviklingstrekk i kommunen og bysamfunnet.

Oslotrender 2015 spenner tematisk bredt og dekker alle kommunens sektorer og tjenesteområder.

Dokumentet er et viktig faktagrunnlag for den videre planleggingen av byens utvikling.

Tidligere kommuneplandokumenter

Om kommuneplanen som styringsdokument

I henhold til plan- og bygningsloven skal kommunen ha en samlet kommuneplan med en samfunnsdel og en arealdel (§ 11-1).

Samfunnsdelen skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og som organisasjon.

Arealdelen skal vise sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk og angi hovedtrekkene i arealdisponeringen. Arealdelens juridisk bindende dokumenter er plankart og planbestemmelser. I tillegg er det utarbeidet retningslinjer som spesifiserer prioriterte planoppgaver fremover.

Kommuneplanen skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge til grunn retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter.

Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende årene eller mer, og revideres årlig. Budsjett og økonomiplan utgjør handlingsdelen for Oslos kommuneplan.