Til innhold
Etater, foretak og ombud

Klimaetaten

Kontakt

Telefon

21 80 21 80

E-post

Søk i alle ansatte i Oslo kommune

Postadresse

Rådhuset, 0037 OSLO

Besøksadresse

Olav Vs gate 4, 0161 OSLO

Klimaetaten

Klimaetaten ble opprettet 1. juli 2016, og er en fagetat som skal være en pådriver for å nå Oslos klimamål. Etaten har ansvar for oppfølging av Klimastrategi for Oslo 2020-2030 (ferdigstilles i løpet av 2019), og forvaltning av Klima- og energifondet. Klimaetaten er underlagt Byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS). 

Vi samarbeider med befolkningen, næringslivet, kunnskapsmiljøer, organisasjoner og andre offentlige myndigheter for å utvikle gode klimaløsninger i Oslo. 

Etatens oppgaver

Informasjonsarbeid i skolen

Sammen med Utdanningsetaten gjennomfører Klimaetaten satsingen «Klimaløft i Osloskolen». Målet er å ruste elevene med kunnskap som gjør dem i best mulig i stand til å møte fremtidens miljøutfordringer, og samtidig få dem til å se mulighetene.

Gjennom satsingen får ungdomsskoler og videregående skoler i Oslo besøk av klimapiloter. Klimapilotene er unge foredragsholdere som holder høyaktuelle klima- og miljøforedrag. De har sin egen profil på Instagram. Du kan bestille foredrag her.   

Det er også utviklet en undervisningsportal for lærere på Klimaskolen.no. Der kan lærere finne gode og kvalitetssikrede undervisningsopplegg om klima og miljø knyttet til kompetansemålene for alle skoletrinn fra 1. klasse i grunnskolen til og med videregående skole.  

Klima- og energifondet 

Klima- og energifondet gir tilskudd til klima- og energitiltak i borettslag og sameier, næringsvirksomheter og privatboliger. Fondets midler skal bidra til å redusere klimagassutslippene i Oslo, samt effektivisere energibruken. Klima- og energifondet skal være en pådriver for at både næringsliv og private tar i bruk ny og mer klimavennlig teknologi.

Tilskudd til klima- og energitiltak

Kontakt oss

For Enøk-rådgiving eller hjelp til å søke støtte fra Klima- og energifondet

Enøk-telefonen (tirsdag til fredag klokken 09:00–13:00)

Telefon: 22 92 14 00

E-post:

Direktør

Heidi Sørensen

Mobilnummer: 959 63 927

E-post:

Kommunikasjonssjef og pressekontakt

Merete Agerbak-Jensen

Mobilnummer: 918 39 596

E-post:

Redaktør

Nils Gelting Andresen

Mobilnummer: 473 09 719

E-post:

Pressekontakt

Ellen Omland

Mobilnummer: 413 24 000

E-post:

Avdelingssjef på klimafaglig avdeling

Audun Garberg

Mobilnummer: 913 54 998

E-post:

Koordinator for næring for klima

Ingunn Lie

Mobilnummer: 951 84 544

E-post:

Klimaløft i Osloskolen

Elisabet Molander

Mobilnummer: 473 68 110

E-post:

Administrasjonssjef

Ole Brastad

Mobilnummer: 477 08 607

E-post:

For leverandører og samarbeidspartnere

Faktura til Oslo kommune.

  • Merkes med Klimaetatens organisasjonsnummer: 876 819 902
  • Faktura skal merkes med ressursnummer 46903832 i feltet «Deres ref.». Feltet skal kun inneholde 8 tegn og ingen tekst

Oslo kommune mottar ikke lenger papirbaserte fakturaer og vi ber alle om å sende elektronisk faktura. Ved eventuelle spørsmål, send gjerne en mail til: efaktura@uke.oslo.kommune.no