Til innhold

Bosetting og integrering

Arbeidet med bosetting handler om boliger, introduksjonsprogram, skole og arbeid - og ikke minst - inkluderingen i sivilsamfunnet.

Gå til IMDi for å få gangen mellom ankomst og integrering tegnet og forklart

Inkluderings og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ber årlig Oslo kommune om å bosette et antall flyktninger. Bystyret fatter vedtak og ansvaret for bosettingen fordeles jevnt til alle bydelene etter innbyggerantall. For 2016 har Oslo sagt ja til å bosette 1000, inkludert 190 enslige mindreårige flyktninger.

IMDi fordeler deretter bosettingsbydel til den enkelte flyktning. Dette gjøres på bakgrunn av dialog med bydelene. Les om kommunens oppgaver hos IMDi - kommunens arbeid med bosetting.

Flyktninger som selvbosetter seg i Oslo uten avtale med kommunen og IMDi, risikerer å miste retten til økonomiske ytelser og introduksjonsprogram. Ved avtalt selvbosetting beholder flyktningen rettighetene. 

Oslo kommune har et bredt kontaktnett mot frivillige organisasjoner, studiesteder og næringslivet i Oslo. Kommunen jobber også med å lage en romsligere by, gjennom prosjektet OXLO - Oslo Extra Large, en by for alle. Se også nettsidene til enhet for mangfold og integrering

Bolig

Å skaffe boliger til flyktninger er en del av kommunens boligsosiale arbeid. Det er bydelene som hjelper flyktninger med å finne en bolig, enten ved å bruke det private markedet eller ved å tildele en kommunal bolig.

Velferdsetaten støtter bydelene i arbeidet med å fremskaffe boliger, og kan kontaktes om boligprosjekter eller utleieboliger.

Som privat utleier kan du også registrere at du ønsker å leie ut en bolig på nettbaserte markedsplasser, som for eksempel Refugeehome eller Finnhjerterom. Innholdet i nettsidene som det vises til er helt og holdent den enkelte institusjon eller organisasjons ansvar. 

Utleieboliger må tilfredsstille branntekniske krav og andre tekniske krav med hensyn til takhøyde vindusstørrelse, elektriske installasjoner, rømningsveier med videre.

Flyktninger kan få hjelp av NAV til depositum for å leie bolig, enten som depositumgaranti eller lån til kontant depositum. 

Husstander med lav inntekt og høye boutgifter kan få bostøtte til å dekke deler av boutgiftene sine. Dette gjelder for mange flyktninger. Følg denne lenken for mer informasjon om bolig og sosiale tjenester.

Introduksjonsprogram

Oslo kommune tilbyr alle flyktninger og familiegjenforente med flyktninger et introduksjonsprogram.

I hovedsak består programmet av fagene norsk og samfunnskunnskap, samt yrkesrettet språkpraksis eller andre tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til arbeidslivet. Målet er at deltakerne lettere skal bli økonomisk selvstendige og kunne delta i arbeids- og samfunnsliv.

Norskkunnskaper kan komme gjennom deltakelse i samfunnet og ikke bare fra skolebenken. Det er gode erfaringer med å la flyktninger komme tidlig ut i praksis hvor de både kan lære språk og får kunnskap om arbeidslivet.

Gå til introduksjonsprogram for flyktninger

Utdanning og arbeid

Både for den enkelte person og for samfunnet som helhet, er det viktig at ressursene til den enkelte flyktning blir benyttet.

Norge har et relativt høyt utdannings- og sysselsettingsnivå. Flyktningene kartlegges ut fra utdanning og arbeidserfaring. NOKUT er godkjenningsinstans for utenlands utdanning. Erfaring viser at det er utfordrende og tar mye tid å få vurdert utdanning fra andre land. Et forhold kommunen er særlig opptatt av, er hvordan man kan bidra til bedre kartlegging av flyktningenes realkompetanse. Utdanningsetaten har laget et infoskriv om kartlegging av realkompetanse

Mange arbeidsgivere legger vekt på å jobbe med inkludering og mangfold. Mange gir også uttrykk for erfaring om at flyktninger har vært avgjørende for deres rekruttering av nye ansatte. Samfunnsansvar og bedriftsansvar kan kombineres. Målet er at flyktningene skal delta i arbeidslivet på linje med majoritetsbefolkningen.

Barnehage

Dynekilen barnehage tilbyr byomfattende gratis barnehageplasser i inntil 12 måneder til flyktninger med bostedsbevis og botid under 2 år i Norge.

 

Mer om flyktninger og integrering