Aktivitets- og rapporteringsplikten

Oslo kommune er en verdibasert, lærende organisasjon som tilegner seg kunnskap om bysamfunnet det tjener, deler kunnskapen og bruker kunnskapen i utvikling av bedre tjenester.

Mangfoldsperspektivet skal innarbeides i strategiske planer, internopplæring og personalarbeid. Dette er spesifisert i aktivitets- og rapporteringsplikten.

Det betyr at hver bydel, etat og foretak skal gjøre en innsats for å avdekke diskriminering innen sin virksomhet, sette i verk tiltak for å fremme likeverd og hindre diskriminering, samt rapportere om innsats og resultater.

Plikten er hjemlet i likestillings- og diskrimineringsloven (Lovdata).

Aktivitetsplikten

Aktivitetsplikten som følger av diskrimineringsloven pålegger kommunale virksomheter å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å sikre kvalitet, representativitet og tillit i kommunen.

 • Aktivt betyr å iverksette konkrete tiltak og aktiviteter.
 • Målrettet betyr å definere målet for arbeidet og hvem som er ansvarlig.
 • Planmessig betyr å utarbeide og følge en bevisst strategi.

Det vil si at virksomhetene utarbeider konkrete mål og iverksetter tiltak basert på dagens situasjon, og kontinuerlig evaluerer og følger opp prosessen underveis. Det handler om å integrere og iverksette hele mangfoldsperspektivet i den daglige driften.

Det stilles ingen krav til hvilke tiltak som skal gjennomføres. Det det er opp til hver enkelt virksomhet å lage en tiltaksplan basert på egen analyse og egne utfordringer.

Å foreta en tilstandsanalyse er å betrakte som en aktivitet i seg selv.

Se en generell metodebeskrivelse for systematisk arbeid med likestilling og mangfold. Metoden kan tilpasses ulike målsettinger.

Rapporteringskravene

Rapporteringsplikten skal bidra til å synliggjøre virksomhetenes status på mangfolds- og likestillingsmålene, samt hvilke tiltak og aktiviteter som er planlagt, iverksatt og gjennomført. God rapportering gjør også virksomhetene og kommunen til lærende organisasjoner.

Kravene til rapportering er beskrevet i detalj i rundskriv til bydeler, etater og foretak om utarbeidelse av årlige årsberetninger. Rundskrivene oppdateres hver høst.

Last ned gjeldende versjoner av rundskriv om rapportering i årsberetning.

Rapportere om likeverdige tjenester

Virksomhetene skal rapportere om arbeidet for likeverdige tjenester:

 • om virksomheten har avdekket risiko for diskriminering og innarbeidet mål og tiltak for mangfold og likeverdige tjenester i overordnede styringsdokumenter.
 • om virksomheten har oppnevnt en OXLO-kontakt for sitt arbeid med mangfold og likeverdige tjenester.
 • om virksomheten har gjennomført opplæring i form av seminarer og kurs for sine ansatte.
 • om virksomheten har innført inkluderende språk i kommunikasjonen med brukerne, for eksempel i billedbruk, oversettelser til flere språk eller bruk av symboler som OXLO og regnbueflagg.
 • om virksomheten har etablert fast samarbeid med organisasjoner som representer minoriteter eller sikret mangfoldig representasjon i etablerte brukerråd.

Rapportere om mangfold på arbeidsplassen

Virksomhetene skal også rapportere om det systematiske arbeidet med mangfold og likestilling innen HR og rekruttering:

 • om virksomheten har avdekket risiko for diskriminering eller andre hindre for likestilling i sin rekrutteringspraksis og annet personalarbeid.
 • om virksomheten har iverksatt tiltak for at ansatte og ledere skal gjenspeile det flerkulturelle mangfoldet i byens befolkning.
 • om virksomheten har iverksatt tiltak for åpenhet rundt, og inkludering av, ansatte og ledere med ulik seksuell orientering og kjønnsuttrykk.
 • om virksomheten har igangsatt tiltak for å nå målet om at minst 5 % av nye ansettelser skal være mennesker med funksjonsnedsettelser.

Veileder i aktivitets- og rapporteringsplikten

Enhet for mangfold og integrering (EMI) har utarbeidet en veileder for mangfoldsarbeidet innen HR og rekruttering i kommunen. Den inneholder maler for rapportering av aktiviteter i årsberetningen.

Veileder for likeverdige tjenester er under utvikling.

Last ned veilederen og finn andre nyttige ressurser for mangfoldsarbeidet.