Byggesøknad for antenner

Hva du kan gjøre på eiendommen din kommer an på hvilke regler som gjelder for din eiendom.

Se hva som gjelder for din eiendom

Du trenger ikke sende byggesøknad for

  • antennesystem med høyde inntil 5 meter
  • parabolantenne med diameter inntil 1,2 meter
  • panelantenne plassert på vegg med høyde inntil 2 meter
  • du kun skal montere ett antennesystem per fasade eller sted

Alle punktene i listen ovenfor må være oppfylt for at antennesystemet ikke skal være søknadspliktig. Unntaket gjelder både frittstående antenner og antenner som er montert på byggverk.

I tillegg må antennesystemet være

  • i tråd med reguleringsplanen og bestemmelser for området du bor i. Bestemmelsene sier noe om hvor mye og hvor stort du kan bygge.

Du finner reguleringsbestemmelsene i planinnsyn

Plasseringen av antennen må ikke utgjøre en fare for personsikkerheten, i henhold til krav til helse, miljø og sikkerhet i plan- og bygningsloven. Eksempel på dette kan være ivaretakelse av konstruksjonssikkerhet.

Du må sende byggesøknad med hjelp av fagfolk dersom

  • du skal montere antenner på separate festeanordninger, da er de å anse som flere antennesystem
  • bygget har eksisterende antennesystem på tak eller fasade

Søk med hjelp av fagfolk

Er bygget bevaringsverdig?

Unntaket fra søknadsplikten forutsetter at oppføringen av antennesystemet ikke er i strid med planer som gjelder for din eiendom. Eksempelvis kan bygget være regulert til bevaring. Antennesystem kan da være søknadspliktig og avhengig av dispensasjon fra reguleringsplanen.

Du kan ta kontakt med oss for en nærmere avklaring.