Søk om reklame langs vei

Du må ha tillatelse fra kommunen for å sette opp reklame langs veien.

Når må du søke?

Du må alltid søke om tillatelse til å sette opp reklame som er synlig for trafikanter langs kommunal vei.

Dette gjelder blant annet reklame i og på:

 • veiskråninger og grøfter
 • veibanen, på fortau, gang og sykkelvei
 • rabatter
 • gangbruer og andre bruer
 • støyskjermer/byggverk langs kommunal vei

Løsfotreklame

Du må søke om å sette opp løsfotreklame. Løsfotreklame vil som hovedregel ikke bli godkjent. Løsfotreklame kan hindre sikt langs veien, blåse, velte eller flyttes ut i veibanen av uvedkommende. Den hindrer også fremkommelighet på fortau og er til hinder for blinde og svaksynte.

Gatedekor

Du må søke om å sette opp gatedekor. Gatedekor vil som hovedregel ikke bli godkjent. Gatedekor kan skape uklarheter og forveksling med veimerking, og hindre trygg og god trafikkavvikling.

Andre hensyn

Når trenger du ikke å søke?

Det finnes to typer reklame du ikke trenger å søke tillatelse for å sette opp.

 • Reklame for en virksomhet på bygningen der virksomheten drives. Reklamen må stå på bygningen, den kan ikke være festet på et frittstående stativ eller mast.
 • Reklame som ble satt opp før det var søknadspliktig å sette den opp.

Trenger du hjelp til å finne ut av om du må søke?

Kommunen kan kreve endring eller fjerning av reklame som er trafikkfarlig. Derfor bør du søke veiledning hvis du skal sette opp egenreklame. Kontakt oss på postmottak@bym.oslo.kommune.no. Merk e-posten med “Veiledning om egenreklame langs vei – adresse”.

Slik søker du

Finn fram vedlegg

 • Kart med plassering for reklame markert. Du må legge ved et kart der du har tegnet inn hvor du vil plassere reklamen.
 • Illustrasjon/foto/tegning av reklame. En tegning, skisse eller fotomontasje av reklamen. Hvis du ikke har en ferdig detaljtegning, kan du legge ved en god skissetegning i stedet.

Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

Søknadsskjema for reklame langs vei

Slik vurderer vi søknadene

Vi vurderer om reklamen kan være trafikkfarlig. Dette skjer oftest når reklame er plassert i lyskryss, rundkjøring eller andre steder som krever ekstra fokus fra trafikantene.

Du får svar på søknaden innen to uker.

Hva regnes som reklame?

Definisjonen på reklame langs vei finner du i veglovens paragraf 33

Eksempler på reklame

 • Plakater og skilt
 • Tavler og boards
 • Bannere, reklameflagg og vimpler
 • Ballonger
 • Reklame på parkert kjøretøy når målet med plasseringen er å fremme kommersielle, politiske, ideelle eller private meninger