Høring Planstrategi for Oslo 2016-2019 og planprogram for Kommuneplan 2017

Her finner du byrådets høringsutkast, høringsuttalelser og endelig forslag til Planstrategi for Oslo 2016-2019 og planprogram for Kommuneplan 2017.

Byrådets endelige forslag til Planstrategi for Oslo 2016-2019 og planprogram for Kommuneplan 2017

Byrådet har oversendt byrådssak 198/16 til bystyret, med forslag til planstrategi 2016-1019 og planprogram for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel med byutviklingsstrategi.

Høring Planstrategi for Oslo 2016-2019 og planprogram for Kommuneplan 2017

Byrådet har laget et utkast til planstrategi for 2016-2019 og ønsker innspill. Hensikten er å styrke den demokratiske styringen av kommunens planlegging og peke ut retning for kommuneplan, økonomiplan og andre planer og strategier. Som en følge av dette skal kommuneplanens samfunnsdel revideres og en plan for dette sendes på høring samtidig.

Formålet med planstrategien er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for ønsket utvikling i kommunen. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet og hvordan den videre prosessen for arbeidet med revisjon av kommuneplanen er tenkt lagt opp.

Høringsuttalelser

Byrådet vedtok 23.06.2016 at utkastet sendes på høring og til offentlig ettersyn i tråd med plan- og bygningslovens § 4-1, 10-1 og 11-13. Frist for uttalelse var 26.08.2016.

Innspillene som har kommet inn blir nå gjennomgått, og behov for justeringer vurderes. Deretter går Planstrategi for Oslo 2016-2019 og planprogram for Kommuneplan 2017 videre til behandling i Bystyret, med mål om vedtak i løpet av høsten 2016.

Her kan du lese mottatte høringsuttalelser.