Grunnerverv i Oslo kommune

Grunnerverv er når en grunneier må selge rettigheter eller eiendom til kommunen fordi vi skal utvikle området.

To typer grunnerverv

Å erverve grunn er når kommunen må kjøpe privat eiendom eller rettigheter fordi det oppstår et offentlig behov for eiendommen (grunnen). Hvert år må mange grunneiere avgi grunn eller rettigheter til bygging og vedlikehold av offentlig vei, fortau, sykkelvei, t-bane og andre offentlige formål.

Et grunnerverv kan enten være midlertidig eller permanent:

  • Midlertidig erverv er aktuelt når det er nødvendig med tilgang til deler av grunnen, eller hele eiendommen, mens arbeid eller tiltak pågår. Når arbeidene er ferdigstilt, skal eiendommen føres tilbake til slik den så ut før grunnervervet fant sted.
  • Permanent erverv innebærer at grunneier blir bedt om å avgi et areal, enten hele arealet eller en stripe/del av eiendommen.

Hvorfor skjer et grunnerverv

Behovet for ny infrastruktur endrer seg i takt med befolkningsvekst. Det betyr at innbyggerne for eksempel har behov for en ny skole, og at eksisterende kollektiv- og veiløsninger bygges ut. Endringene genererer gjerne et behov for eiendom som kommunen ikke eier selv.

Hvilke arealer kommunen skal erverve til sine formål blir som oftest fastlagt gjennom en reguleringsplan.

Les mer om reguleringsplaner

Hva er rettighetene til en grunneier

Det kan være både vanskelig og lite ønsket å måtte avstå eiendom fordi noen andre trenger den. Kommunen følger fastsatte etiske retningslinjer når vi jobber med grunnerverv, slik at du som grunneier skal føle deg trygg på at prosessen er ryddig og forsvarlig. Det betyr blant annet at alle grunneiere skal få lik behandling og alltid få dekket sitt økonomiske tap ved å avstå grunn.

Hvem er ansvarlig

I Oslo kommune er det Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) som forhandler og inngår avtaler om grunnerverv.

EBY sikrer nødvendig grunn og rettigheter (foretar grunnerverv) på oppdrag fra andre kommunale etater og foretak i Oslo kommune, for eksempel fra Bymiljøetaten når det skal bygges ny sykkelvei.

Slik er prosessen

Når Oslo kommune må erverve hele eller deler av en eiendom, tar EBY kontakt med deg som grunneier.

En grunnervervsprosess gjennomføres på én av tre måter:

Minnelig avtale

Hvis grunneier og kommune blir enige om alle forhold ved avståelsen, inngår vi en skriftlig og frivillig avtale om erverv av grunn. Avtalen fastsetter vilkårene for gjennomføring av avståelsen og erstatning.

Ved minnelig avtale unngår man at saken havner i retten og avgjøres ved skjønn. Det er tidkrevende, men ved en minnelig avtale vil erstatningsbeløpet avklares tidlig, og erstatning utbetales så snart begge parter har signert avtalen.

Forhåndstiltredelsesavtale

Hvis grunneier er enig i å avstå grunn, men uenig i erstatningssummen, kan partene inngå en avtale om gjennomføringsvilkår, for eksempel når eiendommen kan overtas. Da kan tiltaket settes i gang på et avtalt tidspunkt, men selve erstatningen fastsettes ved skjønn av retten.

Ekspropriasjon

Hvis en grunneier motsetter seg å inngå enten en minnelig avtale eller en forhåndstiltredelsesavtale, vil kommunen fatte vedtak om ekspropriasjon. Erstatningen vil da bli fastsatt ved ekspropriasjonsskjønn i retten.

Last ned informasjon til grunneiere om grunnerverv (PDF, 1MB)

Kontaktpersoner

Grunneierne vil få en fast kontaktperson/saksbehandler hos EBY å forholde seg til.

Kontakt Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Prosjekter hvor kommunen erverver grunn