Generell metode for systematisk mangfoldsarbeid

Dette er en overordnet prosessbeskrivelse med 3 faser.

Dette er en overordnet prosessbeskrivelse med tre faser.

Det er en generell metode for å avdekke forbedringsområder og iverksette tiltak i tråd med aktivitetsplikten.

1. Tilstandsanalyse

Det strategiske mangfoldsarbeidet er et lederansvar – fra toppledere i virksomhetene, til mellomledere på alle nivåer. Men ofte er det ansatte med nærhet til brukere i det daglige som vet mest om hva som kan skape bedre tjenester og godt arbeidsmiljø. Det er derfor viktig å inkluderte representanter fra alle berørte parter for å basere arbeidet på reell innsikt og reelle behov.

Still spørsmål og få innsikt

Når den overordnede problemstillingen er definert, er første steg i prosessen å få innsikt i dagen situasjon. Definér spørsmålene dere trenger svar på. Snakk med brukere, organisasjoner og andre virksomheter. Bruk tilgjengelig data og statistikk som kan belyse hvor det er barrierer, ulikheter eller mangler.

Lag en GAP-analyse

Bruk innsikten til å beskrive nåsituasjonen og den ønskede fremtidssituasjonen. Når dere sammenligner disse to situasjonsbeskrivelsene vil dere kunne identifisere forskjellene og vurdere hvilke tiltak dere kan iverksette der det er nødvendig med forbedringer. Positive resultater er det også viktig å fremheve, forsterke og feire.

2. Lag en tiltaksplan

På bakgrunn av GAP-analysen, finn enkle indikatorer som måler om gapet blir større eller mindre. Sett konkrete mål og lag en detaljert handlingsplan. Sett frister og definér ansvarspersoner og mandater.

Lovgivingen pålegger ikke bestemte tiltak. Det er opp til hver enkelt virksomhet å vurdere hvilke tiltak som er relevante basert på egen analyse og egne utfordringer. Å gjennomføre en analyseprosess som den vi har beskrevet her, er å betrakte som en aktivitet i seg selv.

Planene skal forankres i virksomhetenes styringsdokumenter, for eksempel strategiske planer eller egne handlingsplaner for mangfold.

Hver virksomhet – bydel, etat eller foretak – anbefales å utnevne en OXLO-kontakt i virksomhetslederens stab for å ivareta initiativene og ellers bistå det enkelte tjenestested i utviklingsarbeidet.

3. Evaluere og lære

Oslo kommune er en lærende organisasjon. En viktig del av prosessen er å evaluere aktivitetene eller tiltakene, men det viktigste av alt er å omsette innsikt og lærdom til daglig praksis gjennom intern opplæring og personalarbeid.

Virksomhetene oppfordres også til å dele erfaringer og aktivt søke kompetanseutveksling med andre kommunale virksomheter og eksterne aktører. På den måten bygger kommunen tillit og bidrar til tilholdningsendringer også utover virksomhetenes eget nedslagsfelt.

Tilpass metoden

Den samme tilnærmingen kan dere bruke uansett hvilke målsettinger dere fokuserer på. Se mer informasjon om prosessene innen

  • likeverdige tjenester
  • inkluderende arbeidsplass
  • holdningsskapende arbeid