Byggesøknad for skilt eller reklame

Hva du kan gjøre på eiendommen din kommer an på hvilke regler som gjelder for din eiendom.

Se hva som gjelder for din eiendom.

Reklame som kan ses fra kommunal vei, vil som regel være søknadspliktig.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er egne regler eller unntak for midlertidig skilt og reklame. Det betyr at midlertidig skilt og reklame må søkes om som normalt, dersom innretningen er søknadspliktig.

Oslo har egen skilt- og reklameplan

Oslo kommune har en juridisk bindende skilt- og reklameplan. Planen har som formål å begrense hvor dominerende skilt og reklame er i det offentlige rom, og sikre en estetisk god utforming av skilt og reklame i Oslo.

Planen har både generelle retningslinjer og områdespesifikke bestemmelser.

Se hvilket skilt- og reklameområde din eiendom er en del av i planinnsyn.

All skilt og reklame må settes opp i tråd med skilt- og reklameplanen (PDF).

Er bygget bevaringsverdig?

Dersom skilt- og reklameinnretningen skal monteres på et bygg som er bevaringsverdig, må det settes opp i tråd med Byantikvarens veileder for skilt- og reklamebruk på bevaringsverdige fasader.

Se Byantikvarens veileder for skilt- og reklamebruk på bevaringsverdige fasader (PDF).

Er skilt- og reklameinnretningen i tråd med veilederen, trenger du ikke be om en uttalelse fra Byantikvaren før søknaden sendes til Plan- og bygningsetaten, eller før du setter i gang med oppføring av skilt- og reklameinnretningen dersom den ikke er søknadspliktig.

Skilt- og reklameinnretning som ikke er i tråd med retningslinjene i veilederen, må fremlegges Byantikvaren for en kulturminnefaglig vurdering.

Du trenger ikke sende byggesøknad dersom

  • skilt- og reklameinnretningen er på inntil 3 kvadratmeter og monteres flatt på veggen
  • du skal bare sette opp ett skilt eller én reklameinnretning

Alle punktene i listen over må være oppfylt for at skilt- og reklameinnretningen ikke skal være søknadspliktig.

Unntaket fra søknadsplikten gjelder uavhengig av belysning. Belysningen av skilt- og reklameinnretningen kan likevel få betydning for tiltakets visuelle kvaliteter. Dersom skilt- og reklameinnretningen er i strid med plan- og bygningslovens bestemmelser om visuelle kvaliteter, kan det i ettertid gis pålegg om fjerning.

Du kan sende byggesøknad på egen hånd dersom

  • skilt- og reklameinnretningen er mindre enn 6,5 kvadratmeter monteres flatt på veggen.

Eller

  • skilt- og reklameinnretningen er inntil 3,5 meter høy og inntil 1,5 meter bred montert frittstående i terrenget

Vær oppmerksom på følgende:

Disse bestemmelsene gjelder ikke plassering av skilt- og reklameinnretninger som kan utgjøre en fare for personsikkerhet, og heller ikke når flere skilt skal monteres på samme sted eller samme fasade. Eksempelvis regnes montering av uthengsskilt på fasaden mot et fortau som en fare for personsikkerhet.

Søk på egen hånd

Du må sende byggesøknad med hjelp fra fagfolk dersom

  • skilt- og reklameinnretningen utgjør en fare for personsikkerhet
  • du skal montere eller ta ned flere skilt- eller reklameinnretninger på samme fasade
  • skilt- og reklameinnretningen er større enn 6,5 kvadratmeter montert på vegg eller høyere enn 3,5 meter og bredere enn 1,5 meter montert frittstående i terrenget

Bevegelig reklame, ofte i form av skjermer vendt mot gate og offentlig rom, er ikke tillatt etter skilt- og reklameplanen i Oslo. Bevegelig reklame er heller ikke en ønsket utvikling i Oslo. Ved søknad om bevegelig reklame må det samtidig søkes om dispensasjon fra skilt- og reklameplanen.

Søk med hjelp fra fagfolk

Har eiendommen din en skiltplan?

En skiltplan vil eksempelvis vise hvor de enkelte virksomhetene skal ha sine skilt og størrelser skiltene skal ha.

Dersom eiendommen din har en skiltplan, må skiltet du skal sette opp være i tråd med skiltplanen.

Du kan undersøke om eiendommen din har en skiltplan ved å sjekke i saksinnsyn.

Dersom skiltet du skal sette opp ikke er i tråd med skiltplanen, må du først søke om endring i skiltplanen.

Søknad om skiltplan må sendes inn med hjelp av fagfolk. Du kan søke om skiltplan samtidig som du søker om et skilt.